späť na všetky články
Dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným versus živnosť (účtovníctvo, dane, odvody)

04. augusta 2022

V predchádzajúcich článkoch Letnej akadémie začínajúceho podnikateľa ste získali základné informácie o právnych, daňových, účtových a odvodových povinnostiach začínajúceho podnikateľa, ktorý sa rozhodne vykonávať podnikanie založením s.r.o. alebo ako SZČO. Pri výbere vhodnej právnej formy podnikania je potrebné zvážiť množstvo aspektov, ktoré sa môžu pri uvedených právnych formách líšiť.  Naši kolegovia z právneho oddelenia zhrnuli výhody a nevýhody SZČO a s.r.o vo všeobecnosti v článku, ktorý si máte môžete prečítať na nasledujúcom linku https://kreston.sk/pravo/obchodna-spolocnost-versus-zivnost-plusy-a-minusy/.

 

 

My sa v nasledujúcom článku zameriame na porovnanie s.r.o. a živnosti, vo vzťahu k daniam, účtovníctvu a odvodom, ktoré Vám rovnako môžu pomôcť pri ďalšom rozhodovaní aká právna forma je pre Vaše budúce podnikanie výhodnejšia.

 

Porovnanie s.r.o. a živnosti vo vzťahu k účtovníctvu, daniam a odvodom (pre zjednodušenie pri živnosti uvádzame vedenie účtovníctva formou daňovej evidencie)

 

Príklad

 

Začínajúci podnikateľ vznikol 31.8.2022, hlavným predmetom činnosti je poskytovanie externých účtovných služieb. Dňa 01.09.2022 podpísal Zmluvu s prvým klientom o poskytovaní účtovných služieb, ktoré týmto dňom začala aj poskytovať v plnom rozsahu.

 

Pre zjednodušenie výpočtov nižšie uvádzame predpoklady – podnikateľ:

 • nebude platcom DPH (neprekročí obrat a ani sa nerozhodne byť dobrovoľným platcom DPH),
 • tržby za poskytnuté služby sú v sume 1 500 € za každý mesiac. Bude vystavovať faktúru vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca so splatnosťou 7 dní a do tohto termínu bude faktúra aj uhradená,
 • za obdobie od 1.1. do 31.8.2022 nemal žiaden iný príjem a bol poistencom štátu,
 • nevykonáva inú zárobkovú činnosť, takže si bude platiť odvody do zdravotnej poisťovne (pre zjednodušenie výpočtu vychádzame z toho, že SZČO je bez zdravotného postihnutia a bude platiť do lehoty splatnosti) v sume 79,31 € / mesiac,
 • daňové priznanie k dani z príjmov podá v riadnom termíne, t.j. do 31.3.2022,
 • obdobie poskytovaných služieb je od 1.9.2022 do 31.12.2022 vrátane,
 • si nebude uplatňovať:
  • daňový bonus na dieťa,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku,
  • daňový bonus na zaplatené úroky.

 

Výnosy / príjmy

 

s.r.o. živnosť

Účtovná jednotka v súlade so zákonom o účtovníctve účtuje o nákladoch a výnosoch v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu  na deň ich úhrady/inkasa.

 

Výnosy za poskytnuté služby za obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 sú v celkovej 6 000 € (september-december).

SZČO vedie evidenciu o výdavkoch a príjmoch, t.j. v závislosti odo dňa ich úhrady/inkasa.

 

Príjmy za poskytnuté služby za obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 sú v celkovej výške 4 500 € (október-december).

 

Náklady / výdavky

 

s.r.o. živnosť
Preukázateľné daňové výdavky budú vo výške 500 €/mesačne (prenájom priestorov, internet, mobil atď.). SZČO bude uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania. Paušálne výdavky za obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 sú v celkovej výške 2 700 €.
Preukázateľné náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov  za obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 sú v celkovej výške 2 000 €.

 

Do akej výšky dosiahnutých príjmov je pri SZČO výhodné uplatňovať paušálne výdavky a od akej hranice príjmov je pre podnikateľa výhodnejšie uplatňovať preukázateľné výdavky sa dočítate v článku https://kreston.sk/dane/uctovnictvo-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby/

 

 

Spôsob vedenia účtovníctva a účtovej závierky

 

s.r.o. živnosť
Spoločnosť s ručením obmedzením má povinnosť viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným obdobím je kalendárny rok. SZČO si môže zvoliť spôsob vedenia účtovníctva a rozhodol sa pre daňovú evidenciu, pričom zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Zo zadania vyplýva, že podnikateľ zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022 a elektronicky ju zašle Finančnému riaditeľstvu do 31.03.2023. Účtovná závierka obsahuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a poznámky.

