späť na všetky články
Dane

Pomerné odpočítanie DPH

27. októbra 2022

 

Princíp mechanizmu dane z pridanej hodnoty spočíva v práve platiteľov DPH odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použijú na uskutočnenie zdaniteľných obchodov, toto právo nemôže byť v zásade obmedzené. Daň z pridanej hodnoty je vyberaná na každom hospodárskom stupni. Platiteľ dane má právo odpočítať daň uplatnenú na predchádzajúcom stupni reťazca a zdaniť tak iba tzv. pridanú hodnotu k nakúpeným tovarom a službám, t.j. to, čím prispel v príslušnom stupni podnikateľského reťazca. Iná situácia nastáva v prípade, ak platiteľ nevyužije nakúpené tovary a služby pre jeho zdaniteľné obchody, ale naopak pre činnosti oslobodené od DPH, resp. pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a zároveň pri ktorých daň odpočítať nemôže. V tomto článku sa budeme venovať možnosti, kedy platiteľ použije nakúpené tovary pre zdaniteľné dodávky a súčasne aj pre dodávky oslobodené od dane, kedy mu právo na odpočítanie dane vzniká iba v pomernej výške (koeficient), ktorá sa vyčísli na základe ustanovení § 50 zákona o DPH.

 

POMERNÉ ODPOČÍTANIE DANE

Podľa § 50 zákona o DPH v prípade, ak má platiteľ právo na odpočítanie dane iba v pomernej výške vypočíta platiteľ sumu odpočítateľnej dane ako súčin dane a koeficientu, ktorý sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.

 

 

Koeficient DPH sa pri pomernom odpočítaní dane pri použití nakúpených tovarov a služieb pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže platiteľ odpočítať daň, a zároveň pri ktorých daň odpočítať nemôže, uplatňuje napríklad v prípade dodaní, ktorými sú :

 

  • sprostredkovanie poistenia a zaistenia,
  • sprostredkovanie úveru,
  • sprostredkovanie sporenia,
  • prenájom nehnuteľnosti (ak sa uplatní oslobodenie od DPH podľa § 38 zákona o DPH).

Platiteľ má povinnosť vypočítať ročný koeficient a následne vysporiadať rozdiel medzi odpočítanou DPH v zdaňovacích obdobiach (mesiac / štvrťrok) prepočítanou priebežným koeficientom a DPH prepočítanou ročným koeficientom, a to v daňovom priznaní k DPH za posledné zdaňovacie obdobie v kalendárnom / hospodárskom roku. Podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka má platiteľ povinnosť vysporiadať rozdiel dane na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

 

Pomerné odpočítanie dane koeficientom DPH sa nevzťahuje na zdaniteľné osoby registrované podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, vzhľadom na to, že tieto zdaniteľné osoby nemajú nárok na odpočítanie dane.

 

Ilustratívny príklad

 

Podnikateľ, platiteľ DPH je vlastníkom budovy, v ktorej prenajíma nezdaniteľnej osobe bytové priestory a súčasne obchodný priestor inému platiteľovi dane v rovnakej budove. Predmetný prenájom bytového priestoru je v zmysle zákona o DPH oslobodený od dane, a to bez ohľadu na postavenie nájomcu (zdaniteľná, nezdaniteľná osoba), preto platiteľ pri dodaní neuplatňuje DPH. Okrem nájmu za bytové aj obchodné priestory fakturuje platiteľ aj súvisiace náklady ako energie, médiá a telekomunikačné služby.

 

V zdaňovacom období august 2022 platiteľ kúpil (v cene s DPH):

  • energie (vodné / stočné / elektrickú energiu) = 2 400 eur a
  • telekomunikačné služby = 300 eur.

Pri nákupe tovarov a služieb (energie a telekomunikačné služby), ktoré použije platiteľ pri prenájme bytových aj obchodných priestorov, má platiteľ právo na pomerné odpočítanie DPH, nakoľko nie je schopný presne priradiť nákupy k dodávkam s možnosťou a bez možnosti odpočítania DPH. Platiteľ má preto povinnosť vypočítať pomernú odpočítateľnú daň prostredníctvom ročného koeficientu DPH za rok 2021, resp. priebežného koeficientu, ak ročný koeficient nie je k dispozícii. Za predpokladu, že ročný koeficient za rok 2021 je napríklad vo výške 0,53, odpočítateľnú daň vypočíta platiteľ ako 450 * 0,53 = 238,5 eur (celková daň na vstupe * ročný koeficient 2021 = odpočítateľná daň).

 

Autor: Denisa Palková