späť na všetky články
Dane

Stravné po novom

07. februára 2022

Čo všetko sa mení a čo nám ostáva po starom

 

V rámci novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov k 1.1.2022 nám pribudla aj zmena, ktorá zjednotila najvyššiu možnú čiastku, ktorá je aktuálne 2,81 eur, oslobodenú od dane pre všetky typy stravovania zamestnancov (stravné lístky, príspevok zamestnávateľa na jedlo, finančný príspevok na stravovanie). Zmena dotkne aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

 

Suma 2,81 eur za každý odpracovaný deň predstavuje 55 % sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

 

Pravidlá, ktoré platia po novom

 

• Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojím zamestnancom na stravovanie nad rámec svojej zákonnej povinnosti, je povinný odvádzať z takejto čiastky odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Príspevok a odvody z tejto čiastky sú považované ako nedaňový výdavok.
• Zamestnanec, ktorý dostáva od svojho zamestnávateľa viac ako je jeho zákonný nárok v zmysle novely ho po novom bude mať ako zdaniteľný príjem, z ktorého je povinný odvádzať dane a odvody .
• Výdavky zamestnávateľa, vynaložené pre stravovanie, poskytnuté zamestnancom vopred v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce budú daňovo uznateľné na základe § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, najviac však do výšky 2, 81 eur.
• Naopak, ak boli poskytnuté zamestnancom spätne sú považované za nedaňové.
• V prípade, že zamestnávateľ prispieva na stravovanie čerpaním zo sociálneho fondu v zmysle §7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde príspevok je naďalej považovaný za daňovo uznateľný.
• V prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) najvyšší daňovo uznateľný výdavok na stravné je už len 2,81 eur, doteraz bola suma 5,10 eur. Pre SZČO to bude znamenať nižšiu sumu daňovo uznateľných výdavkov a ako dôsledok vyšší základ dane, teda aj vyššiu daň.
• SZČO po novom nie je povinný dávať do účtovníctva doklady, preukazujúce nákup stravy, stravných lístkov, resp. stravovacích kreditov (§ 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

 

Príklady

 

A. Zamestnávateľ poskytuje svojím zamestnancom stravné lístky vopred k 1. v mesiaci, v nominálnej hodnote 5 eur. Zamestnanci za lístky neplatia nič, čiže podiel, ktorý by sa im mal zrážať zo mzdy je považovaný ako benefit – čiže nepeňažný príjem.

 

Pred zmenou by sa suma 5 eur rozúčtovala nasledovne :

 

2,81 eur podiel zamestnávateľa, daňový výdavok
2,19 eur benefit pre zamestnanca, príjem oslobodený od dane a odvodov, pre zamestnávateľa nedaňový výdavok

 

Po novom to bude vyzerať takto:

 

2,81 eur podiel zamestnávateľa, daňový výdavok
2,19 eur benefit pre zamestnanca, nepeňažný príjem, z ktorého zamestnanec zaplatí daň a následne aj odvody, pre zamestnávateľa nedaňový výdavok, ktorý zaplatí z tejto čiastky odvody pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

 

 

B. Zamestnávateľ poskytuje svojím zamestnancom stravovacie kredity, ktoré sa nabíjajú na kartu vopred k 1. v mesiaci, v nominálnej hodnote 5 eur. Prispieva im aj zo sociálneho fondu vo výške 0,70 eur /ks. Zamestnanci za lístky neplatia nič, čiže podiel, ktorý by sa mal zrážať zamestnancovi zo mzdy je považovaný ako benefit – čiže nepeňažný príjem.

 

Pred zmenou by sa suma 5 eur rozúčtovala nasledovne :

 

2,81 eur podiel zamestnávateľa, daňový výdavok
0,70 eur príspevok zo sociálneho fondu, daňový výdavok
1,49 eur benefit pre zamestnanca, príjem oslobodený od dane a odvodov, pre zamestnávateľa nedaňový výdavok

 

Po novom to bude vyzerať takto:

 

2,81 eur podiel zamestnávateľa, daňový výdavok
0,70 eur príspevok zo sociálneho fondu, daňový výdavok
1,49 eur benefit pre zamestnanca, nepeňažný príjem, z ktorého zamestnanec zaplatí daň a následne aj odvody, pre zamestnávateľa nedaňový výdavok , ktorý zaplatí z tejto čiastky odvody pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

 

C. Zamestnávateľ poskytuje svojím zamestnancom stravné lístky spätne za odpracovaný mesiac, v nominálnej hodnote 3,83 eur. 45% z hodnoty lístkov platia zamestnanci formou zrážky zo mzdy.

 

2,11 eur podiel zamestnávateľa, nedaňový výdavok. Zamestnávateľ tým, že zabezpečuje stravovanie spätne za odpracované dni porušuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
1,72 eur zrážka zo mzdy zamestnanca na základe dohody o zrážkach medzi zamestnávateľom a zamestnancom.