späť na všetky články
Dane

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke v obchodnej spoločnosti

15. marca 2022

Evidujete v účtovníctve nezaplatené vystavené faktúry voči odberateľom? Aké sú zásady tvorby opravnej položky z pohľadu postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva a po splnení akých podmienok je možné vytvorené opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam uznať do daňových výdavkov?

 

Tvorba opravnej položky k pohľadávke z účtovného hľadiska

 

Každá účtovná jednotka je podľa § 26 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinná ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku upraviť ocenenie hodnoty majetku, ktorého súčasťou sú aj pohľadávky (ďalej len „pohľadávky“ abstrahujeme od ostatných druhov majetku).

 

V prípade, ak existuje opodstatnený predpoklad, že nastalo zníženie hodnoty takejto pohľadávky oproti oceneniu v účtovníctve, napríklad z dôvodu:

 

• že ju dlžník úplne alebo čiastočne neuhradí alebo
• ide o spornú pohľadávku, pri ktorej sa vedie spor o jej uznanie,

 

tak jej ocenenie účtovná jednotka upraví opravnými položkami. V súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve sa opravná položka k pohľadávke zaúčtuje na ťarchu účtu nákladov 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam a v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam.


Tvorba opravných položiek je nástrojom na uplatnenie zásady opatrnosti v účtovníctve a slúžia k zachyteniu verného a pravdivého obrazu účtovníctva. Cieľom takto vytvorených opravných položiek v účtovníctve je vyjadriť čo najobjektívnejšiu hodnotu pohľadávky. Vyššie uvedené právne normy nevymedzujú v akej konkrétnej výške má účtovná jednotka tvoriť opravné položky. Preto ich tvorba je skôr subjektívnou kategóriou a výšku opravnej položky je možné stanoviť v akejkoľvek opodstatnenej výške, avšak, najviac do výšky jej menovitej hodnoty.

 

Zúčtovanie vytvorených opravných položiek k pohľadávkam

 

Účtovná jednotka má povinnosť zúčtovať, resp. rozpustiť vytvorené opravné položky k pohľadávkam, keď nastanú nasledovne skutočnosti:
Vyradenie pohľadávky z účtovníctva – príkladom je darovanie pohľadávky, postúpenie pohľadávky alebo odpísanie pohľadávky z účtovníctva. V súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve sa vyradenie opravnej položky k pohľadávke zaúčtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam a v prospech účtu pohľadávok.

Zanikne (úplne alebo čiastočne) opodstatnenosť účtovania o opravnej položke – príkladom môže byť čiastočné alebo úplné inkaso pohľadávky. V súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve sa rozpustenie opravnej položky k pohľadávke zaúčtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam a v prospech účtu nákladov 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.


Príklad 1 – Tvorba opravnej položky z účtovného hľadiska

 

Účtovná jednotka A uskutočnila dňa 01.07.2020 prepravné služby pre spoločnosť B. Spoločnosť A vystavila faktúru dňa 16.07.2020, splatnosť pohľadávky nastavila na 14 dní, t. j. do 30.07.2020. Uvedenú faktúru dlžník neuhradil, a preto Spoločnosť A eviduje v účtovníctve k 31.12.2021 neuhradenú pohľadávku v menovitej hodnote 1 200 € s DPH.

 

Účtovná jednotka posúdila uvedenú pohľadávku za rizikovú nakoľko

spoločnosť B:

 

a) Na základe výzvy na úhradu nereaguje, preto sa spoločnosť A rozhodla tvoriť:
K 31.12.2021 opravnú položku vo výške 20 % z menovitej hodnoty pohľadávky.
K 31.12.2022 opravnú položku vo výške 30 % z menovitej hodnoty pohľadávky.
K 31.12.2022 opravnú položku vo výške 50 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

b) Spoločnosť B je podľa externých informácií insolventná a existuje viacero ďalších objektívnych skutočnosti, že pohľadávku dlžník neuhradí. Preto sa rozhodla Spoločnosť A tvoriť opravnú položku vo výške 100 % z menovitej hodnoty.

V praxi je rozhodovanie účtovnej jednotky pri tvorbe opravných položiek v značnej miere ovplyvnené daňovou uznateľnosťou takto vytvorených opravných položiek v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Uvedený zákon vymedzuje konkrétne podmienky, po splnení ktorých si môže daňovník uplatniť náklady na tvorbu opravných položiek k nepremlčanej pohľadávke do daňových výdavkov. Viac sa dočítate v druhej časti článku s názvom Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov.

 

Ak Vás daná téma zaujala, neváhajte si prečítať druhú časť tohto článku :

 

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov

 

Zdroje:

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
  • Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Autor: Silvia Vojtková