späť na všetky články
Aktuality

Spoločnosť v kríze

07. decembra 2021

Posledné dva mesiace priniesli vo svete situáciu, ktorá sa dotkla takmer každej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, či zamestnancov. Na jednej strane sa veľa podnikateľských subjektov dostalo do existenčných problémov, na strane druhej štáty neustále zavádzajú opatrenia, ktorých hlavným cieľom je podpora najmä tých subjektov, ktorých vzniknutá situácia výrazne ovplyvnila. Uvedené opatrenia sú však pre niektoré subjekty nedostatočné, resp. nespĺňajú podmienky pre ich využitie, a preto sa nájdu spoločnosti, ktorým hrozí, že sa dostanú do krízy.

 

Kedy sa považuje spoločnosť za spoločnosť v kríze?

Je to v situácií kedy je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí.

Kedy je spoločnosť v úpadku?

Úpadok spoločnosti môže byť z titulu platobnej neschopnosti alebo z dôvodu predĺženia.

Kedy je spoločnosť platobne neschopná ?

V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií je spoločnosť platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (aspoň dvom veriteľom).

Kedy je spoločnosť v predĺžení?

V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií predĺženie spoločnosti predstavuje skutočnosť, kedy spoločnosť, ktorá je povinná viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa (eviduje záväzky aspoň voči dvom veriteľom) a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku (vykazuje záporné vlastné imanie).

Kedy spoločnosti hrozí úpadok ?

V zmysle Obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Príklad na spoločnosť v kríze:

Obchodná spoločnosť s právnou formou s ručením obmedzeným ku koncu roku 2019 vykazuje v položkách Súvahy nasledovne:

Základné imanie v sume:                                         5 000,00 €

Výsledok hospodárenie – stratu:                          –  4 000,00 €

Vlastné imanie spoločnosti:                                  1 000,00 €

 

Záväzky z obchodného styku:                                5 000,00 € (neuhradené záväzky voči dodávateľom)

Záväzky z titulu pôžičiek voči banke:                  20 000,00 €

Záväzky z titulu pôžičiek voči spoločníkom:       10 000,00 €    

Spolu záväzky:                                                  35 000,00 €

Výpočet pomeru vlastného imania a záväzkov:

VI/Záväzky:                      1 000/35 000 = 0,03

0,03 < 0,08 – spoločnosť je v kríze

Odpoveď: Vzhľadom na to, že pomer vlastného imania je nižší ako je zákonom stanovený pomer – spoločnosť je v kríze,

Zdroje:

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.