späť na všetky články
Dane

Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

09. augusta 2022

V začiatočnom štádiu legislatívneho procesu sú návrhy Ministerstva financií Slovenskej republiky k novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („daňový poriadok“). Novely majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023 alebo od 1. januára 2024.

 

V rámci zmien sa napríklad navrhuje úprava pravidla o obmedzení úrokových nákladov v nadväznosti na implementáciu článku 4 Smernice rady (EÚ) 2016/1164 („smernica ATAD“), ďalej sa spresňujú a dopĺňajú ustanovenia o transferovom oceňovaní alebo pri ukladaní pokút sa navrhuje systém tzv. druhej šance.

 

Prinášame Vám prehľad niektorých navrhovaných zmien:

 

  • Za kontrolovanú transakciu sa nemá považovať závislá činnosť, ktorej príjmy spadajú pod § 5 ZDP.
  • Dopĺňa sa definícia významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa bude považovať právny alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur.
  • Spresňujú sa pravidlá pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní.
  • Do DZP sa dopĺňa odvolávka na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní ako výkladovú pomôcku v oblasti transferového oceňovania.
  • Implementáciou smernice ATAD sa navrhuje daňovo obmedziť čisté úrokové náklady nad 3 mil. eur u právnických osôb s cieľom zabrániť umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania. Toto pravidlo sa má prednostne uplatňovať pred pravidlami § 21a ZDP.
  • Do DZP sa dopĺňa pravidlo uplatnenia strednej hodnoty (mediánu) nezávislých porovnateľných hodnôt v prípade, ak sa cena alebo marža nachádza mimo rozpätia nezávislého vzťahu stanoveného daňovou správou.
  • Dopĺňa sa možnosť predložiť transferovú dokumentáciu primárne v cudzom jazyku. Ak bude správca dane požadovať dokument aj v štátnom jazyku, vyzve na toto daňovníka. Lehota na predloženie dokumentu v štátnom jazyku má byť 15 dní od doručenia výzvy.
  • Minimálne pokuty v tzv. intervalových pokutách sa majú zvýšiť z 30, resp. 60 eur na 100 eur.
  • V pripravovanej novele daňového poriadku sa navrhuje, aby pri prvom zistení porušenia, správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuložil, ale aby vyzval na splnenie povinnosti, a ak bola povinnosť splnená oneskorene, aby upozornil daňový subjekt, že pri ďalšom porušení mu už bude uložená pokuta.

Výklad niektorých ustanovení je zatiaľ nejednoznačný. Navrhované zmeny musia ešte prejsť schvaľovacím procesom. Proces budeme aj naďalej sledovať a budeme Vám prinášať aktuálne informácie.

Autor: Zuzana Sidorová