späť na všetky články
Dane

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 v roku 2022 v spoločnosti s ručením obmedzeným

06. júna 2022

Výsledok hospodárenia, ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi dosiahnutými za určité obdobie, kvantifikuje hospodárenie účtovnej jednotky v danom období. Výsledok môže predstavovať stratu, zisk, prípadne môže byť nulový. V závislosti od charakteru výsledku hospodárenia je potrebné prijať vhodné rozhodnutia v súvislosti s jeho vysporiadaním. V rámci účtovníctva ide o preúčtovanie začiatočného stavu evidovaného na účte 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ktorý nesmie mať ku koncu účtovného obdobia žiaden zostatok. V článku približujeme spôsob účtovného vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2021 v spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Účtovnú závierku a dosiahnutý výsledok hospodárenia predkladá na schválenie spoločníkom konateľ spoločnosti. Rozhodnúť o schválení a vysporiadaní výsledku hospodárenia je potrebné do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Na základe prijatých rozhodnutí sa spisuje zápisnica z valného zhromaždenia, resp. v prípade jednoosobovej s.r.o. ide o rozhodnutie jediného spoločníka ktorá slúži ako podklad pre účtovanie vysporiadania výsledku hospodárenia v nasledujúcom roku. (Viac o schválení účtovnej závierky sa dočítate v článku Schválenie účtovnej závierky v roku 2022 – Kreston Slovakia)

 

Účtovný výsledok hospodárenia sa účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. V závislosti od dosiahnutého výsledku hospodárenia sa pri otváraní účtovných kníh na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtuje začiatočný stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. V prípade, ak dosiahla spoločnosť v roku 2021 zisk, začiatočný stav sa účtuje v prospech tohto účtu. V prípade straty sa zaúčtuje začiatočný stav na stranu na ťarchu účtu 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

 

A. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 účtovný zisk

 

Ak dosiahla spoločnosť s ručením obmedzeným v danom roku účtovný zisk, v prvom rade je potrebné preveriť, či jej vzniká povinnosť tvoriť zákonný rezervný fond. Z čistého zisku je povinná vytvoriť zákonný rezervný fond, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania (pokiaľ neustanovuje spoločenská zmluva respektíve zakladateľská listina inak).

 

Zvyšnú časť zisku rozdelí spoločnosť podľa vlastného rozhodnutia, napríklad tvorbou fondov, úhradou straty minulých rokov či rozdelením spoločníkom, a to zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

 

Ak spoločnosť rozhodne o rozdelení zisku spoločníkom, je potrebné prihliadnuť na dopad takéhoto rozdelenia tak, aby sa týmto krokom nedostala do úpadku, teda aby sa pomer vlastného imania a záväzkov neznížil na menej ako 8 ku 100.  V prípade vyplácania zisku spoločníkom, ktorí sú fyzické osoby, vzniká povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň vo výške 7 %. Zároveň musí spoločnosť túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu prostredníctvom určeného tlačiva „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11“ oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane“ do 15 dní od vyplatenia zisku. Podrobnejšie túto problematiku rozpracoval vo svojom článku Ľuboš Vlašič v článku „Pravidlá vyplácania dividend“ (Pravidlá vyplácania dividend – Kreston Slovakia).

 

Ak príslušný orgán do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

 

Vysporiadanie účtovného zisku v roku 2022

 

MD D
Zvýšenie základného imania 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní Účtová skupina 41 – Základné imanie a kapitálové fondy
Tvorba fondov, úhrada neuhradenej straty za minulé obdobie Účtová skupina 42 – Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
Rozdelenie výsledku hospodárenia spoločníkom 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
Preúčtovanie na účet nerozdelený zisk minulých rokov 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

 

Príklad:

Spoločnosť A s. r. o. dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia zisk v sume 6 300 €. Spoločníci sa na uznesení valného zhromaždenia rozhodli, že z uvedeného zisku pokryjú stratu v sume 1 500 € dosiahnutú v prvom roku podnikania. Zvyšná časť zisku bude ponechaná v spoločnosti.

 

Keďže spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia prvýkrát, v prvom rade je povinná tvoriť zákonný rezervný fond minimálne vo výške 5% z čistého zisku. Spoločnosť v roku 2022 tvorí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, prípadne rozhodnutia jediného spoločníka zákonný rezervný fond v sume 315 € účtovaním v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond a na ťarchu účtu  431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

 

Pri úhrade straty dosiahnutej za rok 2020 účtuje na ťarchu účtu 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a prospech účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov v sume 1 500 €.

 

Zvyšnú časť v sume 4 485 € zaúčtuje na ťarchu účtu 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  a v prospech účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

 

Vysporiadanie zisku dosiahnutého za rok 2021 v A s. r. o. v roku 2022

 

Suma MD D
Zaúčtovanie zisku dosiahnutého za r. 2021 6 300 € 701 – Začiatočný účet súvahový 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 % z čistého zisku v sume 315 € 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 421 – Zákonný rezervný fond
Úhrada straty za r. 2020 1 500 € 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 429 – Neuhradená strata za rok 2020
Preúčtovanie na účet nerozdelený zisk za r. 2021 4 485 € 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

 

B. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 účtovnú stratu

 

Ak spoločnosti s ručením obmedzeným vznikli v roku 2021 vyššie náklady ako výnosy, teda dosiahnutý výsledok hospodárenia predstavoval stratu, v roku 2022 má viacero možností jej vysporiadania. Stratu zaúčtovanú na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní môže účtovná jednotka uhradiť z viacerých zdrojov, napríklad zo ziskov minulých rokov, z rezervného fondu či z prostriedkov spoločníkov. V roku 2022 preúčtuje stav na účte 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 35 – Pohľadávky voči spoločníkom alebo na ťarchu iných účtov v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu. Možnosťou je taktiež preúčtovanie výsledku hospodárenia na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

 

Ku dňu uzatvorenia účtovných kníh nesmie mať účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní žiaden zostatok.

 

Vysporiadanie účtovnej straty v roku 2022

 

MD D
Zníženie základného imania Účtová skupina 41 – Základné imanie a kapitálové fondy 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Úhrada z fondov zo zisku, úhrada z nerozdeleného zisku za minulé obdobie Účtová skupina 42 – Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
Predpis úhrady straty spoločníkom 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

 

Preúčtovanie na účet neuhradená strata minulých rokov 429 – Neuhradená strata minulých rokov

 

Príklad:

Spoločnosť B s. r. o. dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia stratu v sume 5 400 €. Spoločníci sa na uznesení valného zhromaždenia rozhodli na vysporiadaní straty z vlastných prostriedkov.

 

V roku 2022 tvorí spoločnosť pohľadávku voči spoločníkom účtovaním na ťarchu účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty v sume 5 400 € so súvzťažným zápisom v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Úhrada pohľadávky sa zaúčtuje v prospech účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty na ťarchu príslušného účtu majetku v závislosti od toho, akým spôsobom bude pohľadávka vyrovnaná môže ísť o účet 221 – Bankové účty v prípade úhrady na banková účet, prípadne 211 – Pokladňa pri úhrade v hotovosti.

 

Vysporiadanie straty dosiahnutej za rok 2021 v B s. r. o. v roku 2022

 

Suma MD D
Zaúčtovanie straty dosiahnutej za r. 2021 5 400 € 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 701 – Začiatočný účet súvahový
Predpis pohľadávky voči spoločníkom z titulu úhrady straty za r. 2021 5 400 € 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom 431– Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Inkaso pohľadávky od spoločníkov z titulu úhrady straty za r. 2021 na bankový účet 5 400 € 221 – Bankové účty 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom

Autor: Kristína Bakajsová