späť na všetky články
Dane

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti v súvislosti s obmedzením obehu jedno a dvojcentových mincí od 1.7.2022

30. mája 2022

Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je prostredníctvom zaokrúhľovania výslednej ceny nákupov hradených v hotovosti obmedziť obeh jedno a dvojcentových mincí. Dôležité je uviesť, že jedno a dvojcentovky stále zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ. Ako to bude po novom prebiehať a ako to ovplyvní podnikateľov z účtovného a daňového hľadiska sa dočítate v tomto článku.

 

Uvedenú zmenu sú povinní uplatňovať všetci podnikatelia, ktorí prijímajú tržby za tovar alebo poskytnuté služby v hotovosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú povinní evidovať tržby prostredníctvom e-kasy. Od prvého júla 2022 bude potrebné zaokrúhľovať ceny pri hotovostných platbách nasledovne.

 

Platby v hotovosti vo výške 1 a 2 centy sa zaokrúhlia na 5 centov. V prípade platieb v hotovosti v iných sumách sa nezaokrúhlená suma nižšia ako polovica hodnoty 5 centov zaokrúhli nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlených platieb v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 centov, sa zaokrúhli nahor. Ak je nákup viacerých kusov tovaru platený jednou platbou v hotovosti, zaokrúhľuje sa len celková (výsledná) platba v hotovosti.

 

Pre prehľadnosť uvádzame krátke zhrnutie:

Ak sa suma bude končiť 1 alebo 2 centami – cena sa zaokrúhli nadol.

Ak sa suma bude končiť 3,4,5,6 a 7 centami – cena sa zaokrúhli na 5 centov.

Ak sa suma bude končiť 8 alebo 9 centami – cena sa zaokrúhli nahor.

 

 

Príklady zaokrúhľovania:

 

Príklad 1:

V potravinách sme v hotovosti nakúpili nižšie uvedený tovar.

Kryštálový cukor v sume 0,79 €

Práškový cukor v sume 1,09 €

Rožok biely v sume 0,09 €

 

Výsledná cena celého nákupu pred zaokrúhlením je 1,97 €. Nakoľko centy vo výslednej cene nákupu plateného v hotovosti sú nižšie ako polovica hodnoty 5 centov, cena sa zaokrúhli nadol, na sumu 1,95 €.

 

Ak by sme platili platobnou kartou za nákup by sme zaplatili 1,97 €.

Kupujúci teda pri hotovostnej platbe v dôsledku nových pravidiel zaokrúhľovania zaplatí o dva centy menej.

 

Príklad 2:

V potravinách sme nakúpili nižšie uvedený tovar, ktorého časť sme uhradili v hotovosti a časť prostredníctvom stravovacej poukážky.

Kryštálový cukor  6 x 0,79 € = 4,74 €

Práškový cukor v sume 6 x 1,09 € = 6,54 €

 

Výsledná suma nákupu je 11,28 €. Pri úhrade sme na časť nákupu použili stravovaciu poukážku v hodnote 4,50 € a rozdiel doplatili v hotovosti. Nakoľko stravovacia poukážka nie je hotovosťou, je potrebné pred samotným zaokrúhlením ju odpočítať od celkovej výšky nákupu 11,28 € – 4,50 € = 6,78 € a až následne zaokrúhliť sumu. Keďže centy v cene nákupu hradeného v hotovosti sú vyššie ako polovica hodnoty 5 centov, zaokrúhľovať sa bude nahor, to znamená na sumu 6,80 €.

 

Ak by sme zaplatili za nákup platobnou kartou zaplatili by sme 11,28 €.

Kupujúci teda pri hotovostnej platbe v dôsledku nových pravidiel zaokrúhľovania zaplatí o dva centy viac.

 

Príklad 3:

V potravinách sme nakúpili nižšie uvedený tovar, ktorého časť sme uhradili v hotovosti a časť prostredníctvom platobnej karty.

Kryštálový cukor  4 x 0,79 € = 3,16 €

Práškový cukor v sume 4 x 1,09 € = 4,36 €

 

Výsledná suma nákupu je 7,52 €. Pri úhrade sme časť nákupu uhradili platobnou kartou v sume 5,00 € a rozdiel sme doplatili v hotovosti. Rozdiel 2,52 € je povinný predávajúci zaokrúhliť nadol nakoľko centy v hodnote nákupu hradeného v hotovosti sú nižšie ako polovica hodnoty 5 centov, to znamená zaplatíme 2,50 €.

 

Ak by sme celú sumu uhradili platobnou kartou zaplatili by sme 7,52 €.

Kupujúci teda pri hotovostnej platbe v dôsledku nových pravidiel zaokrúhľovania zaplatí o dva centy menej.

 

Príklad 4:

V železiarstve sme kúpili klinec v sume 0,02 €, ktorý sme uhradili v hotovosti. Ako predávajúci zaokrúhli uvedenú sumu ? Tu sa uplatní nasledovný spôsob zaokrúhlenia, ak je cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €. V takomto prípade si radšej kúpte o jeden klinec viac, lebo nákup jedného klinca by sa Vám predražil.

