späť na všetky články
Audit

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

29. júna 2022

Významnou zmenou novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”) s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022 boli zmenené veľkostné kritériá subjektov pre určenie povinnosti overenia účtovnej závierky štatutárnym audítorom, resp. audítorskou spoločnosťou. Táto zmena bola prijatá s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia, keďže stanovila vyššiu sumu majetku, vyšší čistý obrat a vyšší počet zamestnancov ako kritériá pre povinné overovanie.

 

Veľkostné kritériá pre povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky obchodných spoločností a družstiev audítorom v roku 2021 a 2022:

 

 

Kritériá 2021 2022
Celková suma majetku 3 000 000 4 000 000
Čistý obrat 6 000 000 8 000 000
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40 50

 

Pre posúdenie, či obchodné spoločnosti a družstvá budú povinné mať za rok 2022 účtovnú závierku overenú audítorom, sú určujúce podmienky platné v roku 2022. Na bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie t. j. kalendárny rok 2021 sa uplatnia podmienky platné pre rok 2021.

 

Účtovná jednotka má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, ak sú splnené aspoň dve z troch vyššie uvedených kritérií. Účtovná závierka musí byť overená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Uloženie správy audítora do registra účtovných závierok je potrebné vykonať najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

 

V dôsledku uvedenej zmeny veľkostných kritérií sa od roku 2022 zníži počet účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom, o viac ako 10 000.

 

Kto má povinnosť overenia ÚZ audítorom?

 

 

V súlade s § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve musí mať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom:

 

  • obchodná spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z troch veľkostných kritérií t. j. celková suma majetku, čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov,
  • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, napríklad obce, nadácie, neziskové organizácie, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a pod.,
  • účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS), napríklad banky, poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti, burza cenných papierov, Železnice SR, tzv. veľké obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v 17a odsek 2 zákona o účtovníctve a pod.,
  • účtovná jednotka, ktorá je materskou účtovnou jednotkou a ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa 22 odsek 10 zákona o účtovníctve,
  • právnické osoby podľa § 19 odsek 4 zákona o účtovníctve, u ktorých suma ročného podielu prijatej dane bola vyššia ako 35 000 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

 

Fyzické osoby nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, pretože nie sú obchodnou spoločnosťou ani družstvom. V zmysle § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodnými spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

 

Prínos dobrovoľného auditu

 

V prípade, že povinnosť auditu nevyplýva zo zákona, účtovná jednotka má možnosť  voľby dobrovoľného auditu, čo môže predstavovať pre účtovnú jednotku veľký prínos. Ak sa účtovná jednotka rozhodne pre overenie účtovnej závierky audítorom, bude mať istotu, že v materiálnych súvislostiach účtuje a vykazuje správne. Účtovná závierka overená audítorom je oveľa dôveryhodnejšia napríklad v prípade, ak účtovná jednotka žiada o poskytnutie úveru v banke. Takto overená účtovná závierka zároveň poskytuje pre existujúcich i potenciálnych dodávateľov a odberateľov uistenie o kvalite poskytovaných informácií. V neposlednom rade je dôležité spomenúť, že audítor pomáha jednotke zadefinovať jej účtovné chyby a vie na základe svojej odbornej praxe poskytnúť cenné rady a odporúčania v oblasti vedenia účtovníctva.

 

Ak Vás téma zaujala alebo ak máte akékoľvek otázky, či záujem o služby auditu, neváhajte sa obrátiť na náš auditný tím prostredníctvom adresy info@kreston.sk. Radi Vám budeme k dispozícii.

Autor: Barbora Kostolná