späť na všetky články
Dane

Schválenie účtovnej závierky v roku 2022

23. mája 2022

Účtovnú závierku majú povinnosť schváliť účtovné jednotky, ktorým to ukladá osobitný predpis. V prípade obchodných spoločností a družstva túto povinnosť ustanovuje Obchodný zákonník. Schválenie účtovnej závierky budeme aplikovať na spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť z dôvodu, že sa jedná o najpoužívanejšie právne formy podnikania v SR.

 

V obidvoch právnych formách podnikania, a to tak v s. r. o. ako aj v a. s., účtovnú závierku schvaľuje najvyšší orgán spoločnosti – Valné zhromaždenie. S. r. o. sa riadi § 125 Obchodného zákonníka a návrh na schválenie účtovnej závierky predkladajú konatelia spoločnosti. Naopak, pre a. s. je relevantný § 187 Obchodného zákonníka a účtovnú závierku následne schváli Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva a. s. Tieto typy spoločností sú povinné podľa § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predložiť účtovnú závierku Valnému zhromaždeniu spôsobom, aby ju mohlo schváliť do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Účtovná závierka sa ukladá do Registra účtovných závierok prostredníctvom portálu Finančnej správy. Uložená v tomto registri môže byť ako už schválená alebo neschválená. V prípade uloženia účtovnej závierky ako už schválenej nie je potrebné ukladať oznámenie o schválení účtovej závierky. Čo sa týka neschválenej účtovnej závierky, môže byť schválená bez zmeny alebo sa v prípade chyby otvoria účtovné knihy a uloží sa účtovná závierka do Registra nanovo.

 

Schválenie účtovnej závierky závisí aj od skutočnosti, či je účtovným obdobím spoločnosti kalendárny alebo hospodársky rok. Kalendárny rok je napr. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 a hospodársky rok predstavuje 12 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, teda napr. od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022. Ak účtovnú závierku schváli najvyšší orgán spoločnosti, musí sa oznámenie o schválení uložiť do Registra do 15 pracovných dní odo dňa schválenia.

 

Príklad č. 1

Spoločnosť Alfa, s. r. o., účtovnú závierku zostavenú k 31. 12. 2021 uložila do Registra 30. 03. 2022. Účtovná závierka do toho dátumu nebola schválená. Do akého dátumu je účtovná jednotka povinná podať oznámenie o schválení účtovnej závierky za kalendárny rok 2021?

Riešenie:

Valné zhromaždenie schváli danú účtovná závierku napr. 30. 06. 2022. Oznámenie musí byť doručené do 15 pracovných dní, teda do 22. 07. 2022 vrátane tohto dňa.

 

Príklad č. 2

Spoločnosť Beta, s. r. o., účtovnú závierku zostavenú k 31. 12. 2021 uložila do Registra 31. 03. 2022. Účtovná závierka do tohto dátumu nebola schválená. Do akého dátumu môže účtovná jednotka uložiť oznámenie do Registra?

Riešenie:

Oznámenie o schválení účtovnej závierky za kalendárny rok 2021 je nevyhnutné uložiť do Registra do konca kalendárneho roka, teda do 31. 12. 2022, a preto Valné zhromaždenie musí danú účtovnú závierku schváliť prípadne skôr.

 

Príklad č. 3

Spoločnosť Gama, a. s., má účtovné obdobie hospodársky rok od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022. účtovnú závierku v tomto prípade schváli Valné zhromaždenie 05. 09. 2022. Do akej lehoty je povinnosť doručiť oznámenie do Registra?

Riešenie:

Ako už bolo spomínané vyššie, oznámenie je povinná účtovná jednotka uložiť do Registra do 15 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky, teda v tomto prípade do 28. 09. 2022 vrátane tohto dátumu.

 

Zároveň upozorňujeme, že od 01. 01. 2022 je k dispozícii nový vzor oznámenia o schválení účtovnej závierky za rok 2021.

 

Autor: Matej Soliar