späť na všetky články
Aktuality

Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.)

29. novembra 2021

Základný pravidlom na stanovenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH spočíva v tom, či ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami alebo či zdaniteľná osoba dodáva službu inej ako zdaniteľnej osobe.

 

Zdaniteľná osoba je bližšie definovaná v § 3 zákona o DPH. Zjednodušene možno povedať, že zdaniteľnou osobou je podnikateľ a iná ako zdaniteľná osoba je osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, ak ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami, a teda odberateľ/zákazník je zdaniteľnou osobou:

  • usadenou na Slovensku, tak miestom dodania je tuzemsko,
  • usadenou v inom členskom štáte, tak miestom dodania je iný členský štát.

Príklad č. 1:

Spoločnosť A s.r.o. poskytuje skladovacie služby vo vlastných skladoch v Bratislave, má sídlo v Bratislave a je platiteľom DPH . Spoločnosť B s.r.o. sa zaoberá predajom tovaru, má sídlo v Skalici a je platiteľom DPH. Spoločnosť B si od spoločnosti A objedná skladovacie služby (t.j. spoločnosť A bude zodpovedná za prevzatý tovar, ktorý príjme do skladu od spoločnosti B až do momentu výdaja zo skladu. Všetky úkony spojené s tovarom – príjem, prekládka, výdaj – bude vykonávať spoločnosť A).

V tomto prípade bude miestom dodania služby tuzemsko, keďže ide o dodanie služieb medzi dvomi zdaniteľnými osobami, ktoré sú obe usadené na Slovensku a služba bude fakturovaná s 20% DPH.

Príklad č. 2:

Spoločnosť A s.r.o. poskytuje skladovacie služby vo vlastných skladoch v Bratislave, má sídlo v Bratislave a je platiteľom DPH . Spoločnosť C s.r.o. sa zaoberá predajom tovaru, má sídlo v Brne , má svoje CZ IČ DPH. Spoločnosť C si od spoločnosti A objedná skladovacie služby (t.j. spoločnosť A bude zodpovedná za prevzatý tovar, ktorý príjme do skladu od spoločnosti C až do momentu výdaja zo skladu. Všetky úkony spojené s tovarom – príjem, prekládka, výdaj – bude vykonávať spoločnosť A).

V tomto prípade, aj napriek tomu, že ide o uskladnenie tovaru na území Slovenska, je miestom dodania služby Česká republika (keďže zákazníkom je český platiteľ DPH). Služba nie je predmetom dane na Slovensku ale v Českej republike a príjemca služby – spoločnosť C – uskutoční samozdanenie v Českej republike.

V zmysle § 15 ods. 2 zákona o DPH, ak ide o dodanie služby zdaniteľnou osobou inej ako zdaniteľnej osobe, je miestom dodania je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo.

Príklad č. 3:

Spoločnosť A s.r.o. poskytuje skladovacie služby vo vlastných skladoch v Bratislave, má sídlo v Bratislave a je platiteľom DPH . Jozef Malý (nepodnikateľ z Banskej Bystrice) si od spoločnosti A objedná skladovacie služby (t.j. spoločnosť A bude zodpovedná za prevzaté veci, ktoré príjme do skladu od p. Malého až do momentu výdaja zo skladu. Všetky úkony spojené s prevzatými vecami – príjem, prekládka, výdaj – bude vykonávať spoločnosť A).

V tomto prípade bude miestom dodania služby tuzemsko, keďže ide o dodanie služieb inej ako zdaniteľnej osobe a sídlo spoločnosti A je v tuzemsku. Služba bude fakturovaná s 20% DPH.

Príklad č. 4:

Spoločnosť A s.r.o. poskytuje skladovacie služby vo vlastných skladoch v Bratislave, má sídlo v Bratislave a je platiteľom DPH . Richard Krausz (nepodnikateľ zo Salzburgu) si od spoločnosti A objedná skladovacie služby (t.j. spoločnosť A bude zodpovedná za prevzaté veci, ktoré príjme do skladu od p. Krausza až do momentu výdaja zo skladu. Všetky úkony spojené s prevzatými vecami – príjem, prekládka, výdaj – bude vykonávať spoločnosť A).

V tomto prípade bude miestom dodania služby tuzemsko, keďže ide o dodanie služieb inej ako zdaniteľnej osobe a sídlo spoločnosti A je v tuzemsku. Služba bude fakturovaná s 20% DPH.

Miesto dodania služby sa určuje podľa odseku 1 alebo 2, ak § 16 zákona o DPH neustanovuje inak.

Informatívny zoznam služieb, ktorých miesto dodania sa určuje podľa § 15 je uvedený na stránke finančnej správy.

Zdroje:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-222#f3048363

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-sluzieb#ZakladnePravidlo

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-sluzieb#SluzbyTuzemsko