späť na všetky články
Dane

Úlohy forenzného účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky

08. júna 2022

Pod pojmom forenzné účtovníctvo si mnohí z čitateľov možno nevedia úplne predstaviť jeho podstatu. Slovo forenzný bolo pre väčšinu laickej verejnosti doposiaľ spájané primárne s kriminálnymi seriálmi a súdnymi procesmi. Jeho úloha v spojení s účtovníctvom však nie je ďaleko od tejto podstaty. Forenzné účtovníctvo sa primárne zameriava na získavanie a analýzu relevantných údajov z účtovníctva, pričom hlavným cieľom forenzného účtovníctva je presadiť oprávnené záujmy v súdnych konaniach spojených s podvodmi, bilančnými deliktmi, kriminalitou v oblasti hospodárstva alebo financií a v neposlednom rade spreneverou majetku.

 

Cieľom forenzného účtovníctva je analyzovať a interpretovať finančné záležitosti pre účely poskytovania poradenstva v prípade, že by mohli viesť k súdnej dohre v dôsledku zavádzajúcich tendencií v účtovníctve. Forenzné účtovníctvo vychádza z údajov v účtovníctve, využíva jeho metódy a prístupy s cieľom zabezpečiť a podporiť oprávnené ekonomické záujmy tretích strán.

 

„V čom môžu byť záujmy tretích strán porušené a v čom môže slúžiť účtovníctvo ako nástroj, ktorý tieto záujmy môže ohroziť?“

 

Príkladom porušenia záujmov tretích strán môže byť poskytovanie nepravdivých informácií z účtovných závierok napr. v prípade, že subjekt odosiela tieto údaje do banky. V dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií môže banke ako tretej strane rásť riziko, ktoré nebude ničím kryté. Banka môže úver poskytnutý klientovi, ktorého výsledky z ÚZ sú priaznivé, posúdiť ako menej rizikový či bezrizikový a v nadväznosti na to poskytnúť nižšie úrokové sadzby. Banka sa v takomto v prípade môže dostať do problémov, ak sa takýto podnik dostane napr. do konkurzu, či reštrukturalizácie.

 

AKO MÔŽE FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO ODHALIŤ OVPLYVŇOVANIE VÝSLEDKOV A ZABRÁNIŤ TAK OHROZENIU ZÁUJMOV TRETÍCH STRÁN?

 

Z popisu príkladu vyplýva možnosť využitia auditu účtovnej závierky, (význam a využitie auditu účtovnej závierky sme popísali v článku Zmeny v oblasti auditu, význam a postavenie audítora v podmienkach dnešnej doby – Kreston Slovakia), forenzné účtovníctvo je však v porovnaní s auditom viac kriminalistická disciplína, nezameriava sa len na nesprávnosti, ktoré skresľujú obraz o účtovnej jednotke, ale na pôvod týchto nesprávností, ktoré môžu byť trestného charakteru. Audit nemusí vždy odhaliť podvodné konanie, nakoľko predstavuje len primerané uistenie. Účtovná závierka môže byť zostavená v súlade s platným rámcom finančného vykazovania a svojou formou evokovať pravdivý obraz o účtovnej jednotke a aj napriek tomu môže spoločnosť vykonávať podvodné aktivity, ktoré môže práve forenzné účtovníctvo odhaliť.

 

V ČOM SA FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO ODLIŠUJE OD AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY?

 

Forenzní účtovníci pri analýze využívajú v porovnaní s audítormi vo väčšej miere samotné skúmanie a poznanie účtovnej jednotky z jej vnútra, pričom sa zameriavajú najmä na vzťahy medzi vlastníkmi a manažmentom a skúmajú spôsoby odmeňovania a dosahovania tržieb, pričom za ťažisko považujú najmä štúdium vzťahov so spriaznenými osobami v užšom i širšom zmysle. Základnou úlohou forenzných účtovníkov je odhaliť také podvodné praktiky, ktoré by mohli tieto osoby medzi sebou zosnovať s cieľom získania ekonomickej výhody. Na odhalenie podvodných činností zároveň forenzní experti využívajú špecifické softvéry rokmi prispôsobené práve pre analýzu kvantitatívnych dát z účtovných softvérov, ktoré vedia efektívne odhaliť chyby, duplicity, nezrovnalosti vo vedení a príznaky ekonomickej kriminality.

 

Prácu forenzných účtovníkov v praxi môžu využiť rôzne organizácie vrátane samotných podnikateľských subjektov pre poradenstvo v oblasti návrhov a postupov zameraných na prevenciu podvodov, rovnako môže byť forenzný expert využitý ako znalec v prípade súdneho sporu.

Autor: Denisa Palková