 

Vyššie uvedený matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje „že vraj“ neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Kupujúci uvedenú zmenu až tak nepocíti. Niekedy mu výsledná suma po zaokrúhlení vyčarí úsmev na tvári, lebo zaplatí o pár centov menej a niekedy sa zas posťažuje, že musí zaplatiť o pár centov viac. Pre predávajúceho to bude o čosi komplikovanejšie nakoľko s uvedenou novelizáciou mu vzniknú určite povinnosti vyplývajúce z jednotlivých právnych predpisov.

 

 

Zaokrúhlenie vo vzťahu k Zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 

Štruktúra dátovej správy e-Kasa klient ostáva bez zmeny. Online registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-Kasa už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

 

Zaokrúhlenie ceny je jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade v súlade s vyššie uvedeným zákonom, ktorý bolo potrebné uvádzať ešte pred uvedenou novelou zákona.

 

 

Zaokrúhlenie vo vzťahu k Zákonu č. 431/2002 Z. z. a k  Opatreniu Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

 

 

Za dôležité považujeme uviesť, že na účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku a služieb.

 

 

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 

 

Ako môžete vystaviť faktúru v prípade, že očakávate jej  úhradu v hotovosti?

Dodávateľ na faktúre za dodaný tovar alebo poskytnutú službu môže uviesť údaje o zaokrúhlenej sume, ak nastane úhrada plnenia v hotovosti.

 

 

Čo v prípade, ak dodávateľ neuvedie na faktúre požadovanú zaokrúhlenú cenu v hotovosti?

Ak dodávateľ neuvedie na faktúre požadovanú zaokrúhlenú sumu v hotovosti a odberateľ uhradí dodané plnenie v hotovosti, predmetná skutočnosť nie je dôvodom na úpravu vystavenej faktúry, ale je predmetom pokladničného dokladu o prijatí platby v hotovosti.

 

 

Ako postupovať, ak odberateľ uhradí faktúru v hotovosti viacerými čiastkovými platbami ?

V prípade ak dodávateľ príjme čiastkové úhrady v hotovosti bude účtovať o zaokrúhlení každej čiastkovej platby. Napríklad suma na inkaso je 5,58 €, prvá čiastková platba bude 2,48 €, po zaokrúhlení 2,50 €, ostáva doplatiť 3,00 €.

 

 

Zaokrúhlenie vo vzťahu Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 

 

Zaokrúhlenie pri výslednej platbe nákupu v hotovosti nebude mať vplyv na výpočet DPH z hodnoty nákupu tovaru alebo poskytnutej služby. DPH sa bude počítať zo sumy pred zaokrúhlením.

 

 

Zaokrúhlenie vo vzťahu Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

 

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhlenia, ktoré budú zaevidované v účtovníctve buď v nákladoch alebo vo výnosoch, budú zahrnuté do základu dane v súlade s § 17 ods.1 písm. a) a b).

 

 

Príklad:

Odberateľ kúpil tovar v hotovosti v sume 68,88 eur, z toho základ dane z pridanej hodnoty je 57,40 eur  daň z pridanej hodnoty 11,48 eur. Suma na úhradu podľa pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient je 70,00 eur, pričom zaokrúhlenie ceny je vo výške 0,02 eur.

 

 

Otázka:

Ako sa uvedené skutočnosti premietnu v účtovníctve odberateľa a dodávateľa?

 

 

Odpoveď:

Účtovné súvzťažnosti u odberateľa a dodávateľa v sústave podvojného účtovníctva uvádzame v tabuľke:

 

Účtovanie na strane dodávateľa

Názov účtovného prípadu Suma MD D Vplyv na HD Úprava ZD
Nákup tovaru:
a) základ dane 57,40 € 604 57,40 €
b) DPH 11,48 € 343
c) suma zaokrúhlenia 0,02 € 648 0,02 €
d) suma na inkaso 68,90 € 211

* Dodávateľ je platiteľ DPH podľa § 4 Zákona o DPH.

 

Účtovanie na strane odberateľa
Názov účtovného prípadu Suma MD D Vplyv na VH Úprava ZD
Nákup tovaru:
a) základ dane 57,40 € 504 – 57,40 €
b) DPH 11,48 € 343
c) suma zaokrúhlenia 0,02 € 548 – 0,02 €
d) suma na úhradu 68,90 € 211

* Odberateľ je platiteľ DPH podľa § 4 Zákona o DPH a vedie evidenciu zásob spôsobom B, pričom predpokladáme, že zakúpený tovaru bol predaný v zdaňovacom období kedy tovaru kúpil.

 

 

Zdroje:

13/DZPaU/2022/I Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti. Internetový zdroj:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.17_13_DZPaU_2022_I.pdf

Zákon č. 18/1996 Z. z.Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

LP/2021/14 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Tlačové správy Ministerstva financií SR, Zaokrúhľovanie mincí, internetový zdroj:FAQhttps://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy

Autor: Silvia Vojtková