späť na všetky články
Audit

Finančné hospodárenie firmy

18. augusta 2022

Každý začiatok podnikania si vyžaduje určitý objem finančných prostriedkov. Jeho výška záleží už prvotne od formy podnikania pre ktorú sa začínajúci podnikateľ rozhodne (obchodné spoločnosti majú povinnú minimálnu výšku základného imania, naproti tomu fyzické osoby- podnikatelia túto povinnosť nemajú). Významný vplyv na objem finančných prostriedkov potrebných na začiatku podnikania má investičná náročnosť (najmä pri výrobných spoločnostiach) a potreba prvotného zásobenia tovarom/materiálom.

 

Pod finančným hospodárením firmy môžeme chápať všetko čo súvisí s obehom peňazí, majetku a zdrojov firmy. Peniaze predstavujú najmä hotovosť, vklady v bankách, cenné papiere, ceniny a pod.. Majetok je z finančného pohľadu všetko čo spoločnosť zaobstarala, vlastní a používa na podnikanie (sú to v podstate aktíva vykázané v súvahe v základnom členení na dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, peniaze…)

 

Protipólom majetku/aktív firmy sú zdroje, z ktorých spotreby boli obstarané aktíva spoločnosti (sú to v podstate pasíva vykázané v súvahe). Zdroje členíme na vlastné (vklady vlastníkov, výsledky podnikania, teda čistý zisk, odpisy a pod.) a cudzie zdroje (najmä pôžičky, bankové úvery, rezervy a iné.).

 

Základným finančným zdrojom pri začínajúcich podnikateľoch sú vlastné zdroje, najmä vklady vlastníkov. Vzhľadom na to, že sú na začiatku svojej podnikateľskej cesty nemajú svoju históriu a dostatok majetku, ktorým by mohli ručiť za prípadné cudzie zdroje (najmä bankové úvery), ich prístup k nim je do značnej miery obmedzený.

 

Preto je veľmi dôležité, aby bol už od začiatku celý finančný systém firmy kvalitne naplánovaný, zodpovedne nastavený a dobre manažovaný. Týmto sa zoberá finančné oddelenie, ktoré vedie finančný manažér. Finančné oddelenie vo firme spravidla zabezpečuje plánovanie a manažovanie finančných tokov, spravovanie investícií, zabezpečovanie čo najvýhodnejších zdrojov financovania, dohliadanie nad finančnou situáciou. Tiež zastrešuje oblasti účtovníctva,  kontrolingu (dohliada na nákladovosť a efektívnosť firemných procesov a ich výsledkov) a reportingu (manažérske výstupy pre vlastníkov firmy, prípadne pre materskú spoločnosť, kde sú porovnané plánované a reálne ukazovatele definované tak, aby mali čo najlepšiu kvalitu pre rozhodovanie či už o operatívnych záležitostiach, ale aj o ďalšom strategickom rozhodovaní na najvyšších manažérskych úrovniach firmy). Z pohľadu finančného hospodárenia firmy, ako aj z celkového pohľadu na firmu ako na živý, fungujúci a neustále sa vyvíjajúci organizmus, je práve finančné riadenie mimoriadne dôležité.

Autor: Jozef Janík