späť na všetky články
Dane

Aké sú najčastejšie používané metódy transferového oceňovania ?

27. februára 2022

V minulom článku sme sa zaoberali definíciou závislých osôb, pričom bola spomenutá aj problematika transferového oceňovania. Čo však robiť v prípade, ak uskutočňujete tzv. „kontrolované transakcie s závislými osobami“? Ako správne nastaviť transferové ceny v transakciách medzi spoločnosťami? V nasledujúcom článku budú popísané dve najčastejšie používané metódy transferového oceňovania.

 

Postupy a princípy transferového oceňovania sú vymedzené v Smernici OECD a využiteľné sú aj vo väzbe na zákon o dani z príjmov (teda aj v prípade transakcií medzi závislými osobami v rámci Slovenskej republiky). Smernica OECD popisuje základné metódy na stanovenie transferových cien, vrátane spôsobu ich použitia. Rozlišuje dve skupiny základných metód:

 

Tradičné transakčné metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny, kam patrí:
Metóda nezávislej trhovej ceny (comparable uncontrolled price method),
Metóda následného predaja (resale price method),
Metóda zvýšených nákladov (cost plus method).

 

Transakčné ziskové metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, kam patrí:
Transakčná metóda delenia zisku (transactional profit split method),
Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (transactional net margin method).

 

Každá metóda sa líši nielen spôsobom výpočtu transferovej ceny, ale tiež použiteľnosťou pre konkrétne transakcie. V prípadoch, kedy je možné aplikovať tradičné transakčné metódy s rovnakou mierou spoľahlivosti ako transakčné ziskové metódy, sú preferovanými metódami tradičné transakčné metódy. V ďalšej časti článku budú opísané dve najčastejšie používané metódy transferového oceňovania.

 

I. Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP)
Metóda nezávislej trhovej ceny porovnáva cenu účtovanú v kontrolovanej transakcii, t.j. v transakcii medzi závislými osobami, s cenou účtovanou v porovnateľnej nezávislej transakcii za porovnateľných podmienok.

 

Metóda nezávislej trhovej ceny je pre výpočet transferovej ceny najjednoduchšia a najlepšie vystihuje základné pravidlo princípu nezávislého vzťahu. Predpokladá však najvyššiu mieru porovnateľnosti transakcií, čo je v mnohých prípadoch, najmä u unikátnych transakcií, nemožné. Ak je však možné nájsť porovnateľné transakcie, by mala mať táto metóda prednosť pred všetkými ostatnými.

 

U metódy nezávislej trhovej ceny platí vzťah: Transferová cena = nezávislá cena.

 

Nasledujúca schéma zobrazuje princíp nezávislej trhovej ceny.

Zdroj: Vlastná schéma

 

Samotná metóda nezávislej trhovej ceny je použiteľná napr. v nasledovných typoch transakcií:
predaj vlastných výrobkov a tovaru,
službách s hodinovou sadzbou,
financovaní (pri dostupnosti obvyklého úroku),
poskytovaní licencie.

 

II. Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM)
Druhou najčastejšie používanou metódou je transakčná metóda čistého obchodného rozpätia, ktorá skúma čistý zisk realizovaný daňovníkom v kontrolovanej transakcii. Cieľom transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia je teda stanoviť čisté ziskové rozpätie, ktoré dosahujú porovnateľné spoločnosti na trhu.

 

Rozlišujeme dva typy transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia:
Založená na nákladoch – stanovuje nasledujúcim spôsobom:

Transferová cena = (náklady priamo vynaložené na predané výrobky, tovar a služby + ostatné prevádzkové náklady) * (1 + zisková prirážka)
Založená na predajnej cene – stanovuje nasledujúcim spôsobom:
Transferová cena = nezávislá cena * (1 – zisková marža) – prevádzkové náklady

 

Ziskovému rozpätiu spoločnosti z kontrolovanej transakcie by malo zodpovedať ziskové rozpätie, ktoré spoločnosť dosiahne v porovnateľných nezávislých transakciách. Ak takéto transakcie neexistujú, je možné použiť ziskové rozpätie porovnateľnej nezávislej spoločnosti v porovnateľných transakciách.

 

Táto metóda sa využíva v prípade, kedy nie sú údaje o porovnateľných transakciách medzi nezávislými spoločnosťami k dispozícii.

 

Záverom možno konštatovať, že problematika transferového oceňovania je zložitou témou, ktorá si však vyžaduje zvýšenú pozornosť podnikateľských subjektov v súvislosti s vyčíslením základu dane. Najlepšou a najjednoduchšou voľbou pre tvorbu systému transferových cien je metóda nezávislej trhovej ceny.

Autor: Juraj Petrisko