späť na všetky články
Aktuality

Oslobodenie predaja obchodného podielu (§13c 595/2003)

11. mája 2020

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 114 Obchodného zákonníka).

 

V prípade, že sa spoločník rozhodne predať svoj podiel v spoločnosti, môže byť výnos z tohto predaja oslobodený od dane z príjmov, ak splní obidve nasledovné podmienky (§13c Zákona o dani z príjmov):

 1. príjem z predaja akcií akcionárom akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionárom jednoduchej spoločnosti na akcie (netýka sa družstva) a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti (obdobie sa počíta od 1.1.2018) a
 2. daňovník na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie, alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a vykazuje základ dane v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), tzn. účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje účtovníctvo v zmysle medzinárodných štandardov.

Dôležitým aspektom je posúdenie správneho dňa nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti, ktorým je deň:

 • úplného splatenia peňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do obchodného registra,
 • splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného registra; rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený finančný majetok alebo ako súčasť vkladu podniku alebo jeho časti,
 • ukončenia obstarávania, ktorým je:
  • deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho depozitára,
  • deň prevodu rubopisom a odovzdania listinnej akcie,
  • deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti.

Pre úplnosť dávame do pozornosti, že oslobodenie nie je možné uplatniť v prípade, že je spoločnosť v konkurze, likvidácia či reštrukturalizácia, alebo sa predaj týka vlastných akcií.

Zdroje:

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Obchodný zákonník č. 513/1991 Z.z.