späť na všetky články
Dane

Oceňovanie pohľadávok

20. septembra 2022

V tomto článku sa na pohľadávky pozrieme v súvislosti s ich oceňovaním, ktoré je častokrát považované za kardinálny problém účtovníctva, nakoľko zohráva významnú rolu pri rozhodnutiach vyplývajúcich z účtovnej závierky. Informácie v účtovnej závierke by mali byť z definície vymedzenej v zákone o účtovníctve verné a pravdivé, čo sa okrem iného zabezpečí aj výberom vhodného spôsobu oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Keďže sú tieto informácie a údaje meradlom v prípade zisťovania finančnej situácie / zdravia účtovnej jednotky, ako aj jej výnosnosti, je potrebné, aby ocenením nedošlo k ich skresleniu.

 

OCEŇOVANIE POHĽADÁVOK PODĽA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

 

Pohľadávky v zmysle zákona o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚ“) predstavujú majetok účtovnej jednotky, oceňovaný podľa § 24 až  § 26 ZoÚ, napríklad menovitou hodnotou, obstarávacou cenou, alebo reálnou hodnotou.

 

Podľa ZoÚ je účtovná jednotka povinná pohľadávky oceňovať ku dňu ocenenia, a to:

  • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ku dňu vzniku pohľadávky),
  • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a
  • k inému dňu v priebehu účtovného obdobia, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu.

 

V prípade, že sú pohľadávky vyjadrené v cudzej mene, ustanovuje ZoÚ oceňovanie pohľadávok ku dňu ocenenia prepočítaním ich hodnoty vyjadrenej v cudzej mene na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ak ECB pre určitú menu nestanovuje výmenný kurz), a to:

  • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vzniku pohľadávky, inkasa pohľadávky / vyrovnania iným spôsobom) alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
  • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  • v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

 

V prípade pohľadávok znejúcich na cudziu menu vzniká medzi pôvodným ocenením pohľadávky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a jej zinkasovaním, respektíve ocenením ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, rozdiel, ktorý sa v účtovníctve zúčtuje ako kurzový rozdiel a to výsledkovo na účtoch finančných nákladov alebo finančných výnosov.

 

*POZNÁMKA*

V prípade inkasa pohľadávky v cudzej mene na bežný účet vedený v mene EUR účtovná jednotka nevyužíva na prepočet referenčný kurz ECB / NBS, ale kurz príslušnej komerčnej banky.

 

Ďalšou podstatnou náležitosťou oceňovania pohľadávok je správna voľba oceňovacej veličiny. Podľa zákona o účtovníctve oceňujeme majetok a záväzky oceňovacími veličinami, ktoré v prípade pohľadávok sú:

 

  • menovitá hodnota – pohľadávky pri ich vzniku,
  • obstarávacia cena – ak ide o pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
  • reálna hodnota – ak ide o pohľadávky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, vkladom podniku alebo jeho časti a ak ide o prevzatie pohľadávok nástupníckou účtovnou jednotkou od zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie.

 

TVORBA A ZÚČTOVANIE OPRAVNÝCH POLOŽIEK K POHĽADÁVKAM

 

Pri oceňovaní pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je účtovná jednotka povinná v zmysle ZoÚ upraviť ocenenie hodnoty pohľadávok, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty pod ich účtovnú hodnotu, a to prostredníctvom tvorby opravných položiek. Opravné položky tvorí účtovná jednotka k predmetným pohľadávkam na základe inventarizácie účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Spôsob tvorby opravných položiek by mala mať zároveň účtovná jednotka stanovený vo vnútornom predpise.

 

V prípade, že dôjde k zmene predpokladu zníženia hodnoty majetku je účtovná jednotka povinná opravné položky zrušiť, respektíve zmeniť ich výšku. Opravné položky preto účtovná jednotka tvorí len pri prechodnom znížení hodnoty pohľadávok, ktoré nemá trvalý, ale len dočasný charakter.

 

V sérii článkov o pohľadávkach sa ďalej budeme venovať aj daňovej uznateľnosti príslušenstva pohľadávky, či komplexnej analýze pohľadávok vyjadrených v cudzej mene ako aj opravných položiek k pohľadávkam.

Autor: Denisa Palková