späť na všetky články
Dane

Rozšírenie inštitútu ručenia za neodvedenú DPH dodávateľom

26. januára 2022

Platiteľ dane (odberateľ), ktorý sa bude chcieť vyhnúť ručeniu za nezaplatenú DPH svojho dodávateľa bude mať od 1. januára 2022:

 

a) povinnosť sledovať, či bankový účet, na ktorý dodávateľ (platiteľ dane) požaduje úhradu za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých bol osobou povinnou platiť daň je zverejnený na webovom sídle FR SR; alebo

 

b) možnosť využiť tzv. „split payment“ osobitný spôsob úhrady dane, bez ohľadu na číslo bankového účtu, na ktorý dodávateľ požaduje úhradu. Podstata „split payment“ bude spočívať v rozdelení fakturovanej sumy pri jej úhrade tak, že dodávateľovi sa zaplatí len základ dane a samotnú sumu dane zaplatí na osobný účet daňovníka, ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa. Platbu dane bude odberateľ povinný označiť podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov) tak, akoby ju platil sám dodávateľ. Tento spôsob úhrady dane však bude u odberateľa možný len do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uložil povinnosť zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa (rozhodnutie o ručení).