späť na všetky články
Dane

Register účtovných závierok ako zdroj informácií slúžiacich finančnému rozhodovaniu

01. februára 2022

Úloha a zriadenie registra

 

Register účtovných závierok vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je rozpočtová organizácia DataCentrum so sídlom v Bratislave. Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje účtovné dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Tento register sa člení na verejnú a neverejnú časť.

 

Informácie nachádzajúce sa v registri

 

Do 31. 12. 2021 register účtovných závierok obsahoval tieto údaje:

 

1. verejná časť – obchodné spoločnosti, družstvá, štátne podniky, subjekty verejnej správy, príp. účtovné jednotky podľa osobitného predpisu,
2. neverejná časť – neziskové organizácie a fyzické osoby.

 

Novelou zákona o účtovníctve platnou od 01. 01. 2022 sa rozširuje verejná časť tohto registra, a to o presun neziskových organizácií z neverejnej časti do verejnej. Táto zmena sa týka účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do spomínaného registra. Členenie registra účtovných závierok v súčasnosti teda vyzerá nasledovne:

 

1. verejná časť – všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť uložiť dokumenty do registra,
2. neverejná časť – všetky fyzické osoby.

 

Touto novelou platnou od 01. 01. 2022 zákon ukladá povinnosť účtovných jednotkám len elektronicky ukladať dokumenty, tzn. aj účtovné závierky za kalendárny rok 2021.

 

Zároveň treba zdôrazniť, že register účtovných závierok neobsahuje iba účtovné závierky (v podvojnom účtovníctve: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky), ale pri niektorých typoch spoločností aj výročné správy a správy audítora pre tie účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ukladá zákon, príp. sa dobrovoľne rozhodli dať si overiť účtovnú závierku štatutárnym audítorom.

 

Povinnosti účtovných jednotiek vyplývajúce z pôsobnosti registra

 

Účtovné závierky a dokumenty s nimi súvisiace sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne. Finančné riaditeľstvo skontroluje, či doručená účtovná závierka a oznámenie o schválení účtovnej závierky spĺňajú všeobecné náležitosti a či tie sú vyplnené správne. Následne ich postúpi prevádzkovateľovi registra bez zbytočného odkladu. Tento prevádzkovateľ zaradí, zverejní a sprístupní účtovné závierky a dokumenty s nimi súvisiace najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia do registra a zverejní ich vo verejnej alebo neverejnej časti tak, ako je to uvedené v časti informácií nachádzajúcich sa v registri účtovných závierok. Doručením dokumentov prostredníctvom elektronickej podateľne sa považuje povinnosť účtovnej jednotky za splnenú. Lehotou na uloženie účtovnej závierky do registra sa rozumie obdobie do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak to osobitný predpis (napr. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) neuvádza inak.