späť na všetky články
Dane

Závislé osoby a ich definícia

23. februára 2022

Problematika závislých osôb sa uplatňuje vo viacerých aspektoch podnikateľského života, predovšetkým však v oblasti transferového oceňovania a teda aj pri vyčíslení základu dane podnikateľských subjektov.

 

Pojem závislá osoba je definovaná v zmysle ustanovenia § 2 písm. n) Zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je závislou osobou:

 1. Blízka osoba.
Definíciu blízkej osoby môžeme nájsť v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V ňom je v zmysle ustanovenia § 116 a § 117 blízka osoba definovaná osoba, ktorá je v prvom rade príbuzný, čiže osoba so spoločnými predkami, alebo manžel.

 

Medzi závislú osobu patrí aj:

2. Ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt.
Pod týmto prepojením sa chápe účasť osoby alebo subjektu na majetku kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu. Taktiež sa jedná i o vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.

 

V legislatíve sú potom zadefinované kritériá, ktoré definujú účasť na majetku, kontrole

a vedení inej osoby. Kritéria uvádzajú nasledovné možnosti priameho a nepriameho podielu:
• najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach,
• najmenej 25% podiel na zisku,
• najmenej 25% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom sa tento podiel spočíta u spolu konajúcich závislých osôb,
• najmenej 25% nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach,
• najmenej 25% nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach.

 

Pod účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu.

 

Pod inak prepojenou osobou alebo subjektom sa chápe osoba alebo subjekt, ktorý vytvára, alebo vytvoril vzťah za účelom zníženia, či zvýšenia daňovej straty, alebo zníženia základu dane.

 

Treťou a poslednou možnosťou pre určenie závislej osoby je:

3. Osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku, je zadefinovaný v ustanovení § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

V súvislosti s pojmom „závislá osoba“ existuje aj pojem „zahraničná závislá osoba“. Legislatíva definuje zahraničnú závislú osobu ako tuzemskú právnickú osobu, tuzemskú fyzickú osobu alebo tuzemský subjekt prepojený podľa písmena n) s obdobným zahraničným subjektom, alebo osobou. Za prepojenie sa považujú aj vzťahy:

 

• medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí,
• medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky,
• medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, vzájomne prepojených osôb, ktoré sú blízke, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby podľa písmena n).

 

Na záver je potrebné pripomenúť, že ak podnikateľský subjekt uskutočňuje transakcie so svojou závislou osobou definovanou pomocou jednej z vyššie uvedených definícií, mal by na túto skutočnosť prihliadať z hľadiska problematiky transferového oceňovania.

Autor: Juraj Petrisko