späť na všetky články
Dane

Zánik práva vyrubiť daň

10. apríla 2022

Zániku práva vyrubiť daň sa venuje § 69 daňového poriadku (Zákon o správe daní č. 563/2009 Z. z. v zn. n. p.). Ten v ods. 1 pojednáva o tom, že ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak (čo je napr. Zákon o DPH, príp. Zákon o dani z príjmov), nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitného predpisu po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

 

Ods. 2 hovorí, že ak bol pred uplynutím lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov, plynú lehoty podľa ods. 1 znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov možno najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

 

V ods. 3 sa uvádza, že za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov sa považuje doručenie:
a) Protokolu z daňovej kontroly,
b) Protokolu o určení dane podľa pomôcok.

 

Pri správe daní sa uplatňuje tzv. princíp obsahu nad formou. V § 3 ods. 6 daňového poriadku je uvedené, že pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.

 

Zrušenie sedemročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň od 1. 1. 2022

 

Novelou č. 408/2021 Z. z. k daňovému poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2022 bola v § 69 ods. 1 daňového poriadku vypustená posledná veta, ktorá upravovala sedemročnú lehotu zániku práva vyrubiť daň v prípade uplatnenia daňovej straty.

 

Táto sedemročná lehota na zánik práva vyrubiť daň sa od 1. 1. 2022 už neuplatní. Znamená to, že aj na uplatnenie daňovej straty od 1. 1. 2022 sa vzťahuje päťročná lehota na zánik práva vyrubiť daň, a to i napriek tomu, že do 31. 12. 2021 sa na toto zdaňovacie obdobe vzťahovala sedemročná lehota na zánik práva vyrubiť daň.

 

Správca dane už nemôže vykonať daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobie (ďalej len „ZO“), ak pre toto ZO k 31. 12. 2021 neuplynula sedemročná lehota.

 

Vypustenie uplatnenia sedemročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň nadväzuje na zmenu v zákone o dani z príjmov týkajúcu sa uplatňovania daňovej straty najviac v piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Znamená to, že od 1. 1. 2022 sa aj na prípady odpočítavania daňovej straty bude vzťahovať už len päťročná lehota na zánik práva vyrubiť daň.

 

Príklad č. 1: Plynutie lehoty zániku práva vyrubiť daň

 

Plynutie päťročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri dani z príjmov:

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za ZO 2015 bol daňový subjekt povinný podať do 31. marca 2016. Lehota na zánik práva vyrubiť daň za ZO 2015 začala plynúť od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie, t. j. od 1. 1. 2017 a končí 31. 12. 2021, t. j. 5 rokov.

 

Plynutie päťročnej lehoty na zánik práva vyrubiť daň pri dani z pridanej hodnoty:

 

Daňové priznanie k DPH za II. štvrťrok 2015 bol platiteľ dane povinný podať do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení ZO, t. j. do 25. júla 2015. Lehota na zánik práva vyrubiť daň za II. štvrťrok 2015 začala plynúť od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať DP, t. j. od 1. 1. 2016 a končí 31. 12. 2020, t. j. 5 rokov.

 

Príklad č. 2: Počítanie druhej päťročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň

 

Lehota na zánik práva vyrubiť daň za ZO 2015 začala plynúť od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie, ktoré bol povinný podať 31. 3. 2016, potom od 1. 1. 2017 a končí 31. 12. 2021, t. j. 5 rokov.

 

Správca dane vykonal za ZO 2015 daňovú kontrolu, ktorú ukončil doručením protokolu v roku 2019.

 

Od konca roku 2019, t. j. od 1. 1. 2020 začala plynúť päťročná lehota, teda znova do 31. 12. 2024. Správca dane môže vykonať opätovnú daňovú kontrolu za ZO 2015 do 31. 12. 2024.

 

Predĺženie lehoty zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (odsek 2) možno najviac do desiatich rokov, ktorá začína plynúť (počíta sa) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Autor: Matej Soliar