späť na všetky články
Dane

Návrh novej smernice EÚ na boj proti „schránkovým subjektom“ pre daňové účely

09. februára 2022

Európska komisia zverejnila 22. decembra 2021 návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá na zamedzenie zneužívania fiktívnych subjektov na daňové účely a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/16/EÚ. Ide o druhý akčný bod novej daňovej koncepcie Európskej komisie Podnikanie v Európe: Rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT), ktorej cieľom je boj proti fiktívnym subjektom na daňové účely.

 

Smernica sa bude vzťahovať na všetky právne formy subjektov a právnych štruktúr, ktoré sú rezidentmi pre daňové účely v EÚ, bez akýchkoľvek príjmových limitov, a preto bude mať širší rozsah ako budúca smernica o minimálnej sadzbe dane, ktorá sa bude spočiatku vzťahovať iba na nadnárodné skupiny a jednotlivé spoločnosti s konsolidovaným obratom minimálne 750 miliónov EUR.

 

Cieľom smernice je odradiť od konkrétnych schém vyhýbania sa plateniu daní alebo daňových únikov, ktoré zahŕňajú zakladanie spoločností, ktoré sú daňovými rezidentmi v EÚ, ale v skutočnosti nevykonávajú žiadnu hospodársku činnosť a ich jediným účelom je umožniť, aby určité daňové výhody plynuli ich skutočnému vlastníkovi alebo skupine spoločností, do ktorej patria. Napríklad finančná holdingová spoločnosť môže inkasovať všetky platby z finančných činností spoločností pôsobiacich v rôznych členských štátoch EÚ, pričom využije oslobodenie od zrážkovej dane podľa smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch a potom tieto príjmy postúpi spriaznenej spoločnosti v jurisdikcii tretej krajiny s nízkou daňou, využívajúc výhodné daňové zmluvy alebo dokonca domáce daňové zákony konkrétneho členského štátu.

 

Návrh smernice stanovuje 7-stupňový test vecnej správnosti, ktorý má pomôcť členským štátom identifikovať takéto subjekty. Okrem toho návrh smernice pripisuje daňové dôsledky subjektom, ktoré nemajú minimálnu podstatu („shell entity“). Návrh smernice počíta aj s automatickou výmenou informácií a prípadnou žiadosťou jedného členského štátu druhému o začatie daňovej kontroly u širšieho okruhu subjektov, ktoré sa považujú za rizikovejšie (pretože spĺňajú určité podmienky), ale nevyhnutne zlyhal v teste vecnej správnosti.

 

Subjekt bez významnej ekonomickej prítomnosti („shell entity“) je definovaný na základe týchto troch ukazovateľov ekonomickej podstaty:

 

  • Väčšina príjmov účtovnej jednotky je pasívna (dividendy, úroky z dlhopisov atď.)
  • Väčšina jej transakcií je cezhraničná
  • Jej riadenie a jej správa sú outsourcované

 

V týchto prípadoch sa subjekt bude kvalifikovať ako subjekt bez podstatnej ekonomickej prítomnosti a bude podliehať novým povinnostiam podávať daňové priznania súvisiace s ekonomickou podstatou jeho činností. Ak účtovná jednotka nesplní aspoň jeden z vecných ukazovateľov, bude sa považovať za škrupinu a kým sa domnienka nevyvráti, nebude môcť využívať daňové výhody určené na podporu ekonomickej činnosti.

 

Keď bude návrh prijatý ako smernica, jeho ustanovenia by sa mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 30. júna 2023 a nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.