späť na všetky články
Dane

Účtovníctvo samostatne zárobkovo činnej osoby

26. júla 2022

Evidencia príjmov a výdavkov pri živnosti

 

V prípade, že ste sa rozhodli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia stojí pred Vami ako samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“) otázka akým spôsobom budete uplatňovať výdavky a zisťovať svoj základ dane.

 

Na výber máte z dvoch možností:

 

 1. Paušálne výdavky
 2. Skutočne vynaložené výdavky

 

Prvou možnosťou je uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60 % zo svojich príjmov, maximálne však do výšky 20 000 €. Paušálne výdavky v plnej výške si tak môže uplatniť SZČO s príjmami v maximálnej výške 33 333,34 € za rok. Z praktického hľadiska odporúčame uplatňovať paušálne výdavky v prípade, ak Vaše celkové náklady nepresiahli hranicu 60 % z príjmov alebo v prípade ak vykonávate činnosť, pri výkone ktorej nevznikajú vysoké náklady.

 

Uplatniť paušálne výdavky nemôže SZČO, ktorá je v príslušnom zdaňovacom období platiteľom DPH. 

 

Ak Vaše príjmy presiahli sumu 33 333,34 € za rok, treba dôkladne zvážiť, či sa Vám neoplatí uplatňovať skutočne vynaložené výdavky pomocou vedenia jednoduchého/podvojného účtovníctva alebo častejšie využívanej daňovej evidencie.

 

Čo v skratke daňová evidencia znamená akým spôsobom ju viesť?

 

Ide o zjednodušenú formu vedenia príjmov a výdavkov. Podnikateľ je povinný viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede, daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch. Zákon neupravuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená. Pomocou daňovej evidencie si SZČO vie znížiť základ dane a tým daňovú povinnosť.

 

Porovnanie vedenia účtovníctva a daňovej evidencie

 

Najčastejším rizikom pri vedení daňovej evidencie je nesprávne uplatnenie daňovo uznateľných výdavkov. To znamená, že podnikateľ uplatnil do skutočne vynaložených výdavkov aj tie výdavky, ktoré nie sú daňovo uznateľné a tým si ponížil daňovú povinnosť.

 

Ako hlavnú výhodu vedenia daňovej evidencie v porovnaní s vedením účtovníctva je skutočnosť, že prílohou k daňovému priznaniu nie sú žiadne účtovné výkazy, nakoľko podnikateľ, ktorý nevedie účtovníctvo sa nepovažuje za účtovnú jednotku. To znamená, že je oslobodený od:

 

 • zostavenia účtovnej závierky,
 • otvárania a zatvárania účtovných kníh,
 • pokuty za porušenie zákona o účtovníctve.

 

Jednoduché  účtovníctvo a podvojné účtovníctvo

 

Z účtovníctva získavajú podnikateľské subjekty dôležité informácie o stave spoločnosti, hospodárskych výsledkoch, charaktere nákladov a výnosov.

 

Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo v Slovenskej republike upravuje Zákon o účtovníctve č. 431/2022 Z.z. a Obchodný zákonník. Zákon o účtovníctve udeľuje povinnosť viesť účtovníctvo všetkým účtovným jednotkám.

 

Účtovnými jednotkami sú podľa zákona o účtovníctve:

 

 • právnické osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
 • zahraničné právnické osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,
 • zahraničné fyzické osoby a slovenské fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu,  okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb (s trvalým pobytom na území SR), ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,
 • obchodné spoločnosti a družstva odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.

 

Legislatíva podnikateľským subjektom zapísaným v Obchodnom registri neumožňuje  vybrať si spôsob vedenia účtovníctva. Pokiaľ podnikáme formou s.r.o., akciovej spoločnosti, družstva, či komanditnej spoločnosti, musí naša spoločnosť zo zákona viesť podvojné účtovníctvo (§ 37 – Obchodný zákonník). Okrem uvedených obchodných spoločností podvojné účtovníctvo môže viesť aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý sa tak dobrovoľne rozhodne, musí však v tejto sústave účtovať počas celého účtovného obdobia.

 

Možnosť vybrať si medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom môžu iba tieto účtovné jednotky:

 

 • fyzická osoba nezapísaná v Obchodnom registri,
 • občianske združenie, jeho organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.
 • aj v tomto prípade platí možnosť dobrovoľne účtovať v podvojnom účtovníctve za predpokladu účtovania počas celého účtovného obdobia.

Základné rozdiely podvojného a jednoduchého účtovníctva

 

Je niekoľko základných rozdielov medzi sústavami podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva. Ide predovšetkým o tieto rozdiely:

 

Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Nie je povinnosťou zaradenie do veľkostných skupín.

 

Povinnosť zaradenia do veľkostných skupín (mikro, malá, veľká).

 

Evidencia príjmov a výdavkov.

 

Účtovanie o nákladoch a výnosoch.

 

Výdavok z faktúr vzniká dňom úhrady záväzku, príjem vzniká dňom inkasa pohľadávky.

 

Náklad vzniká dňom vystavenia faktúry, výnos vzniká  dňom vystavenia faktúry.

 

ÚJ eviduje v peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocných knihách.

 

ÚJ eviduje v účtovnom denníku na účtoch hlavnej knihy podľa účtovného rozvrhu.

 

Účtovná závierka tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

 

Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.

 

 

V súčasnej dobe je už jednoduché účtovníctvo ojedinelé a vo väčšine prípadov účtovné jednotky vedú podvojné účtovníctvo. Je totiž prehľadnejšie a z účtovnej závierky vieme získať oveľa viac informácií v porovnaní s účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve.

Autor: Patrik Kochan, Ľuboš Vlašič, Silvia Vojtková