späť na všetky články
Dane

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty – áno či nie?

11. augusta 2022

Daň z pridanej hodnoty je univerzálna daň zo spotreby. Podľa Ministerstva Financií SR je jedným z najvýznamnejších zdrojov štátneho rozpočtu. Ako spotrebitelia tovarov a služieb vnímame túto daň pri každodenných nákupoch v obchode, reštauráciách, či lekárňach. Je osobitne vyznačená na dokladoch od predajcov.

 

Ako sa na daň z pridanej hodnoty teda pozrieť z pohľadu predajcu? Má podnikateľ poskytujúci služby / predávajúci tovary povinnosť registrácie pre DPH? V dnešnom článku si zhrnieme aké povinnosti vyplývajú začínajúcemu podnikateľovi, ako aj zabehnutému podniku v oblasti DPH.

 

CHARAKTERISTIKA DPH

 

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi nepriame dane a je zahrnutá v cenách tovarov a služieb. Jej podstata spočíva v priebežnom zdaňovaní pridanej hodnoty. Daňové bremeno znáša konečný spotrebiteľ v cenách nakúpených tovarov a služieb, z praktických dôvodov daň však do štátneho rozpočtu odvádza registrovaný platiteľ dane. V rámci slovenskej legislatívy sa problematikou DPH zaoberá zákon o DPH, ktorý okrem iného vymedzuje, čo je predmetom dane, sadzby dane a rovnako aj povinnosti registrácie pre daň.

 

Zdaniteľná osoba je každá osoba, kt. vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

 

 

POVINNOSŤ REGISTRÁCIE PRE DPH

 

Zákon o DPH vymedzuje povinnosť pre zdaniteľné osoby (t.j. podnikateľov), ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavajú, registrovať sa pre DPH v prípade, že za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 49 790 EUR. Zdaniteľná osoba túto povinnosť splní podaním žiadosti o registráciu pre daň daňovému úradu a to najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla daný obrat.

 

Ilustratívny príklad

 

Právnická osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby odo dňa svojho vzniku, t.j. 15. decembra 2021 dosiahla do júna 2022 obrat vo výške 55 000 EUR. Právnická osoba sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dňa 30. júna 2022 prekročila hranicu obratu, kedy jej vzniká povinnosť registrácie pre DPH. Právnická osoba má preto povinnosť podať žiadosť o elektronickú registráciu pre DPH, a to najneskôr do 20. júla 2022. V nadväznosti na registráciu pre DPH je právnická osoba povinná podávať na Finančnú správu daňové priznanie, kontrolný a súhrnný (ak dodáva tovar alebo služby do iných členských štátov) výkaz a rovnako viesť záznamy v zmysle zákona od DPH.

 

 

Pri sledovaní obratu pre DPH je dôležitá skutočnosť, že zákon o DPH vymedzuje najdlhšie obdobie pre sledovanie obratu DPH, t.j. 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak zdaniteľná osoba prekročí obrat ustanovený zákonom o DPH skôr ako uplynie 12 mesiacov od jej vzniku, rovnako ako v ilustratívnom príklade má povinnosť sa registrovať pre daň v zmysle vyššie uvedeného termínu. V praxi však často dochádza k nepresnému výkladu zákona o DPH, kedy podnikatelia považujú registráciu pre DPH za povinnú až po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, tento postup je však nesprávny.

 

NÁKUP TOVAROV A SLUŽIEB ZO ZAHRANIČIA

 

Okrem podmienky splnenia výšky obratu 49 790 EUR pre povinnú DPH registráciu so sebou zákon o DPH prináša aj povinnosti v súvislosti s nákupom tovarov a služieb zo zahraničia. Túto povinnosť podnikatelia často opomínajú. Tento typ DPH registrácie znamená povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov / prijatia služby, avšak bez nároku na odpočítanie dane.

 

Ilustratívny príklad

 

Zdaniteľná osoba so sídlom v tuzemsku, neplatiteľ DPH, chce prijať služby marketingových štúdií od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu EÚ s dodaním v júli 2022. Zdaniteľná osoba má povinnosť registrovať sa pre DPH podľa zákona o DPH pred samotným dodaním služby, následne jej po dodaní vznikne povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby, nebude mať však nárok na odpočítanie dane z predmetného dodania. Túto povinnosť si splní podaním daňového priznania k DPH a zaplatením tejto dane. DPH z prijatej služby vypočíta z hodnoty prijatej služby. Celková cena prijatej služby bude teda predstavovať súčet fakturovanej hodnoty dodávateľom a DPH. Nakoľko zdaniteľná osoba sa týmto typom registrácie nestáva platiteľom DPH, povinnosť podať daňové priznanie k DPH a odviesť daň jej vzniká len v prípade prijatia služby. Teda ak v zdaňovacom období neprijala žiadnu službu, nemá povinnosť podať ani nulové daňové priznanie.

Autor: Denisa Palková