späť na všetky články
Dane

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet po 1.1.2022

25. marca 2022

S účinnosťou od 15. novembra 2021 bola zákonom č. 408/2021 Z.z. v ustanovení § 6 zákona o DPH zavedená oznamovacia povinnosť platiteľa DPH registrovaného podľa § 4 oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každý vlastný účet, ktorý používa na podnikanie, vedený u slovenského alebo zahraničného poskytovateľa platobných služieb. Výnimku tvoria účty iné ako platobné účty ustanovené v § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platiteľ je tak povinný odo dňa, kedy sa stal platiteľom oznámiť každý bankový účet. Túto povinnosť má platiteľ aj v prípade zriadenia nového bankového účtu, ale aj v prípade zmien, doplnení či zrušenia bankového účtu. Oznámenie bankového účtu sa vykoná v súlade s § 6 ods. 5 zákona o DPH prostredníctvom elektronickej podateľne na samostatnom tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovej stráne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Na webovej stránke je zverejnený aj aktualizovaný zoznam všetkých oznámených bankových účtov.

 

Ustanovenie § 79 zákona o DPH o nadmernom odpočte sa zákonom č. 408/2021 Z. z. od 1.1.2022 dopĺňa o odseky 9 až 11. Doplnením ustanovenia § 79 o nadmernom odpočte bude nadmerný odpočet, ktorý je splatný po 1.1.2022 vrátený v súlade s novou právnou úpravou. Vrátenie nadmerného odpočtu DPH, vzniknutého ako kladný rozdiel medzi výškou odpočítateľnej dane nad výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie, bude realizované len na bankový účet, ktorý bol oznámený podľa § 6 ods. 5 zákona o DPH. Ak si platiteľ nesplnil povinnosť oznámiť bankový účet, nadmerný odpočet mu bude vrátený do desiatich dní odo dňa, kedy si túto povinnosť dodatočne splní.

 

V súlade s daňovým poriadkom (§79 ods. 1) daňový úrad preskúma, či nie je možné vzniknutý nadmerný odpočet použiť na vyrovnanie daňových povinností. V opačnom prípade bude vrátený na bankový účet platiteľa, ktorý bol riadne oznámený. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak si platiteľ splní povinnosť oznámenia bankového účtu dodatočne. To znamená, že daňový úrad buď preskúma možnosť vyrovnania povinností voči daňovému úradu, ak tento postup neuplatní, vráti sumu nadmerného odpočtu v lehote do 10 dní na bankový účet.

Autor: Kristína Bakajsová