späť na všetky články
Dane

Výsledok z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021 a darovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

24. apríla 2022

Do 31. marca 2022 v zmysle §38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zamestnávatelia vykonali ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 svojim zamestnancom, ktorí mali nárok a písomne ich o to požiadali do 15.02.2022.

 

V prípade ak zamestnancovi vychádza výsledok preplatok, zamestnávateľ je povinný najneskôr pri zúčtovaní jeho mzdy za mesiac apríl 2022 vrátiť. Rovnako sa vracia aj daňový bonus na dieťa a daňový bonus za zaplatené úroky na bývanie.

 

O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň voči správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

 

V prípade ak zamestnancovi vychádza výsledok daňový nedoplatok, vyšší ako suma 5 eur, má právo sa dohodnúť zo svojím zamestnávateľom, že daný nedoplatok sa mu bude postupne zrážať zo zdaniteľnej mzdy. Najneskôr do 31.12.2022 to však musí mať vysporiadané.

 

Zamestnávateľ, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane vždy v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

 

V prípade, že sa zamestnanec rozhodne darovať 2% z podielu svojej zaplatenej dane v zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov musí mať zrazený aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.

 

Postup pri darovaní podielu zaplatenej dane

Do 15. januára 2022 mala Notárska komora SR zverejniť na stránke https://www.notar.sk/prijimatelia/ zoznam aktuálnych prijímateľov podielu zaplatenej dane na rok 2021. V zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý sa venuje činnosti ako napr. ochrana a podpora zdravia, rozvoju športu, vedy, výskumu a vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a životného prostredia, sprostredkuje a organizuje dobrovoľnícku činnosť a pod. Darovať môžu fyzické a právnické osoby, pričom výška podielu zaplatenej dane môže byť odlišná.

 

Fyzické osoby
V zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe resp. že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu.

 

Zamestnanec
Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná do 31.3.2022 ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2021, predkladá správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive na tzv. Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží zamestnanec správcovi dane podľa miestneho príslušného bydliska, najneskôr 30.4.2022. Prílohou vyhlásenia musí byť aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vydá zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do 15.4.2022 a v ktorom je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená. V prípade darovania 3% podielu zo zaplatenej dane musí byť aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti za rok 2021 s počtom hodín najmenej 40 hodín/rok.

 

Živnostník
Živnostník uvedie vo svojom daňovom priznaní za rok 2021 prijímateľa podielu zaplatenej dane vo výške 2% resp. 3%. V prípade darovania 3% podielu zo zaplatenej dane musí byť aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti za rok 2021 s počtom hodín najmenej 40 hodín/rok.

 

Právnické osoby

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, podiel zaplatenej dane do výšky 2%, len v prípade ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania t. j. 31.03.2022 finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie. V prípade že právnická osoba nedarovala finančné prostriedky, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.

Autor: Mária Násaliová