späť na všetky články
Dane

Účtovanie dotácií a zliav na nájomné z pohľadu prenajímateľa aj nájomcu

16. februára 2022

Žiadosť o dotáciu za nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu za obdobie sťaženého užívania elektronicky, prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje podpis prenajímateľa a nájomcu. To znamená za obdobie, počas ktorého bolo užívanie priestorov nájmu znemožnené alebo obmedzené niektorým z covid opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

 

 

Pri výpočte dotácie a zľavy nájomného platí:

 

• Ak ide o nájomcu – neplatiteľa DPH, výška dotácie sa počíta z ceny nájomného vrátane DPH.
• Ak ide o nájomcu – platiteľa DPH, výška dotácie sa počíta z ceny nájomného bez DPH.

 

Z pohľadu účtovníctva, zľava prenajímateľa bude riešená vystavením dobropisu k faktúre za nájom. Vystavený dobropis znamená pre prenajímateľa zníženie svojej daňovej povinnosti a naopak pre nájomcu zníženie svojho nároku na vrátenie odpočítanej DPH.
Prenajímateľ je povinný zmenu DPH vykázať v zdaňovacom období, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane (dobropis). To znamená, že ak prenajímateľ vystavil dobropis v novembri 2021 za obdobie, kedy musel mať prevádzku zatvorenú (september), zmenu DPH zohľadní v daňovom priznaní za november 2021. Nájomca zmenu DPH vykáže v období, kedy mu bol doklad doručený.

 

V prípade prenajímateľa, výnos z nájmu predstavuje jeho zdaniteľný príjem, ktorý sa započítava do základu dane.
Pre nájomcu platí, že náklady na nájomné sa stávajú súčasťou základu dane až po jeho zaplatení, to znamená, že ak na konci zdaňovacieho obdobia nájomca nemá niektorý z nájmov uhradený, nemôže byť tento náklad daňovo uznaný a stáva sa pripočítateľnou položkou k základu dane.

 

 

Účtovanie dotácií z pohľadu nájomcu

 

Pre zaúčtovanie nákladu za nájomné používame účty 518 – Ostatné služby/321 dodávatelia.
V prípade, že prenajímateľovi bola podaná žiadosť o dotáciu schválená, predpis dotácie účtujeme ako pohľadávku na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu/648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Následne môžeme prijatú faktúru za nájomné ponížiť o sumu schválenej dotácie zápisom 321/346.

Účtovanie dotácii z pohľadu prenajímateľa

 

Ak prenajímateľovou zvyčajnou hospodárskou činnosťou sú tržby z prenájmu účtujeme ich na účte 602 – Tržby z predaja služieb, ak sa jedná o vedľajšiu činnosť prenajímateľa, tržby účtujeme na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. V oboch prípadoch sa používa na strane MD účet 311 – Odberatelia. Pre zaúčtovanie schválenej dotácie použijeme účet 315 – Ostatné pohľadávky.

 

 

Autor: Patrik Kochan