späť na všetky články
Dane

Účtovníctvo novozaloženej spoločnosti

25. júla 2022

V prípade, že sa ako začínajúci podnikateľ rozhodnete založiť si obchodnú spoločnosť – najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.“), ste povinný účtovať v zmysle § 36 Obchodného zákonníka v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

 

Ktorými právnymi predpismi súvisiacimi s vedením účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva ste povinný sa riadiť?

 

  • opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MF o postupoch účtovania“),
  • zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
  • zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
  • a ďalšími inými predpismi.

 

Založenie verzus vznik s. r. o. z pohľadu účtovníctva

 

Za dôležité považujeme uviesť, že vznik s. r. o. je dvojstupňový. Prvý stupeň je založenie podniku a druhý stupeň je samotný vznik spoločnosti po zápise do obchodného registra. Už pri založení s. r. o vznikajú z pohľadu účtovníctva významné dokumenty ako sú napríklad zakladateľská listina, spoločenská zmluva, z ktorých vychádzame pri prácach spojených s otvorením účtovníctva pri vzniku s. r. o.. Viac o právnych aspektoch založenia a vzniku s .r. o. sa dočítate v článku od našich odborníkov z právneho oddelenia na linku https://kreston.sk/pravo/pravne-aspekty-zalozenia-a-vzniku-spolocnosti/.

 

Založenie s. r. o. z pohľadu účtovníctva

 

Ak chcete mať ako začínajúci podnikateľ podrobný prehľad napríklad o upísaných a splatených vkladoch alebo súvisiacich nákladoch spojených so založením môžete viesť účtovníctvo odo dňa začatia zakladania spoločnosti. Z toho vyplýva, že Spoločnosť sa môže rozhodnúť viesť účtovníctvo už počas založenia spoločnosti a po vzniku vo vedení účtovníctva pokračuje.

 

Vznik spoločnosti z pohľadu účtovníctva

 

Po zápise do obchodného registra je spoločnosť povinná viesť účtovníctvo, tak ako ustanovujú právne predpisy. Novovzniknutá spoločnosť pri otvorení účtovníctva musí vykonať nasledovne úkony:

  1. Zostaviť súpis majetku a zdrojov krytia, ktorý musí byť zdokladovaný a správane ocenený (údaje získava zo zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo z iných dokumentov).
  2. Zostaviť otváraciu súvahu, ku dňu vzniku.
  3. Zostaviť účtovný rozvrh a interné smernice pre vedenie účtovníctva.
  4. Otvoriť účtovné knihy prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový (účtovný denník a hlavnú knihu).
  5. Zaúčtovať účtovné prípady na základe dokladov.

Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike je finančné účtovníctvo podriadené daňovým systémom je dôležité, aby ste už pri otvorení účtovníctva podrobne posúdili každú jednu operáciu, tak z účtovného, ako aj daňového hľadiska. Viac o daňových aspektoch založenia a vzniku spoločnosti sa dočítate v článku, ktorý pre Vás napísalo naše daňové oddelenie https://kreston.sk/dane/danove-aspekty-zalozenia-a-vzniku-obchodnej-spolocnosti/.

 

Novovzniknutá spoločnosť a jej povinnosť zatriedenia spoločnosti do veľkostnej skupiny

 

Mikro účtovná jednotka Malá účtovná jednotka Veľká účtová jednotka

 

Novozaložená Spoločnosť je povinná sa podľa vlastného výberu zatriediť podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve do veľkostnej skupiny a to, buď ako:

V zatriedenej veľkostnej skupine musí spoločnosť zotrvať v roku vzniku a aj v roku, ktorý po ňom nasleduje.

 

Pri založení a následnom vzniku s. r. o. musí začínajúci podnikateľ vykonať množstvo úkonov právneho, účtovného a daňového charakteru. Z toho dôvodu odporúčame osloviť odborníkov v týchto oblastiach, aby založenie a samotný vznik spoločnosti prebehol správne.

 

Radi by ste si založili spoločnosť a potrebuje poradenstvo pri komplexnom nastavení právnych, účtovných a daňových vzťahov? U nás v Kreston Slovakia máte všetko pod jednou strechou, takže nás neváhajte kontaktovať.

Autor: Silvia Vojtková, Matej Soliar, Janka Ogoreková