späť na všetky články
Aktuality

Kto má / nemá povinnosť viesť tržby prostredníctvom ORP a VRP

03. decembra 2021

Zákon o používaní registračnej pokladnice č. 289/2008 (ďalej len „zákon o ERP“) ustanovil pre niektoré podnikateľské subjekty povinnosť evidovať tržby cez registračnú pokladnicu (ďalej len „RP“) ako kontrolu v súvislosti s odvádzaním DPH do štátneho rozpočtu. V roku 2019 vznikla povinnosť prepojiť RP na online systém Finančnej správy (ďalej len „FS“) , aby vystavené pokladničné doklady z RP priamo boli uložené na serveri FS v momente ich vystavenia.

 

FS umožňuje používať dve možnosti online napojenia, a to ORP a VRP.

ORP je skratka používaná pre online registračnú pokladňu. Je to fyzická registračná pokladňa napojená na online systém FS.

VRP je skratka používaná pre virtuálnu registračnú pokladňu. Je to bezplatná aplikácia (vo forme vlastného konta na webovej stránke FS), do ktorej sa používateľ prihlasuje pomocou svojho používateľská mena a hesla a doklady eviduje priamo na webovej stránke FS.

Povinnosť evidovať tržby vyplýva z § 3 ods. 1 zákona o RP každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platby kartou.). Sú to najmä predajcovia tovaru ako obchody, reštaurácie, veterinári, kvetinárstva, či poskytovatelia služieb ako taxikári, účtovníci, lekári, cestovné kancelárie, opravári a pod.

(Prílohu č. 1 zákona o ERP, kde sú uvedené všetky služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby v ORP alebo VRP nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-289#prilohy).

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient (ďalej len „PEKK“) nevzniká v týchto prípadoch:

  1. Ak činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby spadá do výnimiek podľa § 3 ods. 2 zákona o ERP (viď. výnimky zo zákona o ERP), napr. pošty, predajcovia cenín, predaj na dobierku či fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
    (Konkrétne činnosti, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom ORP a VRP uvedených v § 3 odseku 2 nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-289#p3).
  1. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba svoju činnosť nevykonáva na základe oprávnenia na  podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka (čiže nie je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov).
  2. Ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma v hotovosti mimo územia Slovenskej republiky.
  3. Ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma bezhotovostne na svoj účet.
  4. ak podnikateľ neposkytuje službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, napr. psychológovia, lektori, upratovacie služby.

Použité zdroje:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa

Zákon č. 289/2008 Z. z.. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.