späť na všetky články
Dane

Zamedzenie podvodov pri zníženej sadzbe DPH pre podporu štátneho bývania

16. mája 2022

V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa venovali novele zákona o DPH, ktorej súčasťou je aj legislatívna úprava zníženej sadzby DPH v súvislosti s podporou štátneho bývania. Ako sa však zákonodarca vysporiadal s potencionálnym zneužitím legislatívy v prípade, že bude prijatá?

 

V súvislosti s navrhovanou zníženou sadzbou DPH pre podporu štátneho bývania (návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v Národnej rade Slovenskej republiky postúpil do 2. čítania), bolo potrebné, aby sa legislatívne zamedzilo prípadným podvodným konaniam. Navrhované znenie ustanovenia § 54e zákona o DPH má za úlohu eliminovať možné podvody plynúce z využitia možnosti uplatnenia zníženej sadzby DPH pri stavbách využívaných v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.

 

Prijímateľ plnenia, ktorým je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, má povinnosť odviesť dodatočnú daň, ak po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol stavbu, ktorá spĺňa podmienky štátom podporovaného nájomného bývania zmení účel jej používania.

 

V praxi to teda znamená, že prijímateľ plnenia bude musieť odviesť dodatočnú daň, ak predmetnú stavbu:

  • začne využívať na iný účel ako na účel štátom podporovaného nájomného bývania, alebo ak
  • dodá predmetnú stavbu osobe inej ako prevádzkovateľovi štátom podporovaného nájomného bývania.

Dodatočná daň by potom mala predstavovať rozdiel medzi uplatnenou zníženou sadzbou dane a základnou sadzbou dane, pričom musí byť daň odvedená v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom dôjde k zmene účelu použitia predmetnej stavby.

 

Záverom možno konštatovať, že vyššie uvedenou legislatívou úpravou by sa malo zamedziť podvodnému konaniu, kedy by boli stavby, na ktoré bola uplatnená znížená sadzba dane, využívané za iným účelom, čím by sa znížili príjmy do štátneho rozpočtu, ale predovšetkým by bol zmarený pôvodný zámer novely, a to riešenie zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s dostupným bývaním.

Autor: Juraj Petrisko