späť na všetky články
Dane

Pravidlá vyplácania dividend

01. júna 2022

Aké sú povinnosti obchodných spoločností pri vyplatení zisku spoločníkom a zamestnancom? Aké pravidlá vyplácania dividend sa použijú pri vyplácaní dividend za rok 2021 v roku 2022?

 

Podmienky pred vyplatením zisku spoločníkom

Pre vyplatenie podielov na zisku spoločníkom a akcionárom je nevyhnutné splniť podmienky Obchodného zákonníka v § 179 ods. 3 až 5. Spoločnosť vypláca čistý zisk po zdanení znížený:

  • o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a
  • o neuhradenú stratu z minulých období.

Vyplatiť zisk spoločnosť rovnako nemôže, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok. Po splnení podmienok valné zhromaždenie rozhoduje o vyplatení zisku spoločníkom, konateľom a zamestnancom.

 

Akým spôsobom zdaňujeme podiel na zisku (dividendu) spoločníkovi – fyzickej osobe (rezident SR)?

Príklad:

Spoločnosť XY, s.r.o. so sídlom v SR dosiahla v roku 2021 zisk po zdanení znížený o prídely do fondov vo výške 7 600 EUR a valné zhromaždenie rozhodlo o jeho vyplatení spoločníkom. Spoločníkmi sú dvaja  rezidenti SR. Každý zo spoločníkov má podiel  50% na ZI spoločnosti. Spoločnosť XY, s.r.o. sa rozhodla vyplatiť v máji 2022 celý zisk medzi svojich spoločníkov. Aký bude postup?

  • Zdaňovanie dividend fyzickým osobám je predmetom dane z príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. e).

Na zisk, ktorý spoločnosť v roku 2022 rozdelí spoločníkom uplatňujeme zrážkovú daň podľa  § 43 ods. 1 písm. a) a pred vyplatením zisku spoločníkom je spoločnosť povinná zraziť daň a do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca zaplatiť daň správcovi dane.

 

Ak sa spoločnosť rozhodne, že spoločníkom rozdelí zisk 7 600 EUR najskôr zo zisku zrazí daň 7% čo predstavuje sumu 532 EUR. Každý zo spoločníkov si po zrazení zrážkovej dane môže vyplatiť na svoj účet 3 354 EUR. Vyplatenú dividendu spoločníci už neuvádzajú v daňovom priznaní a príjem je už daňovo vysporiadaný. Spoločnosť je povinná do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom spoločníkom zisk vyplatila podať správcovi Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V prípade vyplatenia dividend v máji 2022 je termín do 15.06.2022.

 

Akým spôsobom zdaňujeme podiel na zisku (dividendu) spoločníkovi – fyzickej osobe (nerezident SR)?

Ak spoločnosť vypláca podiel na zisku spoločníkovi, ktorý nie je rezidentom SR, tak ešte pred rozdelením zisku skúmame či ide o daňovníka spolupracujúceho štátu (napríklad občana ČR) alebo daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) Zákona o dani z príjmov.

 

Pri rezidentovi spolupracujúceho štátu uplatníme zrážkovú daň 7%, v prípade rezidenta nespolupracujúceho štátu uplatníme zrážkovú daň vo výške 35% podľa § 43 ods. (1) písm. c).

 

Aj pri výplate zisku fyzickým osobám spoločníkom a nerezidentom SR je spoločnosť povinná podať oznámenie správcovi dane o zrazení a odvedení dane vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

 

Akým spôsobom zdaňujeme podiel na zisku (dividendu) zamestnancom vo forme odmien?

Spoločníci sa môžu rozhodnúť, že časť svojho zisku rozdelia svojim zamestnancom ako benefit vo forme odmien. Pre zamestnancov to pôsobí motivačne. Vyplatená odmena je súčasťou hrubej mzdy zamestnanca v mesiaci, v ktorom došlo k jej vyplateniu a podlieha zdravotným a sociálnym odvodom aj dani z príjmu. Vyplatenie zisku zamestnancom bude vysporiadané v rámci spracovania miezd.

 

Dopad na zamestnávateľa v prípade vyplatenia dividend zamestnancovi bude nasledovný:

  • Keďže je odmena vo forme podielu na zisku súčasťou mzdy zamestnanca, tak je aj zamestnávateľ povinný platiť z vyplatenej sumy odvody.
  • Odvody do Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľa predstavujú 25,2 % z vyplatenej sumy.
  • Odvody do zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľa predstavujú 10 % z vyplatenej sumy.

Pri vyplatení podielu na zisku zamestnancovi vo výške 500 EUR/brutto vznikajú zamestnávateľovi okrem mzdového nákladov 500 EUR aj náklady na odvody vo výške 176 EUR. Odvod do sociálnej poisťovne bude vo výške 126 EUR. Do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ zaplatí 50 EUR. Celkové náklady zamestnávateľa pri vyplatení podielu na zisku zamestnancovi  budú vo výške 676 EUR.

 

Akým spôsobom zdaňujeme podiel na zisku (dividendu) spoločníkom právnickým osobám?

V uvedenom prípade je podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva od dane oslobodený v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku. Podiel na zisku vyplácaný právnickej osobe nespolupracujúceho štátu podlieha zrážkovej dani vo výške 35%.

 

Autor: Ľuboš Vlašič