späť na všetky články
Dane

Vlastné imanie

15. marca 2022

Vlastné imanie definuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v § 6 ods. 4 ako vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu, ktorým rozumieme zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len: „ZoÚ). ZoÚ „vlastné imanie“ priamo nedefinuje, vyjadruje ho ako rozdiel majetku a záväzkov. V účtovníctve vlastné imanie predstavuje vlastné zdroje financovania majetku spoločnosti (napríklad vklady spoločníkov, zisk atď.).

 

Položky vlastného imania:
Vlastné imanie tvoria zdroje, ktoré spoločnosť vygenerovala v rámci svojej hospodárskej činnosti, oceňovacie rozdiely z podnikových kombinácii a zdroje plynúce do spoločnosti zvonku, napr. od svojich spoločníkov prostredníctvom vkladov. Vlastné imanie pozostáva z položiek, ktoré môžeme zaradiť do šiestich skupín:

 

1. Základné imanie
Základné imanie predstavuje hodnotové vyjadrenie peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

 

2. Kapitálové fondy
Kapitálové fondy sú tvorené rôznymi zdrojmi plynúcimi do spoločnosti, napríklad: nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie, alebo emisné ážio.

 

3. Fondy zo zisku
Fondy zo zisku sa tvoria zo zisku spoločnosti. Môžu byť zo zákona povinne tvorené, ako napríklad zákonný rezervný fond. Okrem povinne tvorených fondov môže spoločnosť tvoriť aj iné fondy zo zisku.

 

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikajú v špecifických situáciách, akými je napríklad: splynutie, rozdelenie spoločnosti alebo v dôsledku zmeny reálnej hodnoty položiek súvahy.

 

5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky predstavuje rozdiel nákladov a výnosov za príslušné účtovné obdobie. Účtovná strata sa v súvahe vykazuje (-) znamienkom, naopak účtovný zisk (+) znamienkom.

 

6. Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený výsledok hospodárenia jednotlivých účtovných období medzi spoločníkov, či iné zložky vlastného imania (tvorba fondov) sa v účtovníctve spoločnosti kumuluje a predstavuje zložku vlastného imania výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

Vlastné imanie = majetok – záväzky

 

Aký význam má sledovať vlastné imanie spoločnosti?

 

Vlastné imanie je pre spoločnosť významným ukazovateľom, ktorý odzrkadľuje zdravie spoločnosti. Čím vyššie hodnoty vlastné imanie nadobúda, tým priaznivejšie spoločnosť pôsobí pre veriteľov, nakoľko vypovedá o tom, že spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov pre financovanie a nie je závislá na cudzích zdrojoch akými sú úvery, pôžičky a pod. Vlastné imanie sa však môže dostať aj do záporných hodnôt a to vtedy, keď niektorá z položiek vlastného imania dosahuje vysokú zápornú hodnotu, ktorá prevyšuje kladnú hodnotu ostatných položiek. Príčinou záporného imania môže byť dosahovanie účtovných strát. Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za sledovanie svojej finančnej situácie, a najmä podmienok hroziace úpadku. Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je obchodná spoločnosť so záporným vlastním imaním a aspoň dvoma veriteľmi povinná podať sama na seba, prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o tejto skutočnosti. Členovia štatutárneho orgánu majú riziko zmluvnej pokuty za zanedbanie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, tzn., že riziko uloženia pokuty vznikne u každého konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 12 500 EUR.

 

Spoločnosť v kríze:

 

Podľa §67a Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak:

 

A. Je v úpadku
Pojem úpadok spoločnosti upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je spoločnosť v úpadku, ak je:

• Predĺžená – ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu majetku.
Platobne neschopná – ak nie je schopná plniť aspoň dva peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti viac ako jednému veriteľovi.

 

B. Jej úpadok hrozí
Spoločnosti hrozí úpadok pokiaľ pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 8 ku 100.

 

Ako sme vyššie spomenuli pomer vlastného imania meria výšku celkových aktív, ktorá je financovaná vlastnými zdrojmi a nie veriteľmi. Ukazovateľ reflektuje ochotu/schopnosť majiteľov podieľať sa na financovaní aktív (majetku) firmy. Čím je táto hodnota vyššia, tým nižšie riziko pre veriteľa a naopak. Čím vyšší je pomer, tým silnejší je náznak, že sa s peniazmi hospodári efektívne a podnik bude schopný včas splatiť svoje dlhy. Úverové inštitúcie častejšie poskytujú úver spoločnostiam s vyšším pomerom. Taktiež investori majú tendenciu vyhľadávať spoločnosti, ktoré sú v konzervatívnom rozmedzí, pretože sú menej rizikové.

 

Autor: Paulína Bittnerová