späť na všetky články
Dane

Daňová uznateľnosť príslušenstva pohľadávky

28. septembra 2022

V predchádzajúcich článkoch sme si charakterizovali pohľadávky, ich delenie z rôznych hľadísk a taktiež aj spôsob ich oceňovania. V tomto článku sa budeme zaoberať príslušenstvom pohľadávky a jeho daňovou uznateľnosťou rovnako zo strany veriteľa ako aj dlžníka.

 

CHARAKTERISTIKA PRÍSLUŠENSTVA POHĽADÁVKY

 

Príslušenstvom pohľadávky na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov („ZDP“) rozumieme úroky z omeškania, poplatky z omeškania a iné platby s pohľadávkou súvisiace,  ktoré v dôsledku oneskorenej úhrady zvyšujú jej hodnotu. S účinnosťou od 1.1.2020 je možné podľa § 17 ZDP  daňovo uznať, a teda zahrnúť do základu dane po zaplatení výdavkov (nákladov), ktoré boli na strane veriteľa príslušenstvom k pohľadávke. Ide o:

 

  • pokuty u dlžníka vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
  • úroky a poplatky z omeškania u dlžníka,
  • paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dlžníka a
  • odstupné u oprávnenej osoby odvolávajúce sa na § 355 Obchodného zákonníka.

 

Do 31.12.2019 sa príslušenstvo k pohľadávkam považovalo u dlžníka za daňovo neuznaný výdavok (náklad), a to bez ohľadu na dátum jeho zaplatenia. S účinnosťou od 1.1.2020 však § 17 ZDP dáva dlžníkovi možnosť daňovej uznateľnosti príslušenstva k pohľadávke za predpokladu, že došlo k jeho úhrade.

 

Ilustratívny príklad

 

Spoločnosti GAMA, s. r. o. v postavení dlžníka vznikol v zdaňovacom období 2019 úrok z omeškania, ktorý bol do konca zdaňovacieho obdobie 2019 uhradený. Takýto nákladový úrok nie je možné daňovo uznať, a teda je položkou zvyšujúcou základ dane spoločnosti GAMA, s.r.o. V nasledujúcom zdaňovacom období 2020 spoločnosti GAMA, s. r. o. taktiež vznikli nákladové úroky z omeškania, ktoré spoločnosť zaúčtovala a taktiež uhradila. Nakoľko ide o nákladové úroky z omeškania, ktoré vznikli po 1.1.2020 a súčasne boli v príslušnom zdaňovacom období uhradené, ZDP ich uznáva ako daňové výdavky. Z hľadiska daňovej uznateľnosti ide teda o výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane spoločnosti GAMA, s. r. o.

 

Veriteľ zahrnuje do základu dane úroky a poplatky z omeškania v tom zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje vo výnosoch. Zatiaľ čo do 31.12.2014  bolo pre veriteľa pri zahrňovaní poplatkov a úrokov z omeškania do základu dane rozhodujúce, či sú zinkasované od 1.1.2015 je rozhodujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom o nich veriteľ účtuje vo výnosoch.

 

Ilustratívny príklad

 

Spoločnosť BETA, s. r. o. v postavení veriteľa výnosový úrok z omeškania zaúčtuje účtovným zápisom 315/644. V zdaňovacom období, v ktorom o úroku účtuje, je tento súčasťou základu dane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Natália Krčová