späť na všetky články
Aktuality

Ako správne čítať účtovnú závierku, alebo účtovná závierka ako výkaz hospodárenia spoločnosti v prostredí SR

12. novembra 2021

Výkaz Účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strán a Poznámky) sú jedným z hlavných externých informačných zdrojov, ktoré si o Vašej spoločnosti dokáže pozrieť skutočne ktokoľvek. Po odoslaní výkazu správcovi dane sa totiž automaticky dostane aj do verejného registra účtovných závierok (môžete si ho aj sami pozrieť na www.registeruz.sk).

 

V súčasnosti existujú komerčne dostupné nástroje, ako napr. CRIBIS alebo Finstat, ktoré z údajov účtovnej závierky dokážu spracovať obrovské množstvo informácií, ktoré môžu byť užitočné v procese rozhodovania Vašich potenciálnych obchodných partnerov pri vstupe do spolupráce. Účtovná závierka ako dokument zachytáva historické okamihové údaje (väčšinou k 31.12. predchádzajúceho roka v prípade malých a stredných podnikov), z ktorých sa dozvedáme o podmienkach, priebehu a výsledkoch hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok. Dokážeme posúdiť výnosnosť, stabilitu a rast spoločnosti. Štruktúra a podrobnosť výkazov závisí od zaradenia spoločnosti do jednej z kategórií – mikro, malá, veľká účtovná jednotka v zmysle zákona o účtovníctve.

Podstatné je, aby sme boli schopní sledovať vývoj hospodárenia spoločnosti v čase, tzn. mať k dispozícii údaje z niekoľkých období, aby výsledky našej analýzy boli čo najvýpovednejšie. Existuje samozrejme riziko rôznych účelových korekcií údajov, ktoré je však v niektorých prípadoch eliminované verifikáciou výsledkov audítorom.

Čo je teda pre nás podstatné sledovať, aby sme sa správne rozhodli? Prípadne ktoré čísla z našich výkazov budú zaujímať potenciálnych partnerov? Pripravili sme pre Vás niekoľko bodov, ktoré považujeme za podstatné pri analýze účtovnej závierky:

