späť na všetky články
Dane

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov

21. marca 2022

Po stanovení výšky opravnej položky a jej zaúčtovaní je účtovná jednotka povinná posúdiť či vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov je možné uznať takto vytvorenú opravnú položku do daňových výdavkov. V súlade s § 20 ods. 2. písm. b) zákona o dani z príjmov je tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam daňovým výdavkom, ak sú splnené podmienky uvedené v § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

 

Z toho vyplýva, že musia byť splnené nasledovne podmienky:

Pohľadávka je ocenená v menovitej hodnote.
Pohľadávka je zahrnutá do zdaniteľných príjmov.
Pohľadávka je riziková.
Pohľadávka je nepremlčaná.
Pohľadávka nebola nadobudnutá postúpením a nie je možné ju vzájomne

   započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.
Uplynula zákonom stanovená doba od splatnosti pohľadávky.

 

Kedy je pohľadávka ocenená v menovitej hodnote?

Menovitá hodnota pohľadávky je cena, na ktorú pohľadávka znie. Príkladom môže byť vystavenie faktúry odberateľovi za dodanú službu kedy nám ako dodávateľovi vznikne pohľadávka voči odberateľovi. To znamená je to hodnota, na ktorú pohľadávka znie pri svojom vzniku.

 

Ako zistiť či je pohľadávka zahrnutá do zdaniteľných príjmov?

Pohľadávka v menovitej hodnote je zahrnutá v zdaniteľných príjmoch, ak v čase jej vzniku bola zaúčtovaná v prospech účtovej triedy 6 – Výnosy (uvedené sa nevzťahuje na opravné položky k pohľadávkam z titulu pôžičiek, úverov, záloh a iné).

 

Kedy je pohľadávka riziková?

Riziková pohľadávka je taká, pri ktorej je riziko, že ju dlžník neuhradí, napríklad z dôvodu insolventnosti (za rizikovú pohľadávku sa nepovažuje napríklad pohľadávka voči dlžníkovi v konkurze, reštrukturalizácií alebo neexistujúcemu dlžníkovi).

 

Kedy je pohľadávka v obchodných vzťahoch nepremlčaná?

Pri zisťovaní premlčacej doby vychádzame z Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje premlčaciu lehotu v obchodno-záväzkových vzťahoch na 4 roky. Premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky. Pohľadávka sa pre daňové účely považuje za nepremlčanú, ak je v danom zdaňovacom období aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.

 

Po uplynutí akej doby od dátumu splatnosti pohľadávky si môže daňovník uplatniť tvorbu opravných položiek do daňových výdavkov a v akej výške ?

360 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
720 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
1 080 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

 

Príklad  – Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke z daňového hľadiska

Účtovná jednotka A uskutočnila dňa 01.07.2020 prepravné služby pre spoločnosť B. Spoločnosť A vystavila faktúru dňa 16.07.2020, splatnosť pohľadávky nastavila na 14 dní, t. j. do 30.07.2020. Uvedenú faktúru dlžník neuhradil, a preto Spoločnosť A eviduje v účtovníctve k 31.12.2021 neuhradenú pohľadávku v menovitej hodnote 1 200 € s DPH.

 

a) Tvorba opravnej položky vo výške daňovo účinnej (§ 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov)

Spoločnosť sa rozhodla vytvoriť opravné položky v rovnakej výške ako je stanovené v § 20 ods. 14 nasledovne: 2021 = 240 €, 2022 = 360 € a 2023 = 600 €. Pohľadávka spĺňa aj ostatné podmienky vymedzené v § 20 odseku 2 a 14 zákona o dani z príjmov.

 

Riešenie z daňového hľadiska:

Vzhľadom na to, že pohľadávka spĺňa podmienky stanovené v § 20 odseku 2 a 14 zákona o dani z príjmov, tak náklady na vytvorené opravné položky budú daňovo uznané v jednotlivých rokoch nasledovne.

V uvedenom prípade sa výška opravných položiek vytvorených v účtovníctve rovná daňovo uznanej výške nákladov na ich tvorbu. Z toho vyplýva, že spoločnosť nemusí vykonať úpravu základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

 

Rekapitulácia z účtovného a daňového hľadiska:

b) Tvorba opravnej položky v inej výške

Spoločnosť B je podľa externých informácií insolventná a existuje viacero ďalších objektívnych skutočnosti, že pohľadávku dlžník neuhradí. Preto sa rozhodla Spoločnosť A tvoriť opravnú položku k pohľadávke vo výške 100 % z menovitej hodnoty.

 

Riešenie z daňového hľadiska:

Pohľadávka nespĺňa všetky podmienky uvedené v § 20 odseku 14 zákona o dani z príjmov, konkrétne podmienku Uplynutia zákonom stanovenej doby od splatnosti pohľadávky. Vzhľadom na to, že pohľadávka je k 31.12.2021 len viac ako 360 dní po splatnosti a menej ako 720 dní, tak náklady na tvorbu opravnej položky môžu byť daňovo uznané len do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, t. j. 240 €. O rozdiel v sume 960 € bude základ dane upravený pripočítaním uvedenej sumy k výsledku hospodárenia v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021. V rokoch 2022 sa základ dane upraví neúčtovne, odpočítaním sumy 360 € od výsledku hospodárenia. Rovnako sa neúčtovne upraví aj základ dane v roku 2023, a to odpočítaním sumy 600 € od výsledku hospodárenia.

Rekapitulácia z účtovného a daňového hľadiska:

Zdroje:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Autor: Silvia Vojtková