späť na všetky články
Dane

Rozšírenie zoznamu služieb so zníženou sadzbou DPH 10% od 1. januára 2023

30. decembra 2022

V zmysle Čl. 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 sa reštauračn‎‎‎ými a stravovacími službami rozumejú také služby, ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov (vrátane alkoholických) alebo obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. Reštauračné služby sú služby poskytované v poskytovateľových priestoroch a stravovacie služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.

 

V zmysle judikatúry ESD (C-703/19, bod 59, 60) sa prítomnosť dostatočne podporných služieb preukazuje:

  • prítomnosťou čašníkov,
  • existenciou servisu spočívajúcou v odovzdaní objednávok do kuchyne,
  • prezentáciou a servírovaním jedál zákazníkom na stôl,
  • existenciou uzavretých vykurovaných miestností určených na konzumáciu jedla,
  • existenciou šatní, toaliet, ako aj poskytnutie riadu, nábytku, príborov.

 

V prípade, že sa bude dodávať samostatné jedlo alebo nápoj alebo oboje napríklad formou donášky alebo „formou predaja so sebou“ bez poskytnutia ďalších podporných služieb, pôjde o dodanie tovaru, ktoré bude podliehať základnej sadzbe.

 

ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE /Príloha 7a ZoDPH/

 

 

Kódy

štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1)

Opis služby
49.39.20 Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi

 

55 Ubytovacie služby

 

56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby2)

 

93.11.10 Prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríkad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu

 

93.13.10 Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentierc

 

93.29.11 Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk3)

 

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.

 

2) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení.

 

3) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.

 

Autor: Vladimír Bartoš