späť na všetky články
Dane

Začínajúci podnikateľ a jeho odvodové povinnosti vo vzťahu k orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia

01. augusta 2022

Vznik SZČO a odvodové povinnosti vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

 

Povinnosti platiteľa poistného na zdravotné poistenie v zmysle zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby. Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia mesačne, a to od vzniku oprávnenia na podnikanie.

 

V prípade, že mesačný vymeriavací základ SZČO je rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ 566,50 eur, je SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné zdravotné odvody vo výške 79,31 eur (polovičná sadzba 39,65 eur v prípade osoby so zdravotným postihnutím).

 

Výšku mesačných preddavkov  pre zdravotné poistenie  na ďalší rok určuje zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Základom pre jej výpočet je podané daňové priznanie za prvý ukončený kalendárny rok podnikania.

 

Vznik SZČO a odvodové povinnosti vo vzťahu k sociálnej poisťovni

 

V prípade odvodov pre Sociálnu poisťovňu prvý rok podnikania nie je povinnosť platiť odvody. SZČO sa však môže rozhodnúť prihlásiť sa ako dobrovoľný platca nemocenského a dôchodkového poistenia.

 

Vznik povinnosti platenia odvodov pre Sociálnu poisťovňu či zmena výšky sociálnych odvodov sa posudzuje na základe podaného daňového priznania za prvý ukončený kalendárny rok podnikania.

 

V kalendárnom roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platia nasledovné sumy :

 

Minimálny mesačný vymeriavací základ je 566,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eur (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

 

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO vypočítané z minimálneho základu 566,50 eur:

  • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 24,92 eur
  • Starobné poistenie 18%, min. 101,97 eur
  • Invalidné poistenie 6%, min. 33,99 eur
  • Rezervný fond 4,75%, min. 26,90 eur

Maximálny mesačný vymeriavací základ 7 931,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eur (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 153,26 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

 

Vznik s. r. o.  a odvodové povinnosti

 

Po vzniku  spoločnosti s ručeným obmedzením priamo odvodová povinnosť vo vzťahu k orgánom zdravotného a sociálneho zabezpečenia nevzniká.

 

Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude funkciu konateľa spoločnosti vykonávať za odmenu alebo bez odmeny alebo či si bude len vyplácať čistý zisk zo spoločnosti.

 

Ak sa konateľ rozhodne vykonávať svoju funkciu bez odmeny, platí konateľ odvody len za seba do zdravotnej poisťovne, napríklad ako samoplatiteľ zdravotného poistenia s minimálnou sumou pre rok 2022 vo výške 79,31 eur, resp. ak je niekde zamestnaný, odvody odvádza za neho z jeho hrubej mzdy zamestnávateľ.

 

Ak sa konateľ rozhodne vykonávať svoju funkciu za odmenu, vzniká mu  povinnosť platiť sociálne a zdravotné poistenie. Za výkon funkcie si môže vyplácať odmeny v pravidelných alebo aj nepravidelných intervaloch, môže sa zamestnať vo vlastnej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy.

 

Ak si podnikateľ bude vyplácať len čistý zisk spoločnosti, neplatí žiadne sociálne a zdravotné poistenie. V uvedenom prípade vzniká však spoločnosti povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou, a to do 30 dní od prvej výplaty podielov na zisku. Okrem povinnosti registrácie vzniká aj povinnosť odviesť zrazenú daň a oznámiť to správcovi dane najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k výplate zisku a  zrazeniu 7% – nej dane.

 

 

Autor: Mária Nasáliová