späť na všetky články
Aktuality

Kontrola zamestnávateľa zo strany Národného inšpektorátu práce

18. novembra 2021

Inšpektorát práce pri výkone kontroly vykonáva dozor nad dodržiavaním:

 • pracovnoprávnych predpisov, najmä vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru
 • mzdových a pracovných podmienok zamestnancov
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
 • právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Inšpektor práce je pri výkone kontroly oprávnený:

 • vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie
 • vykonávať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie
 • požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie
 • odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú alebo s ktorými sa manipuluje na pracovisku, po oznámení zamestnávateľovi alebo ním poverenému zamestnancovi
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy
 • požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

Inšpektor práce je podľa výsledkov kontroly a podľa závažnosti zistených skutočností v zmysle  oprávnený najmä:

 • navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu
 • nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených
 • nariadiť, aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie
 • zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,
 • zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise
 • nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce
 • nariadiť zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov na mieste u zamestnávateľa obvyklom a voľne prístupnom
 • ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu a pod.

Zamestnávateľ má pri výkone kontroly a po kontrole inšpektorátom práce najmä tieto práva:

 • v zmysle platnej legislatívy SR musí inšpektor pred začatím inšpekcie práce oznámiť svoju prítomnosť, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce
 • v zmysle Ústavy SR má zamestnávateľ právo na právnu pomoc od začiatku konania inšpektorátu práce
 • v prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného zamestnávateľa je inšpektorát práce povinný prerokovať protokol so zamestnávateľom,
 • inšpektorát práce je povinný pri vypracovávaní protokolu prihliadať na vyjadrenia a doklady uplatnené alebo predložené kontrolovaným zamestnávateľom počas výkonu inšpekcie práce do prerokovania protokolu
 • v prípade, ak zamestnávateľ považuje protokol za nezákonný, môže sa so správnou žalobou obrátiť na súd v lehote do dvoch mesiacov od doručenia protokolu, resp. dodatku k protokolu s návrhom, aby súd protokol zrušil.

Zamestnávateľ je povinný inšpektorátu práce pri výkone inšpekcie práce:

 • umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce
 • poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb
 • umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru
 • umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce
 • odovzdať všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,

Inšpektorát práce ukladá pokuty :

 • do 100 000 eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o inšpekcii práce a najmä z pracovnoprávnych predpisov
 • od 33 000 eur do 100 000 eur, ak v dôsledku porušenia právnych predpisov vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví
 • od 2 000 eur do 200 000 eur za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur
 • od 300 eur do 33 000 eur za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát
 • práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu

AKO SA ZAMESTNÁVATEĽ MÔŽE BRÁNIŤ PRI UKLADANÍ POKUTY

Zamestnávateľ môže uplatniť najmä nasledovné právne prostriedky:

 • voči protokolu podať vyjadrenie v zmysle zákona o inšpekcii práce
 • voči protokolu, resp. dodatku k protokolu podať správnu žalobu v zmysle Správneho súdneho poriadku
 • voči začatiu správneho konania o uložení pokuty podať vyjadrenie v zmysle správneho poriadku
 • voči rozhodnutiu inšpektorátu práce podať odvolanie v zmysle správneho poriadku
 • voči právoplatnému rozhodnutiu inšpektorátu práce podať správnu žalobu v zmysle Správneho súdneho poriadku.