späť na všetky články
Aktuality

Kapitálové fondy – ich tvorba a čerpanie (v spojitosti aj s Obchodným zákonníkom)

16. novembra 2021

Kapitálové fondy sú obľúbenou a výhodnou formou presunu majetku/kapitálu v spoločnosti, pretože vklady do KF nie sú viazané na zápis do Obchodného registra, čím sa znižujú náklady na právne úkony a čas súvisiace so zápisom. Ostatné kapitálové fondy sú peňažné i nepeňažné vklady, ktoré sú určené na zvýšenie základného imania nepriamou formou, to znamená, že vklady sa účtujú na účte 413, a nie 411 – Základné imanie.

 

Kapitálové fondy (ďalej len „KF“) pomáhajú spoločnosti zlepšiť jej vlastné imanie a image, čím je pomáhajú predísť krízovému stavu či konkurzu. Pre investorov či banky je tak spoločnosť oveľa atraktívnejšia.

Tvorba KF je možná dvomi spôsobmi, a to priamo pri vzniku spoločnosti ako vklady (či už peňažné alebo nepeňažné formou dlhodobého majetku, zásob, tovaru a pod.) alebo počas pôsobenia spoločnosti zo zisku pri jeho rozdeľovaní či zo štatutárnych fondov.

Tvorba KF pri vzniku z príspevkov akcionárov/spoločníkov musí byť upravená v zakladateľskej zmluve alebo stanovách a musia ju schváliť zakladatelia. Spoločnosť však nesmie vyplácať úroky z týchto vkladov do KF (§ 217a a §123 Obchodného zákonníka).

Počas fungovania spoločnosti dochádza k rôznym situáciám, ktoré môžu ohroziť fungovanie spoločnosti, preto je nutné dbať na to, aby spoločnosť nepretržite pokračovala vo svojej činnosti. V prípade spoločnosti, ktorá má záväzky voči spoločníkom z titulu pôžičiek, je zaužívané preúčtovanie týchto záväzkov do kapitálových vkladov (tzv. kapitalizácia záväzkov), čím sa zlepší potenciál spoločnosti. Táto transakcia je možná aj v spoločnostiach, ktoré sú už v likvidácii a je nutné vyčísliť likvidačný zostatok.

Splatený KF z príspevkov akcionárov/spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi nich alebo na zvýšenie základného imania (ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy), a to iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Nemožno KF použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo by sa jeho rozdelením dostala do krízy. Vklady, ktoré spoločníci vložili do KF, si môžu legálne vybrať. Výbery však podliehajú už zdaneniu. Výber z KF je nutné oznámiť do Obchodného registra 60 dní pred jeho vyplatením (prerozdelením). KF môže spoločnosť použiť aj na splatenie neuhradenej straty minulých rokov bez potreby dodatočných vkladov spoločníkov.

Na iné účely nie je možné KF použiť, čiže nemožno z nich hradiť výdavky, úhrady faktúr a podobne.

Zdroje:

  1. Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
  2. Obchodný zákonník č. 513/1991 Z.z.
  3. Postupy účtovanie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č. 23054/2002-92