V prípade daňovej evidencie nezostavuje Účtovnú závierku. Povinnosť podať daňové priznanie zostáva.

 

Platenie odvodov orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia

 

s.r.o. živnosť

V prípade, že s.r.o. nezamestnáva zamestnancov alebo neposkytuje spoločníkovi odmenu za vykonanú prácu, nevzniká jej povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne ani do zdravotnej poisťovne.

Samotný spoločník nemusí odvádzať odvody do sociálnej poisťovne, čo sa javí ako výhodné, zároveň si však musí byť vedomý toho, že nebude mať nárok na nemocenské dávky, materské dávky a podobne.

Spoločník si však musí platiť minimálne zdravotné odvody, na rok 2022 je to 79,31 €/mesiac.

V prvom roku nemusí živnostník platiť odvody do sociálnej poisťovne. V nasledujúcich rokoch sa výška odvodov posudzuje na základe podaného daňového priznania.

Do zdravotnej poisťovne si živnostník musí platiť minimálne zdravotné odvody vo forme preddavkov, na rok 2022 je to 79,31 €/mesiac. V nasledujúcom roku príde živnostníkovi vyúčtovanie, ktoré môže mať podobu preplatku ale i nedoplatku.

 

Viac sa dočítate v článku https://kreston.sk/dane/zacinajuci-podnikatel-a-jeho-odvodove-povinnosti-vo-vztahu-k-organom-socialneho-a-zdravotneho-zabezpecenia/

 

 

Vyčíslenie základu dane

 

 

s.r.o. živnosť

Východiskom na zistenie základu dane je výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) zistený v účtovníctve. Konkrétne vychádzame z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (riadok 56 Výkazu ziskov a strát), ktorý následne upravujeme mimo sústavy podvojného účtovníctva  o tie náklady a výnosy, ktoré nie sú daňovo  uznateľné zákonom o dani z príjmov a následne vyčíslime daň z príjmov.

Zo zadania vyčíslime výsledok hospodárenia ako rozdiel výnosov a nákladov:

VH = výnosy – náklady

VH = 6 000 € – 2 000 €

VH (zisk) = 4 000 €

Následne prevedieme výsledok hospodárenia mimo sústavu účtovníctva pre potreby vyčíslenia dane z príjmov právnickej osoby, pre zjednodušenie výpočtu sa VH rovná základu dane.

Východiskom pre zistenie základu dane je súhrn príjmov z daňovej evidencie. Následne sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v VI. oddiely, ktorý slúži na výpočet základu dane, uvedie príjmy a výdavky:

Príjmy = 4 500€

Paušálne výdavky = 2 700€

Odvody do ZP = 317,24€

Celkové výdavky = 3 017,24€

Základ dane = 1 482,76€.

Nezdaniteľná časť základu dane = 4 579,26€

Základ dane ponížený o nezdaniteľnú časť základu dane = 0,00€

 

 

Daň z príjmov

 

s.r.o. živnosť

Po úprave výsledku hospodárenia o tie náklady a výnosy, ktoré nie sú daňovo uznateľné dostaneme základ dane, z ktorého vyčíslime daň z príjmov. Pre rok 2022 má s.r.o. možnosť uplatniť nasledovne sadzby:

  • ak dosiahne zdaniteľné výnosy do výšky 49 790 eur, za zdaňovacie obdobie, môže uplatniť zníženú sadbu dane z príjmov, a to vo výške 15%,
  • inak je sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21 %.

Ak dosiahne zdaniteľné príjmy do výšky 49 790 eur, za zdaňovacie obdobie, môže uplatniť zníženú sadbu dane z príjmov, a to vo výške 15%.

Ak sú zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 790 €, tak:

  • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima a 
  • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.

Zo zadania vyčíslime daň z príjmov za rok 2022 nasledovne:

Daň z príjmov = základ dane x sadzba dane

Daň z príjmov = 4 000 x 15 %

Daň z príjmov = 600 €

Vzhľadom na to, že základ dane je 0,00€, živnostníkovi nevzniká povinnosť platiť daň.

Zo zadania vyplýva, že daňové priznanie sa podá v riadnom termíne, takže živnostník elektronicky podá vyplnené Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za obdobie 2022 na predpísanom formulári Finančnému riaditeľstvu do 31.03.2023.

Vyčíslenie Výsledku hospodárenia po zdanení a podanie daňového priznania Finančnému riaditeľstvu

Po vyčíslení dane z príjmov, zaúčtujeme daň z príjmov do účtovníctva a vyčíslime Výsledok hospodárenia po zdanení.

