späť na všetky články
Dane

Vznik zamestnávateľa

02. augusta 2022

Zakladali ste spoločnosť, začína sa Vám dariť, pribúdajú Vám objednávky, je na čase úlohy prerozdeliť, potrebujete novú pracovnú silu.

 

Tento článok Vám prináša prehľad povinností pri vzniku zamestnávateľa.

 

 1. Zverejnenie pracovnej ponuky

 

V zmysle § 62 ods. 6  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza. Táto povinnosť sa nevzťahuje pre sektor verejnej správy a pracovné miesto, ktoré ponúka zamestnávateľ na dohodu.

Na zverejnenie pracovnej ponuky je možné využiť aj internetový portál www.istp.sk alebo si túto povinnosť splníte aj vtedy, ak využijete niektorý z pracovných portálov, s ktorými má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podpísanú dohodu o spolupráci  napr. www.profesia.sk.

 

 

 1. GDPR a Interné smernice

 

Odporúča sa zabezpečiť  vhodné technické aj organizačné opatrenie pre správne dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a ich ochranu. Všeobecne platí, že čím viac interných smerníc máte pripravených pre spoločnosť, tým lepšie pre fungovanie v budúcnosti. Medzi interné smernice spoločnosti patrí napr. registratúrny poriadok a registratúrny plán, smernica pre zabezpečovanie stravovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný poriadok, pracovné cesty  a mnohé ďalšie.

 

 1. Príprava pracovnej zmluvy

 

Pracovný pomer sa zakladá písomne, formou pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom na základe §42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí aj správne určenie stupňa náročnosti práce a stanovenie výšky hrubej mzdy, ktorá musí spĺňať minimálne mzdové nároky zamestnanca.

 

 1. BOZP a pracovná zdravotná služba  

 

Povinnosť zamestnávateľa nám určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Zamestnávateľ je povinný :

 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia pri práci
 • posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • oboznámiť zamestnanca s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
 • zabezpečiť školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov
 • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad nad svojimi zamestnancami prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorú nám určuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Mať pracovnú zdravotnú službu sa vzťahuje na každého zamestnávateľa, v prípade že zamestnávate čo i len jedného zamestnanca vrátane dohodára, musíte ju mať zabezpečenú dodávateľom, ktorý má oprávnenie vykonávať túto službu.

 

Činnosť PZS podľa zákona zahŕňa najmä:

 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

 

 1. Registračné a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 

So všetkými úradmi, ktoré budeme spomínať, funguje povinná elektronická komunikácia.

 

 

a) Sociálna poisťovňa

 

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa na základe § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Pre elektronickú komunikáciu s poisťovňou máte 2 možnosti:

 • elektronická identifikačná karta, čiže občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo
 • podpísanie dohody so Sociálnou poisťovňou pre využívanie elektronických služieb.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je prihlásiť do Sociálnej poisťovne zamestnanca pomocou tlačiva Registračný list fyzickej osoby, ktoré sa podáva výlučne len elektronicky, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.

Odvody zamestnávateľa predstavujú celkom 35,20% vymeriavacieho základu zamestnanca (vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa zahŕňa aj odmena jeho zamestnanca za prácu, ktorú vykonáva na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie obmedzenie o vymeriavacom základe mesačne najviac neplatí).

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 14 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľ v 2. pilieri a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera, je v roku 2021 8,50 % z vymeriavacieho základu a príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu
 • poistné na financovanie podpory * 0,5 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 0,5% z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ, ktorý platí poistné na financovanie podpory 1 % z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ, ktorý neplatí poistné na financovanie podpory
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

 

b) Zdravotná poisťovňa

 

Povinnosti platiteľa poistného na zdravotné poistenie ustanovuje § 24  zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Zamestnávateľ sa stáva platiteľom poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni podľa toho, kde je jeho prijatý zamestnanec poistencom.

Vznik platiteľa poistného je zamestnávateľ povinný oznámiť do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku platiteľa poistného.

Zamestnaním zamestnanca dochádza u zamestnanca k zmene platiteľa poistného, ktorým sa stane jeho zamestnávateľ. Za zamestnanca je zmenu platiteľa poistného povinný najneskôr do ôsmich pracovných dní oznámiť jeho zamestnávateľ príslušnej zdravotnej poisťovni pomocou tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

Odvody zamestnávateľa predstavujú celkom 10% vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

c) Daňový úrad

 

V zmysle § 52zzi ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zamestnávateľ, ktorý začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti a ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaný, je povinný v zmysle § 67 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) predložiť príslušnému správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

 

Autor: Mária Nasáliová