späť na všetky články
Dane

Členenie, účtovanie a vykazovanie pohľadávok v podvojnom účtovníctve

20. septembra 2022

V podnikaní prichádza každý subjekt do styku s pohľadávkami a záväzkami. Pohľadávkou rozumieme právo veriteľa žiadať od dlžníka nejaké správanie, prípadne konanie, ktoré vyplýva z právnych vzťahov. Súčasťou pohľadávok sú aj zmluvné úroky ak boli zmluvne dohodnuté a úroky z omeškania ak dlžník mešká so svojou platbou. V aktuálnom článku sa budeme venovať tomu, ako sa pohľadávky členia, účtujú a vykazujú v podvojnom účtovníctve.

 

ČLENENIE POHĽADÁVOK

 

V prvom rade je potrebné si zadefinovať vznik a zánik pohľadávky v podvojnom účtovníctve. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je zadefinovaný v § 2 Postupov účtovania č. 23054/2002-92 (ďalej len „Postupy účtovania“) nasledovne: „Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky.“

 

Pohľadávky členíme z viacerých hľadísk:

 • z časového,
 • z vecného.

 

Samotné členenie pohľadávok (keďže sú súčasťou majetku) z časového hľadiska je zahrnuté v § 12 Postupov účtovania a členíme ich na:

 • krátkodobé – t.j. dohodnutá doba splatnosti (alebo vyrovnania iným spôsobom) pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok,
 • dlhodobé – t.j. dohodnutá doba splatnosti (alebo vyrovnania iným spôsobom) pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako 1 rok.

 

Definícia dohodnutej doby splatnosti pohľadávky je uvedená v § 12 ods. 4 Postupov účtovania a znie nasledovne: „dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť.“

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že už pri vzniku účtovného prípadu je zrejmá doba splatnosti a teda je možné identifikovať, či ide o krátkodobú alebo dlhodobú pohľadávku.

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je potrebné brať do úvahy zostatkovú dobu splatnosti. Tá je zadefinovaná v § 12 ods. 5 Postupov účtovania nasledovne: „zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“

 

Príklad na časové hľadisko

 

Dňa 3.2.2020 poskytol subjekt A svoje služby v hodnote 45 000 €. Vo vzájomnej písomnej dohode s odberateľom (subjekt B) sa stanovili 3 splátky po 15 000 € (pričom splatnosť sa stanovila: do 3.3.2020, do 3.3.2021 a do 3.3.2022). O tejto pohľadávke subjekt A účtoval na účte 311100 – Odberatelia – dlhodobá pohľadávka (doba splatnosti > ako 1 rok). K 31.12.2020 bola, podľa zostatkovej doby splatnosti, splátka splatná do 3.3.2021 v sume 15 000 € krátkodobou pohľadávkou (doba splatnosti < ako 1 rok) – preto sme ju preúčtovali na účet 311110 – Odberatelia – podľa zostatkovej doby splatnosti krátkodobá pohľadávka.

 

Zostatok účtu 311100 sme v účtovnej závierke vykázali ako dlhodobú pohľadávku z obchodného styku a zostatok účtu 311110 ako krátkodobú pohľadávku z obchodného styku. Po pripísaní čiastky v hodnote splátky (15 000 €) na náš bankový účet, sa účet 311110 vysporiada.

 

S poslednou splátkou, splatnou do 3.3.2022, sme postupovali v účtovnej závierke k 31.12.2021 rovnako ako pri predchádzajúcej splátke – vykázali sme ju podľa zostatkovej doby splatnosti ako krátkodobú pohľadávku.

 

Účtovné zachytenie pohľadávky v podvojnom účtovníctve

 

Dátum Účtovný prípad Suma MD D
3.2.2020 Poskytnutie služby – vznik pohľadávky
–       hodnota služby 37 500 € 311 100 602
–       DPH 7 500 € 311 100 343
3.3.2020 Inkaso prvej splátky 15 000 € 221 311 100
K 31.12.2020 Preúčtovanie druhej splátky 15 000 € 311 110 311 100
3.3.2021 Inkaso druhej splátky 15 000 € 221 311 110
K 31.12.2021 Preúčtovanie tretej splátky 15 000 € 311 110 311 100
3.3.2022 Inkaso poslednej splátky 15 000 € 221 311 110

 

Samotné členenie pohľadávok z vecného hľadiska vyplýva z titulu vzniku pohľadávky, t.j. rozlišujeme:

 • pohľadávky z obchodných vzťahov,
 • poskytnuté preddavky,
 • pohľadávky z titulu pracovnoprávnych vzťahov (napr. voči zamestnancom),
 • pohľadávky z titulu daní voči finančným orgánom,
 • ostatné pohľadávky, ktoré vyplývajú zo samotnej činnosti konkrétnej účtovnej jednotky.

 

Členenie pohľadávok z vecného hľadiska sa premieta do vykazovania pohľadávok v zmysle Postupov účtovania na konkrétnych syntetických účtoch:

 • účtovej triedy 0 – dlhodobý majetok – konkrétne účtová skupina 05 – poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok a účtová skupina 06 – dlhodobý finančný majetok,
 • účtovej triedy 3 – zúčtovacie vzťahy (§ 48 Postupov účtovania),
 • účtovej triedy 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky – konkrétne účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

ÚČTOVANIE A VYKAZOVANIE POHĽADÁVOK V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE

 

Ako sme vyššie uviedli, pohľadávky sa môžu vykazovať na účtoch účtovej triedy 0, 3 a 4.

