späť na všetky články
Dane

Index daňovej spoľahlivosti

29. marca 2022

Index daňovej spoľahlivosti (alebo aj verejný index) je „hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

 

Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

 

Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú upravené vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z.z., konkrétne ide o:
„a) plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
b) plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,
c) plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,
d) plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
e) plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
f) plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie,
g) plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
h) plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
i) plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
j) plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
k) plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
l) plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
m) plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.“

 

V zverejnenom materiáli na stránke finančnej správy sú zverejnené kritéria pre stanovenie indexu spoľahlivosti, pričom sa bude uplatňovať bodový systém.

 

Nižšie uvádzame niektoré z kritérií:

1) nedoplatky – budú sa sledovať nedoplatky evidované na osobných účtoch daňovníka, výška nedoplatku bude ovplyvňovať počet pridelených bodov,
2) nepodanie daňového priznania k dani z príjmov v stanovenej lehote – bude sa sledovať lehota plnenia povinností za 5 rokov,
3) nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – bude sa sledovať lehota plnenia povinností za 3 roky,
4) nepodanie iných daňových priznaní a výkazov (napr. za daň z motorových vozidiel, hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti) – bude sa sledovať lehota plnenia povinností za 3 roky,
5) nálezy z kontrol,
6) určovanie dane podľa pomôcok (ak subjekt napr. nepodá daňové priznanie, nesplní si zákonné povinnosti..),
7) porušenie vybraných ustanovení zákona o ERP a obmedzení platieb v hotovosti – bude sa sledovať lehota 36 mesiacov,
8) porušenie zákona o účtovníctve – bude sa sledovať lehota 36 mesiacov,
9) vybrané ekonomické ukazovatele – efektívna daňová sadzba (vychádzať sa bude z podaného ho priznania za rok 2020 a z ročného hlásenia zo závislej činnosti za rok 2020).

 

Špecifikácia subjektov u ktorých bude skúmaný index daňovej spoľahlivosti

 

Ako je vyššie spomenuté, hodnotené daňové subjekty budú len subjekty, ktoré sú podnikateľmi registrovanými na daň z príjmov, t.j. právnické a fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom na daň z príjmov sú registrovaní minimálne dva roky a k dátumu hodnotenia indexu nie sú v konkurze alebo v likvidácii.

 

Oznámenie o pridelenom indexe a zverejnenie zoznamu subjektov

 

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti bude doručené daňovému subjektu najneskôr do 30. 6. 2022 (pôvodný termín bol 28.2.2022). Ak by daňový subjekt nesúhlasil s prideleným indexom, môže podať námietku. Finančná správa bude používať obmedzia alebo benefity (v závislosti od prideleného indexu spoľahlivosti) až po uplynutí lehoty na podanie námietky (resp. po rozhodnutí o námietke).

 

Zoznam subjektov s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti bude zverejnený na stránke finančnej správy najneskôr do 30.9.2022. Tento zoznam bude obsahovať názov daňovníka, sídlo podnikania, daňové identifikačné číslo a index daňovej spoľahlivosti.

 

Kategórie indexu daňovej spoľahlivosti

 

Finančná správa na základe vyššie spomenutých kritérií bude daňovým subjektom prideľovať body a následne bude daňovníkov hodnotený ako:
• vysoko spoľahlivý,
• spoľahlivý,
• nespoľahlivý,
• nehodnotený.

 

Čo bude pre daňovníka znamenať pridelenie konkrétnej kategórie?

 

Finančná správa na svoje stránke uvádza len obmedzené výhody a obmedzenia pre daňový subjekt na základe prideleného indexu daňovej spoľahlivosti.

 

Ak bude daňový subjekt vyhodnotený ako nespoľahlivý, tak bude môcť správca dane uplatniť len obmedzenie uvedené v zákone, a to je v súčasností len jediné obmedzenie – lehota 8 dní na splnenie povinností v súvislostí s vykonávaním daňovej kontroly, miestneho zisťovania alebo vyrubovacieho konania.

 

Naopak, ak subjektu bude hodnotený ako vysoko spoľahlivý, tak bude môcť využívať napríklad nasledovné benefity:

– „vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti,
– určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania,
– zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
– zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne na polovicu.“

 

Ďalšie benefity a možnosť ich využitia v závislosti od indexu daňovej spoľahlivosti by mali byť zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva (zatiaľ nie je známy dátum zverejnenia).

 

Zdroje:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/39/ZZ_2022_39_20220301.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.02.04_IDS_prezent.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/index-danovej-spolahlivosti
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ids-lehota-ts

 

Autor: Romana Faklová