späť na všetky články
Aktuality

Daň z príjmov fyzickej osoby – úroky z pôžičky

25. novembra 2021

Predmet dane z príjmu fyzických osôb je vymedzený v § 3 zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov (ďalej len „zákon o DzP“), pričom v tomto článku sa budeme venovať len jednému z príjmom – a to úrokom a iným výnosom z poskytnutých úverov a pôžičiek.

 

Zákon o DzP vymedzuje úroky v § 7 ods. 1 písm. c) nasledovne: „Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d), sú úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností“.

Z uvedeného vyplýva, že dani z príjmov nepodlieha samotný úver alebo pôžička, ale iba úroky z poskytnutého úveru a pôžičky.

Vzhľadom na to, že úrok je vymedzený v § 7 zákona o DzP fyzická osoba bude musieť tento príjem uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (ak teda fyzickej osobe vznikne povinnosť podať daňové priznanie).

Príklad č. 1 – pôžička medzi dvoma fyzickými osobami

Pán Kováč si požičal od kamaráta p. Múdreho 1 500 € na nákup vozidla. Páni medzi sebou uzatvorili zmluvu o pôžičke, kde sa dohodli, že p. Kováč vráti p. Múdremu sumu 1 550 €.

P. Múdry dosiahol zdaniteľný príjem vo výške dohodnutého úroku, t.j. 50 €. Tento úrok, keďže je príjmom v zmysle vyššie uvedeného, je povinný p. Múdry priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov, ak mu za dané zdaňovacie obdobie vznikne povinnosť podať daňového priznanie.

V prípade, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, bude musieť podať daňového priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a príjem z úrokov uvedenie v VII. oddiely – Výpočet osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona).

V priznaní za obdobie 2018 by uviedol tento príjem v VII. oddiely v tabuľke č. 2 na riadku 3.

Príklad č. 2 – pôžička poskytnutá fyzickou osobu právnickej osobe

Pán Kováč požičal spoločnosti XY, s. r. o. sumu 25 000€ dňa 1. 10. 2018. V uzatvorenej zmluve o pôžičke sa dohodli na úrokovej sadzbe 7,50% p.a. a splatnosti pôžičky (vrátane úrokov) 1.4.2019.

Spoločnosť 1.4.2019 p. Kováčovi vrátila pôžičku 25 000€ a vyplatila mu aj úroky vo výške 937,50€. Pán Kováč v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019) uvedie prijatý úrok vo výške 937,50€.

Zdroje:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595

https://podpora.financnasprava.sk/253146-%C3%9Aver-a-p%C3%B4%C5%BEi%C4%8Dka