späť na všetky články
Dane

Daňový zástupca pri dovoze tovaru

28. júna 2022

Pri dovoze tovaru z tretieho štátu a jeho následnom dodaní do iného členského štátu  sa v praxi stretávame s možnosťou využitia daňového zástupcu. Kto môže vykonávať daňového zástupcu pri dovoze tovaru? A za akých podmienok?

 

Podľa zákona 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty („zákona o DPH“) sa dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa zákona o DPH, môže dať zastúpiť daňovým zástupcom pri dovoze tovaru, ktorého preprava alebo odoslanie končí v inom členskom štáte. Daňovým zástupcom pri dovoze tovaru môže byť iba osoba so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Osoba vykonávajúca daňového zástupcu na výkon tejto činnosti potrebuje písomné plnomocenstvo udelené dovozcom s úradne overeným podpisomosobné identifikačné číslo pridelené Daňovým úradom Bratislava.

 

Písomné plnomocenstvo

 

Písomné plnomocenstvo udelené dovozcom tovaru musí obsahovať

 

  1. vyhlásenie splnomocniteľa, že ide o daňové zastúpenie v mene a na účet dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH a následného dodania tovaru do iného členského štátu,
  2. vyhlásenie, že splnomocniteľ je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa zákona o DPH,
  3. splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania a súhrnného výkazu.

Daňový úrad najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti zástupcu vydá osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, pod ktorým zástupca koná v mene zastúpeného dovozcu. Daňový zástupca pod týmto identifikačným číslom môže konať v mene viacerých zastúpených dovozcov. Ak si dovozca, ktorý je zahraničnou osobou, zvolí daňového zástupcu, nie je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5.

 

 

Daňový zástupca ma povinnosť podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz Daňovému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Autor: Paulína Bittnerová