 

Konkrétne účty, ktoré sa používajú na účtovanie pohľadávok (v závislosti od titulu pohľadávky) uvádzame nižšie (pričom uvádzame aj účty, na ktorých sa účtujú aj pohľadávky aj záväzky, ale v účtovnej závierke sa vykazujú podľa zostatku buď na strane aktív alebo pasív):

 

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok,

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok,

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok,

066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti – účtujeme dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami. (§ 14 ods. 23 Postupov účtovania),

067 – Ostatné pôžičky,

311 – Odberatelia – účtujú sa pohľadávky voči odberateľom, v prípade ak bola splnená dodávka voči odberateľovi (§ 49 ods. 1 Postupov účtovania),

312 – Zmenky na inkaso – účtuje sa príjem zmeniek cudzích, zmeniek cudzích na vlastný rad a zmeniek vlastných prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov (§ 49 ods. 2 Postupov účtovania),

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere – účtujeme pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie od doby splatnosti zmenky (§ 49 ods. 3 Postupov účtovania),

314 – Poskytnuté preddavky – účtujú sa dlhodobé a krátkodobé poskytnuté preddavky dodávateľom, okrem preddavkov, ktoré boli poskytnuté na dlhodobý majetok (§ 49 ods. 4 Postupov účtovania),

315 – Ostatné pohľadávky – účtujú sa ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov. (§ 49 ods. 5 Postupov účtovania),

316 – Čistá hodnota zákazky  – účtuje sa rozdiel medzi požadovanými sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (§ 49 ods. 6 Postupov účtovania),

335 – Pohľadávky voči zamestnancom – účtujú sa rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad  poskytnuté preddavky na pracovnú cestu a preddavky na stravné (§ 51 ods. 3 Postupov účtovania),

341 – Daň z príjmov – charakter pohľadávky majú zaplatené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka (§ 52 ods. 1 a 2 Postupov účtovania),

342 – Ostatné priame dane  – účtuje sa daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou, vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, charakter pohľadávky majú prípadné preplatky (§ 52 ods. 3 Postupov účtovania),

343 – Daň z pridanej hodnoty – charakter pohľadávky má nadmerný odpočet DPH (§ 52 ods. 4 Postupov účtovania),

345 – Ostatné dane a poplatky – charakter pohľadávky má preplatok napríklad v prípade podaného daňového priznania k dani z motorových vozidiel (§ 52 ods. 12 až 15 Postupov účtovania),

346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu – účtujeme dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ podľa osobitného predpisu (§ 52a Postupov účtovania),

347 – Ostatné dotácie – účtujeme dotácie z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ, na tomto účte účtujeme aj nárok na peňažné a nepeňažné plnenie (sponzorské), (§ 52a a § 52b Postupov účtovania),

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti – účtujeme pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami (§ 53 ods. 1 Postupov účtovania),

353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie – účtujeme pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva (§ 53 ods. 2 Postupov účtovania),

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty – účtujeme krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom v. o. s., komplementárom v k. s., spoločníkom v s. r. o. alebo členom družstva (§ 54 ods. 3 Postupov účtovania),

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom – účtujeme pohľadávky voči spoločníkom alebo členom a tiež pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu – krátkodobé pôžičky, dividendy… (§ 53 ods. 4 Postupov účtovania),

358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia – účtujeme pohľadávky voči účastníkom združenia, ak nevzniká samostatná právnická osoba, alebo ak nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia za správcu združenia, pričom zostatok tohto účtu sa odsúhlasí účastníkmi združenia (§ 53 ods. 5 Postupov účtovania),

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účtujeme záväzky zo sociálneho poistenia voči SP alebo príslušnej ZP (§ 51 ods. 4 Postupov účtovania),

371 – Pohľadávky z predaja podniku – účtujeme pohľadávky z predaja podniku alebo jeho časti (§ 55 ods. 1 Postupov účtovania),

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií – účtujeme najmä deriváty podľa § 16 ods. 24, 25 a 33 Postupov účtovania,

374 – Pohľadávky z nájmu – účtujeme pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného nájmu (§ 55 ods. 4 Postupov účtovania),

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov – účtujeme v účtovníctve emitenta na ťarchu účtu vydanie dlhodobých a krátkodobých dlhopisov; v prospech účtu úhradu dlhopisov od majiteľa (§ 55 ods. 5 Postupov účtovania),

376 – Nakúpené opcie – účtujeme nakúpené opcie podľa § 16; k tomuto účtu vedieme analytické účty členené na kúpne a predajné opcie (§ 16 ods. 24, 25, 26, 27 a 33 Postupov účtovania),

378 – Iné pohľadávky – účtujeme pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených účtoch (§ 55 ods. 9 Postupov účtovania),

481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka – účtujeme odloženú daň z príjmov (§ 61 ods. 13 Postupov účtovania).

 

Zdroje: Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, dostupné: https://www.mfsr.sk/files/archiv/54/Uplnezneniepostupovuctovaniaplatneod1.1.2021.pdf

Autor: Romana Faklová a Erika Kochanová