späť na všetky články
Dane

Vrátenie preplatku na dani z príjmov PO za rok 2021

04. mája 2022

V prípade, ak už daňový subjekt podal za rok 2021 daňové priznanie k dani z príjmov PO do 31.3.2022 a zaplatené preddavky na daň boli vyššie ako daňová povinnosť zistená v daňovom priznaní, tak subjektu vzniká daňový preplatok.

 

Je potrebné uviesť, že v prípade, ak subjekt má nejaké nedoplatky, tak primárne bude preplatok použitý najprv na úhradu týchto nedoplatkov.

 

Preplatok nie je daňovému subjektu vrátený automaticky, je potrebné vyplniť IX. časť v daňovom priznaní, ktorá má názov „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku“.

 

Subjekt musí označiť, že žiada o vrátenie daňového preplatku a zároveň si musí vybrať spôsob akým má byť tento preplatok vrátený – na výber je:

  • poštová poukážka (túto možnosť je možné použiť len, ak je preplatok v hodnote do 15 000€ vrátane) alebo
  • IBAN.

V prípade, ak subjektu vznikol preplatok na dani z príjmov PO a zabudol vyplniť IX. časť, tak potom má možnosť vyžiadať si preplatok prostredníctvom všeobecného podania:

  • oblasť podania: „Správa daní“,
  • agenda: „Daň z príjmov právnickej osoby“
  • typ podania: „Žiadosť“
  • obsah podania – text podania: kde subjekt uvedie text žiadosti a IBAN.

 

Daňový preplatok daňový úrad vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. To znamená, že sa nepočíta lehota od reálneho samotného podania priznania ale až od lehoty na podanie daňového priznania. Ak teda subjekt podal priznanie 23.2.2022, pričom lehota na podanie priznania bola do 31.3.2022, tak lehota 40 dní na vrátenie preplatku teda uplynie 10.5.2022.

 

V prípade, ak daňový subjekt oznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, tak sa samozrejme posúva aj lehota na vyplatenie daňového preplatku.

 

Ak teda subjekt oznámil odklad o 3 mesiace, t.j. do 30.6.2022, a subjekt podá priznanie 20.6.2022, tak termín na vrátenie preplatku je do 9.8.2022.

 

Autor: Romana Faklová