späť na všetky články
Dane

Opravy chýb minulých účtovných období z účtovného hľadiska

14. júna 2022

Pri účtovaní účtovných prípadov v priebehu účtovného obdobia môže nastať situácia, že dôjde k chybe. V prípade jej zistenia musí dôjsť k oprave tejto chyby ihneď a bez zbytočného odkladu. Tieto opravy je nevyhnuté vnímať z pohľadu účtovníctva aj daní. V nasledujúcich odsekoch Vám priblížime uvedenú problematiku z účtovného hľadiska.

 

 

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“) rozlišujú opravy nevýznamných nákladov a výnosov minulých účtovných období a opravy významných nákladov a výnosov. Oprave chýb minulých účtovných období je venovaný § 5 ods. 1 a § 59 ods. 13 postupov účtovania.

 

Určenie sumy, od ktorej sa chyba minulých účtovných období bude považovať za významnú, závisí na subjektívnom posúdení účtovnej jednotky. Účtovná jednotka je povinná preukázať, akú konkrétnu čiastku bude považovať za významnú. Podľa § 59 ods. 14 postupov účtovania v PÚ sa za opravu chýb minulých účtovných období nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzkov vyplývajúceho zo zmeny úpravy ocenenia.

 

Opravy nevýznamných nákladov a výnosov minulých účtovných období sa podľa § 5 postupov účtovania v PÚ účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Naopak, významné opravy nákladov alebo výnosov sa podľa § 59 ods. 13 postupov účtovania v PÚ účtujú na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

 

Charakter chyby Účtovanie
MD D
Nevýznamná chyba 5xx Rôzne účty
Rôzne účty 6xx
Významná chyba Rôzne účty 428 (príp. 429)

 

V prípade, že sa jedná o účtovanie opravy chýb do schválenia účtovej závierky najvyšším orgánom spoločnosti, môže účtovná jednotka v zmysle § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve opätovne otvoriť účtovné knihy. Je to z dôvodu zabezpečenia pravdivého a verného obrazu účtovníctva.

 

Príklad č. 1

 

Účtovná jednotka v roku 2021 zaúčtovala do nákladov na účet 518 – Ostatné služby faktúru za vizualizáciu novej stavby. Pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2021 zistila, že táto vizualizácia súvisí s výstavbou novej administratívnej budovy, a preto fakturovaná suma mala byť zaúčtovaná na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 

Riešenie:

 

Keďže účtovná jednotka zistila chybu ešte počas zostavovania účtovnej závierky za rok 2021, opravu vykonala ešte do tohto účtovného obdobia. Opravu je možné vykonať dvomi spôsobmi:

 

  1. Mínusom na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a kladnou hodnotou na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
  2. V prospech účtu 518 – Ostatné služby súvzťažne so zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 

Možnosť Suma MD D
1.      Variant Záporná 518
Kladná 042
2.      Variant Kladná 042 518

 

Príklad č. 2

 

Účtovná jednotka v roku 2021 zaúčtovala do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie faktúru za montáž nového výťahu v sume 15 000,– €. V účtovnom období 2022 zistila, že vykonané práce súvisia s vykonávaným technickým zhodnotením budovy, preto fakturovaná suma mala byť zaúčtovaná na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 

Riešenie:

 

Pre účtovnú jednotku sa jedná o nevýznamnú opravu. Podľa § 5 postupov účtovania v PÚ účtovná jednotka opravu nevýznamných nákladov zaúčtuje v bežnom účtovnom období (v roku 2022) na tom istom účte nákladov, na ktorom bol účtovný prípad nesprávne zaúčtovaný, t. j. na účte 511 – Opravy a udržiavanie. Keďže technické zhodnotenie budovy v roku 2022 nie je dokončené, zároveň sa o sumu opravy zvýšia náklady na obstaranie technického zhodnotenia na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka v rámci účtovania opravy chyby minulého účtovného obdobia bude postupovať podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Možnosť Suma v € MD D
1.      Variant 15 000 042 511
2.      Variant  

15 000

 

042

 

-15 000 511

 

Príklad č. 3

 

Účtovná jednotka v roku 2021 poskytovala účtovné a daňové služby, pričom zabudla zaúčtovať do účtovníctva odberateľskú faktúru za mesiac október v sume 4 270,– €. Túto chybu zistila až v roku 2022, keď dostala na bankový účet úhradu od odberateľa. Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu. V čase zistenia chyby účtovná závierka ešte nebola schválená najvyšším orgánom účtovnej jednotky.

 

Riešenie:

 

Keďže pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu a za rok 2021 ešte môže otvoriť účtovné knihy, odberateľskú faktúru za poskytnuté účtovné a daňové služby zaúčtuje do účtovného obdobia roka 2021. Po zaúčtovaní výnosu účtovná jednotka účtovné knihy znova uzatvorí a zostaví účtovnú závierku.

 

Príklad č. 4

 

Zadanie príkladu je presne také isté ako v príklade č. 3 s tým rozdielom, že účtovná závierka už bola schválená najvyšším orgánom účtovnej jednotky.

 

Riešenie:

 

Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu a opätovné otvorenie účtovných kníh za rok 2021 už nie je možné. Preto sa oprava tejto chyby vykoná v bežnom účtovnom období, v ktorom bola chyba zistená, čiže v roku 2022. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa podľa § 56 ods. 13 postupov účtovania v PÚ zaúčtujú na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

 

 

P. č. Text Suma v € MD D
1. Ak má účtovná jednotka otvorený účet 428 – Opravy výnosov minulých účtovných období 4 270 311 428
2. Ak má účtovná jednotka otvorený účet 429 – Opravy výnosov minulých účtovných období 4 270 311 429

 

 

 

 

 

Autor: Matej Soliar