  1. V prvom rade sú samozrejme zaujímavé tržby a zisky spoločnosti, a to aj v priereze období. Zaujímavé je sledovať aj štruktúru nákladov, ktoré boli spotrebované (vynaložené) na dosahovanie tržieb. Je to jeden zo základných ukazovateľov predmetu činnosti spoločnosti. Každá extrémna hodnota (vymykajúca sa trendu) by mala byť odôvodniteľná.
  2. Oveľa viac nám môže povedať informácia o zadlženosti spoločnosti. Spoločnosti na zabezpečenie financovania svojich aktivít využívajú vlastné a cudzie zdroje financovania, ktoré je možné nájsť na strane pasív výkazu Účtovná závierka. Pomer vlastných a cudzích zdrojov nám hovorí, do akej miery je spoločnosť zadlžená. Určitý stupeň zadlženosti spoločnosti je však žiadúci, nakoľko cudzie zdroje sú vo všeobecnosti lacnejším zdrojom ako vlastné. Odporúčaná hodnota ukazovateľa je menej ako 50 %, čo však samozrejme závisí od segmentu podnikania. vo všeobecnosti je však spravidla náročné sa dostať pod túto hodnotu.
  3. Ďalším základným znakom zdravej spoločnosti je kladné vlastné imanie. Vlastné imanie je rozdiel majetku a záväzkov spoločnosti, pričom logicky by malo platiť pravidlo, že majetok spoločnosti (budovy, vozidlá, podiely v iných spoločnostiach, odberateľské pohľadávky, materiál, tovar, peniaze na účtoch a v pokladni, iné pohľadávky atď.) by mal presahovať záväzky spoločnosti (dodávateľské záväzky, záväzky voči štátnym inštitúciám, záväzky voči zamestnancom, bankové a iné úvery a pôžičky a pod.). Znamená to, že spoločnosť je schopná generovať toľko zisku, aby bola schopná sa sama „uživiť“ (vlastné zdroje = vlastné imanie tvorené v drvivej väčšine výsledkami hospodárenia v prípade niekoľko rokov fungujúcich podnikov, prevyšujú cudzie zdroje). Tu je potrebné spomenúť inštitút „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku a taktiež aj vtedy, ak jej úpadok hrozí. Spoločnosť je v úpadku vtedy, ak je predlžená alebo platobne neschopná. Spoločnosť je predlžená, ak má viac ako jedného veriteľa (má záväzky aspoň voči dvom subjektom) a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku (= má záporné vlastné imanie, ktoré je možné nájsť vo výkaze Účtovná závierka). Spoločnosť je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (tzn. aspoň dvom veriteľom). Spoločnosti úpadok hrozí, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8:100.
  4. Opačným ukazovateľom oproti zadlženosti je koeficient samofinancovania. Tento nám udáva, koľko % aktív je financovaných z vlastných zdrojov spoločnosti. Vyjadruje finančnú stabilitu a samostatnosť spoločnosti. Odporúčaná hodnota ukazovateľa je viac ako 40 %. Súčet so zadlženosťou by mal tvoriť 100 %.
  5. Z pohľadu dodávateľa by nás mohol zaujímať ukazovateľ doba obratu záväzkov. Vyjadruje priemerný počet dní uplynutých od nákupu externých vstupov (zásoby, služby) až po ich úhradu. Je to vlastne priemerná doba skutočnej splatnosti záväzkov spoločnosti, ktorá hovorí, za koľko dní od dodania zásob a služieb v priemere spoločnosť uhradí svoje záväzky.
  6. Predchádzajúci ukazovateľ môžeme porovnať s obdobným ukazovateľom doba inkasa pohľadávok. Ak doba obratu záväzkov výrazne prevyšuje dobu inkasa pohľadávok, je možné vyvodiť záver, že táto spoločnosť sa úveruje na úkor iných. Zároveň ak doba inkasa pohľadávok je výrazne nižšia ako doba obratu záväzkov, môže to znamenať, že spoločnosť je nútená financovať obstarávanie majetku čoraz viac externou formou napr. pôžičiek, čo môže znamenať jej prehlbujúcu sa zadlženosť.
  7. Najznámejšie základné pravidlo, ktorého rešpektovanie sa hodnotí v účtovnej závierke, je zlaté bilančné pravidlo. Hovorí, že na krytie dlhodobo viazaného majetku (dlhodobý hmotný, nehmotný, finančný majetok a dlhodobé pohľadávky) je možné použiť len také finančné zdroje, ktoré má podnik dlhodobo k dispozícii (teda vlastné imanie a dlhodobé záväzky). Z toho vyplýva, že by malo platiť taktiež ekvivalentne základné pravidlo, že obežné aktíva (krátkodobé pohľadávky, zásoby, finančné prostriedky, iné krátkodobé aktíva) majú byť väčšie ako krátkodobé záväzky.
  8. V súčasnosti existujú taktiež verejné zoznamy štátnych inštitúcií o dlžníkoch.
  9. Nie je potrebné analyzovať len účtovnú závierku ako výkaz spoločnosti ako jednotlivca, ale dôležité je tiež správne túto spoločnosť a jej výsledky pozicionovať v konkurenčnom prostredí svojho segmentu. Na trhu existujú výstupy a analýzy porovnania výsledkov segmentov, a to z rôznych hľadísk, či už podľa krajov na Slovensku, podľa zaradenia činnosti spoločnosti alebo podľa právnej formy. Kritériá sú potom určené podľa výšky obratu (tržieb) alebo majetku v danom segmente. Takto je možné dosadiť svoje čísla do vlastného segmentu a zistiť, na akej pozícii v našom segmente sa nachádzame oproti konkurencii

Či sa pustiť do spolupráce s obchodným partnerom, je však určite na dlhšie uvažovanie, nakoľko nie je možné len na základe týchto výstupov určiť, či potenciálny partner (prejavujúci záujem o naše služby) je schopný za dodané tovary či služby aj zaplatiť. V podmienkach podvojného účtovníctva (napr. keď vlastníte s.r.o. alebo a.s.) sa tak ľahko môže stať, že faktúru za dodaný tovar alebo služby zdaníte a daň budete povinný odviesť, aj keď Váš odberateľ Vám za ňu ešte nezaplatil.

Dnes je možné dať finančnú analýzu pripraviť aj odborníkom, ktorí majú mnohé moderné odborné riešenia a prístupy k nástrojom profesných komôr, ktoré pre bežného podnikateľa nie je možné získať. Tieto nástroje umožňujú sledovať v čase ako výsledky ukazovateľov jednotlivých spoločností, tak aj ich previazanie a prepojenie na fyzické či iné právnické osoby až do štvrtej úrovne, a to aj medzištátne po celom svete. Práve táto výhoda môže byť rozhodujúcou pri tejto forme spolupráce s finančnými analytikmi.

Analýza výsledkov je komplexný proces vyhľadávania silných a slabých stránok spoločnosti, a je vysoko individuálny pre každú spoločnosť zvlášť. S analýzou výsledkov Vašej spoločnosti a konzultáciou možností na zlepšenie či správne vykazovanie sme Vám k dispozícii s naším tímom, ktorý má dlhoročné skúsenosti ako s vedením účtovníctva, tak aj so správnym vykazovaním pre oblasť malého a stredného podnikania.