späť na všetky články
Dane

Vznik a zánik pohľadávky z účtovného hľadiska

07. septembra 2022

Pojem pohľadávka nie je v rámci zákona o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚ“) explicitne definovaný, môžeme ňou však vo všeobecnosti považovať právo veriteľa  požadovať peňažné, prípadne vecné plnenie od dlžníka, ktoré vzniká na základe určitého záväzkového vzťahu.

 

V rámci účtovníctva zaraďujeme pohľadávky medzi majetok spoločnosti. Podľa ZoÚ majetkom rozumieme tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa ZoÚ; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

 

Vznik pohľadávky

 

Pohľadávky môžu v účtovníctve podnikateľov vznikať z viacerých dôvodov. Za najčastejšie možno považovať pohľadávky z obchodného styku, ktoré vznikajú na základe obchodného vzťahu medzi dodávateľom (veriteľom) a odberateľom (dlžníkom). V rámci obchodných vzťahov môže pohľadávka vzniknúť pri dodaní tovarov, výrobkov, služieb a rovnako aj pri poskytnutí záloh dodávateľovi. Vznik pohľadávky môže nastať aj pri ďalších prípadoch akými sú napríklad:

 

  • pohľadávky voči zamestnancom (napríklad pri poskytnutí preddavku na pracovnú cestu),
  • pohľadávky voči spoločníkom (napríklad pri poskytnutí pôžičky),
  • daňové pohľadávky (napríklad preddavky na daniach, preplatky) a
  • rovnako aj pohľadávky vznikajúce zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

 

Zaúčtovanie vzniku pohľadávok v účtovníctve je podmienené existenciou samotných dokladov preukazujúcich ich vznik. Takýmito dokladmi sú najčastejšie vystavené faktúry, či obchodné zmluvy.

 

Účtovné zachytenie vzniku pohľadávky (príklady)

 

Vystavená faktúra odberateľovi za poskytnuté služby 311 602
Preddavok zamestnanca na pracovnú cestu – v hotovosti 335 211

 

Zánik pohľadávky

 

Zánik pohľadávky  je spojený predovšetkým s jej uspokojením peňažným plnením v prospech veriteľa. Vtedy sa pohľadávka stáva zinkasovanou.

 

Formu plnenia si zmluvné strany dohodnú vopred. Popri peňažnom plnení prichádza do úvahy totiž aj vecné plnenie. Okrem peňažného a vecného plnenia môžeme o zániku pohľadávky hovoriť aj v prípade:

 

  • vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov – v prípade výskytu pohľadávky a záväzku v účtovníctve podnikateľa voči tej istej osobe, môže pohľadávka zaniknúť aj prípadným započítaním s predmetným záväzkom;o zániku pohľadávky hovoríme v prípade zápočtu pohľadávky v celej jej výške – buď jednostranným zápočtom alebo vzájomnou dohodou obidvoch strán
  • postúpenia pohľadávky – kedy pôvodná pohľadávka prechádza od pôvodného veriteľa na nového veriteľa (pôvodná pohľadávka zaniká nahradením za novú pohľadávku voči novému veriteľovi),
  • odpisu pohľadávky – kedy hovoríme o trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva,
  • upísania vkladu prostredníctvom pohľadávky do majetku spoločnosti – pohľadávka je tak nahradená podielom na majetku spoločnosti.

 

Účtovné zachytenie zániku pohľadávky (príklady)

 

Inkaso pohľadávky od odberateľa za poskytnuté služby na BÚ 221 311
Odpis pohľadávky z účtovníctva 546 311
Vklad pohľadávky do majetku spoločnosti 06x 311

 

Autor: Denisa Palková