Zo zadania vyčíslime VH po zdanení nasledovne:

VH po zdanení = VH pred zdanením – daň z príjmov

VH po zdanení = 4 000 – 600

VH po zdanení = 3 400 €

Zo zadania vyplýva, že daňové priznanie sa podá v riadnom termíne, takže Spoločnosť je povinná vyplnené Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022 na predpísanom formulári zaslať Finančnému riaditeľstvu do 31.03.2023.

 

 

Povinnosti, ktoré vyplývajú z podvojného účtovníctva v nasledujúcom roku 2023

 

Schválenie účtovnej závierky a prerozdelenie výsledku hospodárenia v roku 2023

 

Spoločník na základe Rozhodnutia jediného spoločníka je povinný schváliť účtovnú závierku najneskôr do jedného roka od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V našom prípade je to najneskôr do 31.12.2023.

 

 

Tvorba rezervného fondu z čistého zisku

 

V prípade, že s. r. o. dosiahne čistý zisk, tak je povinná vytvárať zákonný rezervný fond, minimálne 5 % z čistého zisku.

V našom prípade, bude výška zákonného rezervného fondu nasledovná:

ZRF= čistý zisk x 5 %

ZRF= 3 400  x 5 %

ZRF= 170 €

 

Vyplatenie podielov na zisku Spoločníka

 

Spoločník vykonáva hlavnú činnosť sám bez odmeny. V prípade, že dosiahne v kalendárnom roku výsledok hospodárenia –  zisk – uplatní si nárok na vyplatenie podielu na zisku.

 

Spoločník sa môže rozhodnúť či si za daný rok vyplatí zisk, ak sa rozhodne, že si zisk nevyplatí, nedovádza žiadnu daň ani odvody. V prípade výplaty zisku zaplatí 7 % zrážkovú daň z dividend. Ani v uvedenom prípade, Spoločník nebude platiť z uvedeného príjmu odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

V našom prípade bude výška dane zo zisku nasledovná:

Daň z dividendy = VH po zdanení znížený o tvorbu ZRF x 7 %

Daň z dividendy = 3 230  * 7 %

Daň z dividendy = 226,10 € (daň, ktorú odvedie s. r. o. za spoločníka finančnému riaditeľstvu)

 

Výška podielu spoločníka na vyplatenie bude vo výške 3 003,90 €

 

Spoločník však musí myslieť na to, že naďalej má povinnosť platiť odvody do ZP v minimálnej výške (na rok 2023 je to suma 84,77 €).

 

Povinnosti SZČO v roku 2023

 

Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia preddavkovo. Po skončení zdaňovacieho obdobia zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotnom poistení, výsledkom ktorého môže byť preplatok ale i nedoplatok.

 

SZČO musí v roku 2023 počítať zo zvýšením preddavkov na zdravotné poistenie na sumu 169,58€ (výška mesačného vymeriavacieho základu v našom prípade bude 1 211,30€ ((1482,76€ + 317,24€):1,486) a keďže tento vymeriavací základ je vyšší ak 605,50€, tak bude musieť platiť mesačné zdravotné odvody 14% z 1 211,30€).

 

Vzhľadom na to, že SZČO za rok 2022 nepresiahla výnos 7 266€, tak jej nevzniká povinnosť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. SZČO sa však môže rozhodnúť pre dobrovoľné platenie.

 

SZČO si musí zvážiť predovšetkým odvodové zaťaženie, ktoré bude naviazané na jeho príjmy. Viac sa dočítate v článku https://kreston.sk/dane/zacinajuci-podnikatel-a-jeho-odvodove-povinnosti-vo-vztahu-k-organom-socialneho-a-zdravotneho-zabezpecenia/

 

 

Každý začínajúci podnikateľ pred naštartovaním svojej činnosti stojí pred rozhodnutím akú právnu formu podnikania zvoliť a ako, čo najlepšie využiť výhody z nej vyplývajúce. Samozrejme, je potrebné aj posúdiť aké nevýhody plynú z tej danej právnej formy. Každá oblasť v podnikaní je špecifická a nedá sa s presnosťou určiť jeden kľúč, podľa ktorého sa majú všetci začínajúci podnikatelia riadiť. Pri výbere právnej formy je potrebné zvážiť množstvo aspektov ako je časová, finančná, administratívna náročnosť samotného založenia, trvania alebo skončenia podnikania, rozsah ručenia za záväzky plynúce z podnikania, vytvoriť si plánovaný rozpočet príjmov a výdavkov a následne posúdiť daňové a odvodové zaťaženie,  a ďalšie iné.

 

Nakoľko ide o náročný proces je vhodné ešte pred tým ako sa pustíte do plnenia svojich snov založením si vlastného podnikania vyhľadať odborníkov v oblasti naštartovania Vášho podnikania, s ktorým Vám vieme v Kreston Slovakia určite pomôcť. Ak máte nejaké otázky neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Silvia Vojtková, Romana Faklová