späť na všetky články
Dane

Opravy chýb minulých účtovných období z daňového hľadiska

21. júna 2022

Minulý týždeň sme Vám priniesli článok týkajúci sa opráv chýb minulých účtovných období z účtovného hľadiska. Tento týždeň Vám prinášame daňový pohľad na uvedenú problematiku. V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú opravám chýb minulých účtovných období venované dve ustanovenia. V § 17 ods. 15 ZDP ukladá povinnosť zahrnúť opravy do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Naopak, v § 17 ods. 29 ZDP umožňuje daňovníkovi si vybrať medzi úpravou základu dane zdaňovacieho obdobia, s ktorým opravy vecne a časovo súvisia alebo zahrnúť tieto opravy do zdaňovacieho obdobia, v ktorom o nich účtujeme.

 

 

  • 17 ods. 15 ZDP pojednáva o tom, že opravy chýb minulých účtovných období bez ohľadu na to, či sa jedná o významné alebo nevýznamné sumy, budú zahrnuté do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia prostredníctvom podania dodatočného daňového priznania.

 

 

V prípade, že účtovná jednotka vykázala vyššie náklady alebo nižšie výnosy ako mala, musí postupovať v súlade s § 17 ods. 15 ZD. Ak by vykázala nižšie náklady alebo vyššie výnosy ako mala, je na rozhodnutí účtovnej jednotky, či uplatní § 17 ods. 29 ZDP alebo § 17 ods. 15. V prípade použitia § 17 ods. 29 ZDP bude súčasťou základu dane v príslušnom zdaňovacom období aj oprava vykonaná v účtovníctve, kedy bola chyba zistená. Táto oprava už teda nebude mať vplyv na zdaňovacie obdobia, s ktorými vecne a časovo súvisí.

 

 

 

Príklad č. 1

 

 

Spoločnosť ABC, s. r. o. zaúčtovala do nákladov v roku 2021 odmenu notárovi za podpisy zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom obstarania nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu tvoria súčasť obstarávacej ceny nehnuteľnosti a majú sa účtovať na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. ABC už má zostavenú účtovnú závierku za kalendárny rok 2021, a preto túto chybu opraví v bežnom roku 2022 ako nevýznamnú opravu na strane Dal účtu 518 – Ostatné služby podľa nasledovnej schémy:

 

 

P. č. Text MD D
1. Oprava nákladov o sumu nesprávne zaúčtovanej provízie 021 518
2. Doúčtovanie odpisov nehnuteľnosti podľa upraveného odpisového plánu 551 081

 

 

Tieto účtovné operácie vykoná spoločnosť ABC na základe vystaveného interného účtovného dokladu.

 

 

Riešenie:

 

 

Spoločnosť ABC, s. r. o. musí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2021, ktorým si zvýši základ dane o sumu nesprávne zaúčtovanej odmeny a súčasne si zníži základ dane o sumu daňového odpisu. Túto sumu vo výške opravy nákladov následne odpočíta pri zisťovaní základu dane v roku 2022 na riadku č. 290 daňového priznania. Doúčtovaný odpis sa takisto v roku 2022 vylúči zo základu dane na riadku č. 150, príp. 250 daňového priznania.

 

 

 

Príklad č. 2

 

 

Obchodná spoločnosť Recepcia, s. r. o. zistila, že pri predaji časti hotela v roku 2020 zaúčtovala výnos z jej predaja v sume vyššej o 11 000,– € v porovnaní so sumou v zmluve. Na základe internej smernice Recepcie je táto suma významnou položkou a účtovať sa bude na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v roku 2022 podľa tejto schémy:

 

 

P. č. Text MD D
1. Oprava výnosov o nesprávne zaúčtovanú predajnú cenu 428 311

 

 

Riešenie:

 

Recepcia, s. r. o. neoprávnene vykázala vyššie výnosy ako mala, čiže vykázala vyšší základ dane a tým pádom aj odviedla vyššiu daň. Preto sa môže účtovná jednotka rozhodnúť či zníži základ dane o sumu 11 000,– € za zdaňovacie obdobie roka 2020 a tak podá dodatočné daňové priznanie, alebo túto sumu 11 000,– € zahrnie do základu dane v roku 2022, kedy chybu zistila a zníži základ dane o 11 000,– € neúčtovne na riadku č. 290 daňového priznania.

Autor: Matej Soliar