späť na všetky články
Dane

Daňové aspekty založenia a vzniku obchodnej spoločnosti / založenia živnosti

14. júla 2022

Založenie, resp. vznik obchodnej spoločnosti sú z pohľadu daní späté predovšetkým s registračnými povinnosťami. V tomto momente je na mieste taktiež otázka, či je možné a v akom rozsahu uznať náklady vzniknuté v období zakladania obchodnej spoločnosti za daňové výdavky.

 

Registračné povinnosti obchodnej spoločnosti

 

Obchodná spoločnosť (právnická osoba), ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu na daň z príjmov právnickej osoby do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Toto platí v prípade, že obchodná spoločnosť nevyužila služby jednotného kontaktného miesta na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania.

 

Po podaní žiadosti správca dane pridelí obchodnej spoločnosti daňové identifikačné číslo a oznámi jej číslo osobného účtu daňovníka, na ktoré bude uhrádzať svoju daňovú povinnosť.

 

Registrácia na daň z príjmov právnickej osoby je prvou a základnou povinnou registráciou pri vzniku obchodnej spoločnosti. V ďalšom období svojho podnikania bude obchodná spoločnosť rozširovať svoje registrácie na iné druhy daní, podľa toho ako bude ďalej podnikať. Je nevyhnutné spomenúť, že registračnú povinnosť je obchodná spoločnosť povinná si splniť predtým, ako jej vznikne povinnosť na konkrétnu daň:

 

  • Registrácia na platiteľa dane zo závislej činnosti – ak sa stane zamestnávateľom, registračná povinnosť vzniká pred zrazením a odvedením dane zo závislej činnosti. V tejto súvislosti nemožno zabudnúť aj na registračnú povinnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
  • Registrácia na platiteľa dane vyberanej zrážkou – napríklad pri úhrade licenčných poplatkov do zahraničia, alebo pri výplate dividend spoločníkovi. Registračná povinnosť vzniká pred zrazením a odvedením zrážkovej dane.

 

Novovzniknutá obchodná spoločnosť nemá povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty až do momentu, kedy splnila podmienky na povinnú registráciu podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty („zákon o dani z pridanej hodnoty“). Jednou z týchto podmienok je napríklad dosiahnutie obratu 49 790 eur v období 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. V tejto súvislosti nemožno zabudnúť na povinnosť platiteľa dane z pridanej hodnoty oznámiť daňovému úradu každý vlastný bankový účet, ktorý bude používať na podnikanie. Z tovarov a služieb, ktoré zdaniteľná osoba nadobudla alebo prijala pred dňom, keď sa stala platiteľom, môže za istým podmienok odpočítať následne daň z pridanej hodnoty.

 

Povinná registrácia na daň z pridanej hodnoty podľa § 7 a 7a zákona o dani z pridanej hodnoty vzniká obchodnej spoločnosti aj predtým, ako zo zahraničia obstará tovar alebo službu, alebo ak službu do zahraničia poskytne. Tento typ registrácie zakladá obchodnej spoločnosti povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty, nie však právo na jej odpočítanie.

 

Akékoľvek zmeny daňovej registrácie vykonáva obchodná spoločnosť na osobitnom tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

 

V prípade, že obchodná spoločnosť vlastní aj prevádzku, v ktorej prijíma platby hotovosti, je povinný používať registračnú pokladnicu a pred začatím jej prevádzkovania zrealizovať potrebnú registráciu na u správcu dane.

 

Výdavky vzniknuté v období zakladania obchodnej spoločnosti

 

Uplatnenie výdavkov, ktoré vznikajú v období zakladania obchodnej spoločnosti je limitované v prvom rade Obchodným zákonníkom. Podľa § 64 ods. 2 Obchodného zákonníka, obchodná spoločnosť nesmie prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo štatutárny orgán, alebo jeho členovia okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou účinnosti právneho úkonu, ktorou je dodatočné schválenie spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti.

 

Aby bol náklad aj daňovým výdavkom obchodnej spoločnosti, a to aj v období zakladania obchodnej spoločnosti, musí splniť všeobecný test daňovej uznateľnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov („zákon o dani z príjmov“). Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Definícia tohto testu je v zákone o dani z príjmov ďalej rozšírená o čiastočnú uznateľnosť výdavku, ktorý sa viaže na využívanie majetku charakteru osobnej povahy.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obchodná spoločnosť môže do daňových výdavkov uplatniť iba tie náklady, ktoré jej vznikli v období zakladania. V praxi sa štandardne stretávame najmä s nasledovnými výdavkami:

 

  • poplatok za získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • poplatky za právne alebo poradenské služby.

Daňové aspekty založenia živnosti

 

Od 1. januára 2022 platí, že ak fyzická osoba, podnikateľ, získa živnostenské oprávnenie, daňový úrad ho automaticky, z úradnej moci, zaregistruje k dani z príjmov. Podnikateľ je povinný so správcom dane komunikovať výlučne elektronicky, a preto si musí vybaviť súvisiacu registráciu k elektronickej komunikácii.

 

Predtým, ako fyzická osoba začne podnikať, v určitej fáze prípravy môže obstarávať tovary a služby, ktoré následne použije v podnikaní. Na rozdiel od právnickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa je možné výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti považovať za daňový výdavok za splnenia určitých zákonných podmienok.

 

Z pohľadu dane z pridanej hodnoty platí obdobné, ako v prípade právnickej osoby. Fyzická osoba – podnikateľ nemá povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty až do momentu, kedy splnila podmienky na povinnú registráciu podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty. Jednou z týchto podmienok je napríklad dosiahnutie obratu 49 790 eur v období 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. S registráciou súvisí aj povinnosť oznámiť správcovi dane číslo bankového účtu využívaného na podnikanie.

 

Povinná registrácia na daň z pridanej hodnoty vzniká fyzickej osobe – podnikateľovi aj podľa § 7 a 7a zákona o dani z pridanej hodnoty predtým, ako zo zahraničia obstará tovar alebo službu, alebo ak službu do zahraničia poskytne. Tento typ registrácie zakladá fyzickej osobe – podnikateľovi povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty, nie však právo na jej odpočítanie.

 

Akékoľvek zmeny daňovej registrácie vykonáva fyzická osoba – podnikateľ na osobitnom tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

 

Problematika zakladania obchodnej spoločnosti aj živnosti z pohľadu daní je komplexná a má veľa nástrah, ktoré sú komplikované. Neváhajte sa preto obrátiť na odborníkov, ktorí vás prevedú týmto procesom s ľahkosťou a odbornou starostlivosťou.

Autor: Zuzana Sidorová