späť na všetky články
Aktuality

Postcovid nárok na kúpelné

25. novembra 2021

U mnohých pacientov, ktorí prekonali infekciu koronavírusom SARS-COV2, sú zaznamenávané pretrvávajúce zdravotné ťažkostí, ktoré sa u týchto pacientov predtým nevyskytovali. Tento stav je označovaný ako tzv. postkovidový syndróm a zahŕňa množstvo príznakov so známkami respiračného, nervového, kardiovaskulárneho, či svalového postihnutia.

Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti so vzniknutou situáciou už vo februári tohto roku avizovalo, že by týmto pacientom chcelo umožniť postkovidovú liečbu v kúpeľoch. Tento zámer Národná rada SR schválila zákonom, ktorým sa rozšíril zoznam indikácií na kúpeľnú liečbu o ďalšie, ktoré sa týkajú problémov súvisiacich s ochorením COVID-19.

 

Novelizovaným znením zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dochádza od 13.04.2021 k úprave prílohy č. 6- Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť. Indikačný zoznam sa doplňuje o možnosti vypisovania kúpeľného návrhu v určitých indikáciách súvisiacich s prekonaním ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Možnosť kúpeľnej liečby sa v zmysle novely zákona navrhuje indikovať pacientom s ťažkým priebehom ochorenia, ktorých zdravotný stav vyžadoval ich ústavnú zdravotnú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na klinike, či oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a zároveň po prekonaní infekcie COVID-19 u týchto pacientov pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové, či pohybové ťažkosti.

Kúpeľná liečba môže byť schválená v liečebných a klimatických kúpeľoch na návrh, ktorý vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii, ktorých zoznam, sa novelou zákona rozšíril o nasledovné:

Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní:

  • kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca, alebo ciev, a to do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Uvedenú liečbu môže indikovať: kardiológ, internista alebo všeobecný lekár.
  • respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.

Uvedenú liečbu môže indikovať: pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár.

  • neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

Uvedenú liečbu môže indikovať: neurológ, reumatológ,  všeobecný lekár.

  • postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

Uvedenú liečbu môže indikovať: ortopéd,  všeobecný lekár.

Pri uvedených indikáciách zdravotná poisťovňa hradí ubytovanie, stravovanie a zdravotnú starostlivosť (procedúry), pričom pacient si platí kúpeľný poplatok vo výške 1,70 €/noc a daň z ubytovania.

Pri ďalších indikáciách, ktoré boli pridané novelou zákona, zdravotná poisťovňa hradí zdravotnú starostlivosť (procedúry) a pacient si hradí ubytovanie, stravovanie a daň z ubytovania.

Uvedené sa vzťahuje na nasledovné indikácie:

Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní:

  • respiračných ťažkostí, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.

Uvedenú liečbu môže indikovať: pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár.

  • ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

Uvedenú liečbu môže indikovať: psychiater, všeobecný   lekár.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch môže byť pacientom indikovaná kúpeľná starostlivosť v trvaní 21 dní a uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.