späť na všetky články
Dane

Správne delikty – daňový poriadok

28. marca 2022

Sankcie, ktoré môže správca dane uložiť daňovému subjektu za dopustenie sa správneho deliktu upravuje zákon č. 563/2009 Z. Z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). Správnym deliktom podľa § 154 ods. 1 daňového poriadku môže byť porušenie povinnosti peňažnej (napr. nezaplatenie dane včas) alebo nepeňažnej povahy (napr. nepodanie daňového priznania v termíne).

 

Pokuta
Pokuta predstavuje sankciu, ktorú uloží správca dane podnikateľovi za dopustenie sa správneho deliktu. To v akej výške, správca dane túto pokutu uloží, závisí od toho akého správneho deliktu sa podnikateľ dopustil. Pričom pri určovaní výšky pokuty správca dane prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Správca dane pokutu uloží:

 

1. v absolútnej hodnote, v rámci limitu ustanoveného daňovým poriadkom alebo
2. v hodnote vypočítanej ako súčin násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sumy špecifikovanej daňovým poriadkom.

 

Správcom dane, ktorý daňovému subjektu môže uložiť sankcie v prípade, že sa dopúšťa správneho deliktu je:
a) daňový úrad,
b) colný úrad,
c) obec.

 

Správca dane uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za nesplnenie daňových povinností ak:

1) nepodá daňové priznanie v

a) ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,

b) lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur,

c) lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku od 60 eur až do 32 000 eur,

2) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

3) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 3000 eur,
4) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane – pokuta od 60 eur až do 3000 eur,
5) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
6) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,
7) uplatní si nárok podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov alebo
8) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
9) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje

1. zvýšenie dane,
2. zníženie nadmerného odpočtu,
3. zníženie uplatneného vrátenia dane alebo
4. zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,

10) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i). – pokuta od 60 až do 3000 eur

Správca dane pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur, a ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá.

 

Úrok z omeškania
Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane

 

1. daň alebo rozdiel dane,
2. preddavok na daň,
3. splátku dane,
4. vybraný preddavok na daň,
5. daň vybranú zrážkou,
6. zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

 

Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia daňového preplatku alebo vykonania kompenzácie.

 

Úrok z omeškania sa nevyrubí
a) ak bola daň zaplatená zo zábezpeky na daň,
b) ak nepresiahne 5 eur, ak je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad,
c) ak jeho výška alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky na daň podľa osobitného predpisu za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne v úhrne 3 eurá, ak je správcom dane obec,
d) z úroku z omeškania a pokuty.

 

Úrok z omeškania taktiež nemožno vyrubiť pokiaľ uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň, rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane a sumu na zabezpečenie dane alebo odviesť vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň.

 

Úhrnná pokuta
Úhrnnú pokutu uloží správca dane subjektu, ktorý sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorú možno určiť podľa ustanoveného rozpätia (nie výpočtom). Takúto pokutu je za všetky delikty možné udeliť iba podľa jedného zákona, t.j. napr. jedna úhrnná pokuta podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Úhrnnú pokutu nie je možné uložiť, ak sa daňový subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, ale podľa rôznych právnych predpisov (napr., ak ide o správny delikt podľa zákona o účtovníctve a správny delikt podľa daňového poriadku).

 

Úhrnná pokuta sa neuloží
– za správne delikty, ak za jeden správny delikt je oprávnený uložiť pokutu daňový úrad a za iný správny delikt colný úrad alebo
– ak sa daňový subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, za ktoré sú oprávnené uložiť pokutu rôzne miestne príslušné daňové úrady.

Autor: Paulína Bittnerová